PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Iz­rē­ķi­ni pats! Dzī­vok­ļa nu­murs un at­mo­sfē­ra mā­jok­lī
 
©F64

Kat­ra māj­vie­ta sā­kas ar ie­eju, tā­pēc ir in­te­re­san­ti pa­pē­tīt, ko va­rē­tu no­zī­mēt skait­ļi uz dzī­vok­ļa dur­vīm un ko tie past­ās­ta par at­mo­sfē­ru aiz tām.

Dur­vis var klu­si aiz­vērt, bet var arī aiz­cirst. Tās kal­po kā ro­bež­sie­na ar ār­pa­sau­li, bet tās var arī at­vērt, lai cil­vēks sa­vu iek­šē­jo pa­sau­li pa­rā­dī­tu ci­tiem. Ja dzī­vok­lim ir di­vas dur­vis, tad uz­ska­ta, ka pēc ār­dur­vju no­for­mē­ju­ma var spriest par dzī­vok­ļa īpaš­nie­ka at­tiek­smi pret pa­sau­li, sa­vu­kārt iek­šē­jo dur­vju iz­skats lie­ci­na par mā­jok­lī dzī­vo­jo­šo sav­star­pē­jām at­tie­cī­bām. Lat­vie­šu tau­tas fol­klo­rā var uz­iet da­žā­dus, pat pre­tru­nī­gus ti­cē­ju­mus: ja dur­vis šķī­bas, vi­ri­nās un cēr­tas ar ska­ņu ciet, tad cil­vē­ki ne­dzī­vo har­mo­nis­kās at­tie­cī­bās; ja dur­vis ie­čīk­stas ne­gai­dot, tad būs kā­das ne­pa­tik­ša­nas; kad dur­vis čīk­stot at­ve­ras, ve­ci ļau­dis sa­ka: nā­ve nā­kot; ja dur­vis pa­šas at­ve­ras - ie­nāk mi­ru­šo gars; kad dur­vis sprāgst va­ļā, tad ga­ri stai­gā; kad dur­vis sprāgst va­ļā, tad lai­me nāk cie­mos; dur­vis čīkst zie­mā uz sa­lu, bet va­sa­rā uz sau­su lai­ku.

Ie­spē­jams, tests at­klās kā­das in­te­re­san­tas sa­kri­tī­bas, pie­mē­ram, dzī­vok­ļu nu­mu­ros līdz šim do­mi­nē­jis viens un tas pats skait­lis vai arī ne­kā­di ne­iz­do­das uz il­gu lai­ku ie­sak­ņo­ties mā­jok­lī un tiek mek­lē­tas ar­vien jaun­as un jaun­as mīt­nes vie­tas.

Kā­pēc ša­jā tes­tā ru­nā­jam par dzī­vok­li? Daudz­dzī­vok­ļu na­ma nu­murs at­tie­cas uz vi­siem ie­dzī­vo­tā­jiem, bet dzī­vok­lis, pat ja tiek īrēts, ir pri­vā­ta te­ri­to­ri­ja.

KĀ AP­RĒ­ĶI­NĀT? Sa­skai­ta vi­sus ci­pa­rus dzī­vok­ļa nu­mu­rā līdz vien­ci­pa­ra skait­lim. Pie­mē­ram, 237. dzī­vok­lis - 2+3+7 = 12 = 1+2 = 3. Lūk, ie­gūts dzī­vok­ļa nu­me­ro­lo­ģis­kais kods 3.

Ja dzī­vo­jat pri­vāt­mā­jā, ku­rā nav dzī­vok­ļu nu­me­rā­ci­jas, bet mā­jai ir ti­kai mā­jas­vārds, tad bur­tus var pār­vērst ci­pa­ros (ska­tīt ta­bu­lu zem­āk). Tos sa­skai­ta un re­du­cē līdz vien­ci­pa­ra skait­lim. Pie­mē­ram, mā­jas­vārds ir «Bir­zes»: 3+4+7+5+7+8 = 34 = 3+4 = 7. Māj­vie­tas nu­me­ro­lo­ģis­kais kods ir 7.

1 - A, G, Ļ, T,

2 - Ā, Ģ, M, U

3 - B, H, N, Ū

4 - C, I, Ņ, V

5 - Č, Ī, O, Z

6 - D, J, P, Ž

7 - E, K, R

8 - Ē, Ķ, S

9 - F, L, Š

Nu­me­ro­lo­ģis­kais kods 1

Dzī­vok­lis at­ro­das Sau­les ie­tek­mē, kas sim­bo­li­zē ener­ģi­ju un prie­ku. Te dzī­vo­jo­ša­jiem ro­das ma­zāk šķēr­šļu, lai sa­snieg­tu ra­do­šus pa­nā­ku­mus, at­klā­tu sa­vus ta­lan­tus, kļū­tu pa­ma­nā­mā­ki. Dzī­vok­lī ar vie­ni­nie­ka ie­tek­mi la­bi jū­tas māk­sli­nie­ki, dzej­nie­ki, rakst­nie­ki, vi­si tie, ku­ru ra­do­ša­jā dzī­vē un pro­fe­si­onā­la­jā dar­bī­bā bū­tis­ka no­zī­me ir per­so­nis­ka­jai po­zī­ci­jai, per­so­nī­bai. La­bi jū­tas arī tie, ku­ru mi­si­ja ir at­ai­not ci­tu cil­vē­ku dzī­ves, pie­mē­ram, rakst­nie­ki un žur­nā­lis­ti. Vie­ni­nie­ka ener­ģē­ti­ka pa­līdz šiem cil­vē­kiem ne­aiz­mirst par mū­žī­gām vēr­tī­bām, vien­lai­kus dar­bo­jo­ties ta­gad­nē.

Vie­ni­nieks var uz­likt arī pār­bau­dī­ju­mus. Ja cil­vē­kam ir la­ba sirds, tad viņš ša­jā mā­jok­lī pie­dzī­vos lai­mī­gus brī­žus, ja ne, tad var sa­vies­ties mu­šas, ie­stā­ties ga­rī­gais un ma­te­ri­ālais pa­nī­kums. Ja tam vi­sam pie­vie­no­jas pa­vir­ša at­tiek­sme, tad var pie­dzī­vot pro­blē­mas ar sirds ve­se­lī­bu.

Gais­mek­ļiem ša­jā mā­jok­lī ir no­zī­mī­ga lo­ma, tie pie­sais­ta uz­ma­nī­bu. No­teik­ti va­ja­dzē­tu iz­man­tot spil­gtas krā­sas, vis­la­bāk - sar­ka­no un oran­žo. Dzī­vok­ļa in­ter­jers var iz­rai­sīt aso­ci­āci­jas ar plud­ma­li - sau­li, gais­mu, at­pū­tu un bez­rū­pī­bu, ko ne­no­māc ik­die­nas rū­pes­ti.

Nu­me­ro­lo­ģis­kais kods 2

Šis mā­jok­lis at­ro­das Mē­ness ie­tek­mē, kas sim­bo­li­zē brie­du­mu un in­tu­īci­ju. Dzī­vok­lī pa­tī­ka­mi ju­tī­sies tie, ku­ru pro­fe­si­onā­lā dar­bī­ba sais­tī­ta ar ma­ziem bēr­niem, ēdi­nā­ša­nas no­za­ri, kā arī ūdens­til­pju at­tī­rī­ša­nu. Fol­kmū­zi­ķiem te var dzimt jaun­as ra­do­šas ide­jas.

Ja cil­vē­kam ir la­bi­la ner­vu sis­tē­ma, tad sa­val­dī­bas stip­ri­nā­ša­nai ie­tei­cams iz­vei­dot ri­tu­ālu - pa­plun­čā­ties van­nā zem te­ko­ša ūdens strūk­las un pie­ko­di­nāt, lai ša­jā lai­kā ne­viens no mā­ji­nie­kiem ne­trau­cē.

Dzī­vok­lī īpa­ši iz­ce­ļas spo­gu­ļi un van­nas is­ta­ba. In­ter­je­ra ie­tei­ca­mā krā­su gam­ma - lie­lā­ko­ties gai­ši, pien­bal­ti un krē­mī­gi to­ņi, ko var pa­pil­di­nāt ar sma­ragd­za­ļu no­krā­su.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā