PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Iz­rē­ķi­ni pats, kāds ir pir­mais ie­spaids par te­vi

F64/attēlam ir ilustratīva nozīme
  • F64/attēlam ir ilustratīva nozīme
1 / 1

Ne vien­mēr ap­kār­tē­jie mūs vēr­tē tā­pat kā mēs pa­ši. Tā kā ik­viens dzī­vo­jam sa­bied­rī­bā un, kā tei­cis kāds kla­si­ķis, ne­va­ram būt brī­vi no sa­bied­rī­bas, tad vēr­tē­jums ir ne­no­vēr­šams. Nu­me­ro­lo­ģi­jā per­so­nī­bas skait­lis pa­rā­da to, kā mūs uz­tver ci­ti. Ār­ējais tēls, iz­skats un ma­nie­res kal­po kā vi­zīt­kar­te, kad tie­ka­mies, sa­ru­nā­ja­mies vai vien­kār­ši esam līdz­ās ci­tiem cil­vē­kiem. Tā­pēc per­so­nī­bas skait­lis pa­līdz vis­pirms jau kat­ram pa­šam sa­prast, ko no mums gai­da ap­kār­tē­jie. Tas ļauj iz­prast, kā­pēc ar da­žiem cil­vē­kiem va­ram uz­sākt ne­pie­spies­tu sa­ru­nu, bet ci­tiem lab­prā­tāk me­tam lī­ku­mu. Vai arī – kā­lab gri­bam iz­lik­ties la­bā­ki ne­kā esam.

In­te­re­ses pēc ie­sa­kām pa­rē­ķi­nāt, kā per­so­nī­bas skait­lis, ie­spē­jams, ir mai­nī­jies (vai mai­nī­sies) pēc uz­vār­da mai­ņas, arī tad, ja pie­vie­nots du­bul­tuz­vārds. Ie­spē­jams, tu­vi­nie­ki jūs vai jūs sa­vus bēr­nus bie­žāk dē­vē­jat mīļ­vār­di­ņā un ie­sau­kā, ne­vis tā, kā ie­rak­stīts dzim­ša­nas ap­lie­cī­bā. Kā­pēc tā? Var­būt at­bil­di ra­dī­siet, iz­rē­ķi­not per­so­nī­bas skait­li.

Jā­ap­zi­nās, ka šis nav vis­ap­tve­rošs vēr­tē­jums par cil­vē­ku. Tā ir ti­kai ne­lie­la da­ļa no mū­su ār­ējā tē­la, pats pir­mais ie­spaids. To­ties ir ļo­ti vien­kār­ši no­skaid­rot at­bil­di, pa­jau­tā­jot drau­giem vai ko­lē­ģiem: klau, vai tu ma­ni re­dzi tā­du?

Per­so­nī­bas skait­lis 1.

Pat ār­ēji cil­vēks tiek uz­tverts kā lī­de­ris, ko­rekts, sta­bils, ar paš­cie­ņu ap­vel­tīts cil­vēks. Kad sa­bied­rī­bā pa­rā­dās šāds cil­vēks, ir skaidrs, ka viņš ir au­to­ri­tā­te, ka ci­ti ir ga­ta­vi vi­ņa vie­dok­lī ie­klau­sī­ties. Ko­lek­tīvs aiz vi­ņa vē­las jus­ties kā aiz sie­nas, pat ja cil­vēks pats ne­maz kā mū­ris ne­jū­tas.

Ie­tei­cams val­kāt kla­sis­ka pie­grie­zu­ma ap­ģēr­bu, la­bāk brī­vā­ku ne­kā cie­šā­ku. Lai ra­dī­tu res­pek­tab­lu ie­spai­du, ap­ģēr­bam nav jā­būt tum­šos, drū­mos to­ņos. Ne­va­ja­dzē­tu ap­augt ar lie­ka­jiem ki­lo­gra­miem.

Turpinājumu lasi nākošajā lapā

Komentāri [3]

 
balināto duru kuļtura
.........................
gaidi, ka palasīs, pamācīsies, bērni arī pusdebili paliek, glupa māte, glups bērns-športists
3.oktobris 2017, 15:46 Atbildēt
P
Ar mani,laikam,pavisam švaki-visi 5 vienā.
2.oktobris 2017, 12:19 Atbildēt
adel
Visiem nekad nebūsi labs.. un tas ir normāli un nevajag arī visiem izpatikt.. man pilnīgi pie kājas ko par mani kāds domā... es esmu es.. un nedzīvoju citu priekam, bet gan SEV.
29.septembris 2017, 16:56 Atbildēt

Horoskopi Vairāk >

Kaut kas traks!