\\Māja
At­slo­dzes die­na ar biez­pie­nu
©F64

At­slo­dzes die­nas ir liet­de­rī­gas or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­nai, tās vei­ci­na viel­mai­ņu, iz­va­da šlak­vie­las, no­vērš tau­ku re­zerv­ju uz­krā­ša­nos or­ga­nis­mā.

Par gal­ve­no šo die­nu uz­de­vu­mu uz­ska­ta: ļaut or­ga­nis­mam at­pūs­ties no lie­kās pār­ti­kas, ko uz­ņem kat­ru die­nu; at­brī­vo­ties no šlak­vie­lām un pār­iet uz ra­ci­o­nā­lu ēša­nu, pa­kā­pe­nis­ki pie­ra­di­not kuņ­ģi at­ra­di­nā­ties ēst vi­su, iz­vēr­tē­jot sa­vu ēdien­kar­ti. Die­to­lo­gi ie­sa­ka at­slo­dzes die­nas or­ga­ni­zēt vie­nu līdz di­vas rei­zes ne­dē­ļā. At­slo­dzes die­nā var iz­vē­lē­ties lie­su ke­fī­ru ar za­ļu­miem, vāj­pie­nu, biez­pie­nu; tie, kam gar­šo ga­ļa, var ēst vā­rī­tu lie­su te­ļa, vis­tas, tī­ta­ra, liel­lo­pa ga­ļu, zi­vis, ko var pa­pil­di­nāt ar dār­ze­ņiem vai sa­lāt­la­pām.

Lai at­slo­dzes die­na bū­tu pa­rei­za, vē­lams, lai ša­jā die­nā ne­bū­tu in­ten­sī­vas fi­zis­kas un ga­rī­gas pār­slo­dzes, no­teik­ti ne­va­jag pēc at­slo­dzes die­nas ēst vi­su. Ja ir vē­lē­ša­nās sa­gla­bāt ne­mai­nī­gu sva­ru, tad efek­tī­vas būs at­slo­dzes die­nas, iz­man­to­jot ol­bal­tum­vie­lu pro­duk­tus. Tad liet­de­rī­gi ēst lie­su ga­ļu un zi­vis, put­na ga­ļu, pu­pi­ņas. Šiem pro­duk­tiem var pie­vie­not svai­gus dār­ze­ņus - to­mā­tus, gur­ķus, Ķī­nas kā­pos­tu, za­ļu­mus. Ti­kai jā­at­ce­ras, ka tos var ēst bez mēr­cēm, var ne­daudz pie­vie­not sā­li. Sva­rī­gi zi­nāt, ka ol­bal­tum­vie­lu at­slo­dzes die­nās ne­māc iz­sal­kums un ēdie­nu ie­tei­cams uz­ņemt ik pēc čet­rām līdz pie­cām stun­dām. Ja ir vē­lē­ša­nās no or­ga­nis­ma iz­va­dīt tok­sī­nus, tad var sa­rī­kot at­slo­dzes die­nu ve­se­lī­bas uz­la­bo­ša­nai vie­nu līdz di­vas rei­zes mē­ne­sī. Šā­dā die­nā ie­tei­cams ēst ti­kai aug­ļus un za­ļu­mus. Pa­pil­dus var dzert aug­ļu su­las un mi­ne­rāl­ūde­ni. At­slo­dze būs efek­tī­vā­ka, ja va­ka­ri­ņās tiks iz­vē­lē­ti aug­ļi, bet bro­kas­tīs - to­mā­tu su­la vai vieg­la ve­ģe­tā­ra zu­pa. Lai ne­māk­tu iz­sal­kums, var ēst maz, bet bie­ži.

No­de­rī­gi!

* Ja at­slo­dzes die­nā tiek iz­man­to­ti aug­ļi, tad ne­va­jag iz­vē­lē­ties vai­rāk par 1,5 līdz 2 ki­lo­gra­miem, ol­bal­tum­vie­lām ba­gā­tus pro­duk­tus - ne vai­rāk kā 400 līdz 700 gra­mu die­nā.

* At­slo­dzes die­nas ie­tei­cams rī­kot tad, kad ar kaut ko ir jā­no­dar­bo­jas - tas at­vai­rīs do­mas par ēša­nu.

* At­slo­dzes die­nā ie­tei­cams dzert vai­rāk ūdens ne­kā ik­die­nā - ne ma­zāk kā 2,5 lit­rus.

* At­slo­dzes die­nas liet­de­rī­gi pa­pil­di­nāt ar pirts vai sau­nas, ba­sei­na ap­mek­lē­ju­mu vai ma­sā­žu.

* Or­ga­ni­zē­jot at­slo­dzes die­nas, jā­ņem vē­rā savs ve­se­lī­bas stā­vok­lis - ak­nu, nie­ru, kuņ­ģa dar­bī­ba vai ci­tas hro­nis­kas kai­tes.

Re­cep­tes

At­slo­dzes die­na ar biez­pie­nu

At­slo­dzes die­na ar biez­pie­nu vai biez­pie­nu - aug­ļiem ie­tei­ca­ma, ja ir cu­ku­ra dia­bēts, ap­tau­ko­ša­nās, po­dag­ra, he­pa­tīts.

  1. va­ri­ants

100 g svai­ga vāj­pie­na biez­pie­na sa­da­la 4 ēdien­rei­zēm ko­pā ar kvie­šu kli­jām (1 līdz 2 tēj­ka­ro­tes). Kli­jas vis­pirms ap­lej ar vā­ro­šu ūde­ni, un pēc 20 līdz 30 mi­nū­tēm ūde­ni no­lej. Biez­pie­nu var pa­pil­di­nāt ar aug­ļiem, me­du, dār­ze­ņiem un ogām. No dien­nakts nor­mas - 400 g biez­pie­na - var ga­ta­vot sa­ce­pu­mu ar dār­ze­ņiem vai aug­ļiem. Aug­ļu sa­ce­pu­miem ne­va­jag pie­vie­not cu­ku­ru, dār­ze­ņu - sā­li, jo var pie­vie­not za­ļu­mus. Bro­kas­tīs un va­ka­ri­ņās var iz­dzert glā­zi ke­fī­ra un mež­ro­zī­šu no­vā­rī­ju­mu.

  1. va­ri­ants

Biez­pie­na - ke­fī­ra (pie­na) di­ē­ta. 60 g biez­pie­na (vē­lams 9%) un glā­ze pie­na 5 rei­zes die­nā.

  1. va­ri­ants

500 g vāj­pie­na biez­pie­na un 2 glā­zes ke­fī­ra sa­da­la 5 ēdien­rei­zēm.

 
Komentāri 3 Skatīt [3]
Skatīt komentārus [3]