\\Māja
Di­ēta la­bas for­mas ie­gū­ša­nai;-500 grami dienā
©F64

Vā­cu uz­tu­ra zi­nāt­nie­ki iz­strā­dā­ju­ši di­ētu, kas no­tie­vēt gri­bē­tā­jiem pa­līdz at­tī­rīt or­ga­nis­mu, at­gūt mo­žu­mu un ik die­nu ķer­me­ņa sva­ru sa­ma­zi­na par 500 gra­miem.

1. die­na

Pus­die­nas

Pu­ra­vi ar krās­nī cep­tiem kar­tu­pe­ļiem

Uz pan­nas uz­lej 2 ēdam­ka­ro­tes eļ­ļas, pie­vie­no sa­smal­ci­nā­tu ķip­lo­ka dai­vi­ņu un ap­tu­ve­ni 300 g gre­dze­nos sa­griez­tu pu­ra­vu. Pa­sau­tē, pie­lej ne­daudz ūdens un tur­pi­na sau­tēt, ka­mēr pu­ra­vi ga­ta­vi. Pie­vie­no garš­vie­las.

5 ēdam­ka­ro­tēm biez­pie­na pie­vie­no ne­daudz krē­ju­ma, sī­ki sa­griez­tus lo­ci­ņus un uz­pu­to. Pa­sniedz ar ap­tu­ve­ni 150 g krās­nī cep­tiem kar­tu­pe­ļiem.

Pie­de­va: la­pu sa­lā­ti ar ma­ri­nā­di.

Va­ka­ri­ņas

Jauk­tie sa­lā­ti

Vie­nu ābo­lu ar vi­su mi­zu sa­griež slok­snī­tēs, pie­vie­no 100 g vā­rī­tu vai svai­gu se­le­ri­ju, la­pu sa­lā­tus un 30 g sa­plu­ci­nā­tu la­pu sa­lā­tu. Pār­lej ar ma­ri­nā­di, pie­vie­no četr­as val­riek­sta ko­do­lu pus­ītes.

Pie­de­va: šķē­le rup­ja ma­lu­ma grau­du mai­zes.

  1. die­na

Pus­die­nas

Spi­nā­ti ar olu

Sa­kar­sē 2 ēdam­ka­ro­tes eļ­ļas, pie­vie­no 1 tēj­ka­ro­ti ka­ri­ja un 100 g jo­gur­ta, kas sa­jaukts ar 1 tēj­ka­ro­ti kar­tu­pe­ļu cie­tes. Uz­kar­sē. Ci­tā trau­kā uz­kar­sē 250 g sald­ētu spi­nā­tu, pie­vie­no garš­vie­las. Spi­nā­tus liek uz šķīv­ja un pār­lej ar mēr­ci, pie­vie­no vie­nu uz pus­ēm pār­griez­tu cie­ti vā­rī­tu olu un vie­nu vā­rī­tu kar­tu­pe­li.

Pie­de­va: svai­gu bur­kā­nu sa­lā­ti ar ma­ri­nā­di.

Va­ka­ri­ņas

Rai­bie sa­lā­ti

Vie­nu vā­rī­tu kar­tu­pe­li sa­griež ga­ba­li­ņos, pie­vie­no 2 ēdam­ka­ro­tes kvie­šu as­nu pār­slu, gre­dze­nos sa­griez­tu mai­gas gar­šas sī­po­lu, vie­nu ga­ba­li­ņos sa­griez­tu ābo­lu, vie­na man­da­rī­na dai­vi­ņas. Pār­lej ar ma­ri­nā­di, pār­kai­sa ar pē­ter­sī­ļu za­ļu­miem.

Pie­de­va: 50 g ros­tbi­fa un šķē­le rup­ja ma­lu­ma grau­du mai­zes.

  1. die­na

Pus­die­nas

Zivs fi­le­ja

200 g zivs fi­le­jas pie­vie­no 150 g šķē­lēs sa­griez­tu šam­pin­jo­nu un 100 g skai­di­ņās sa­rī­vē­tu bur­kā­nu. Sau­tē 10-15 mi­nū­šu.

Pie­de­va: 100 g kar­tu­pe­ļu bie­ze­ņa un svai­gu gur­ķu sa­lā­ti ar dil­lēm.

Va­ka­ri­ņas

Mie­žu put­rai­mu zu­pa

Bur­kā­nu sa­rī­vē skai­di­ņās, pu­ra­vu sa­griež gre­dze­nos. Uz­lej 0,5 l bul­jo­na, pie­ber 30 g mie­žu put­rai­mu. Bie­ži mai­sot, uz lē­nas uguns sau­tē ap­tu­ve­ni 20 mi­nū­šu. Pie­vie­no 30 g lie­sa šķiņ­ķa, ne­daudz krē­ju­ma, garš­vie­las, pār­kai­sa ar lo­ci­ņiem.

Pie­de­vas: gur­ķu un la­pu sa­lā­ti ar ma­ri­nā­di.

  1. die­na

Pus­die­nas

Dār­ze­ņu sa­ce­pums

Uz­kar­sē 2 tēj­ka­ro­tes augu eļ­ļas, pie­vie­no sa­griez­tu sī­po­lu, šķē­lī­tēs sa­griez­tu ka­ba­ci, vie­nu dzel­te­nu vai sar­ka­nu pap­ri­kas pāk­sti. Pa­sau­tē, pie­vie­no 100 g to­mā­tu bie­ze­ņa, lau­ru la­pas, ti­mi­ānu. Sau­tē ap­mē­ram 10 mi­nū­šu. Ja pra­sās, var pie­vie­not arī ci­tas garš­vie­las. Ma­su pil­da ie­tau­ko­tā sa­ce­pu­ma trau­kā, pār­lej ar olu kul­te­ni, kam pie­vie­no­ta vie­na ēdam­ka­ro­te rī­vē­ta sie­ra. Liek ie­priekš sa­kar­sē­tā ce­peš­krās­nī un cep, līdz vei­do­jas brū­na ga­ro­zi­ņa.

Pie­de­va: vā­rīts kar­tu­pe­lis un la­pu sa­lā­ti ar ma­ri­nā­di.

Va­ka­ri­ņas

Cit­rus­aug­ļu sa­lā­ti

No­tī­ra un sa­da­la vie­nu greip­frū­tu, vie­nu man­da­rī­nu. Pie­vie­no ap­vā­rī­tu, rup­jās skai­di­ņās sa­rī­vē­tu se­le­ri­ju, sī­ki sa­griez­tus ci­go­ri­ņus, 30 g ga­ba­li­ņos sa­griez­ta Eda­mas sie­ra. Pār­lej ar ma­ri­nā­di, kār­to uz sa­lāt­la­pām.

Pie­de­va: šķē­le kli­ju mai­zes.

  1. die­na

Pus­die­nas

Te­ļa fi­le­ja ar bur­kā­niem

200 g bur­kā­nu sa­griež ga­ba­li­ņos, uz­lej ne­daudz bul­jo­na un sau­tē mīk­stus. 5 ēdam­ka­ro­tēm jo­gur­ta pie­vie­no 1 tēj­ka­ro­ti cie­tes, 1 ēdam­ka­ro­ti rī­vē­ta sie­ra un pie­vie­no bur­kā­niem. Uz­kar­sē un pie­vie­no garš­vie­las. Pa­sniedz ar sau­tē­tu te­ļa fi­le­ju un vie­nu vā­rī­tu kar­tu­pe­li.

Pie­de­va: la­pu sa­lā­ti ar ma­ri­nā­di.

Va­ka­ri­ņas

Rai­bie rī­si

Uz­kar­sē vie­nu tēj­ka­ro­ti eļ­ļas, vieg­li ap­cep sī­ki sa­griez­tu sī­po­lu. Pie­lej 250 ml bul­jo­na, uz­kar­sē un pie­ber 40 g rī­su. Pie­vie­no sī­ki sa­griez­tu dzel­te­nās pap­ri­kas pāk­sti un vā­ra uz lē­nas uguns, līdz rī­si mīk­sti. Sa­griež pus­i no­tī­rī­ta avo­ka­do, ap­sla­ka to ar cit­ro­na su­lu un ie­ci­lā rī­sos.

Pie­de­va: la­pu sa­lā­ti ar ma­ri­nā­di.

No­sa­cī­ju­mi, kas jā­ie­vē­ro kat­ru die­nu

Pirms bro­kas­tīm: pus­cit­ro­na su­la, sa­jauk­ta ar 2 tēj­ka­ro­tēm auk­sti spies­tas olīv­eļ­ļas.

Pirm­ās bro­kas­tis: šķē­le piln­grau­du mai­zes, pa­vi­sam ne­daudz svies­ta, 2 ēdam­ka­ro­tes biez­pie­na vai 2 ēdam­ka­ro­tes kau­sē­ta sie­ra.

Ot­rās bro­kas­tis: viens greip­frūts.

Lau­nags: 100 g da­bis­ka jo­gur­ta, 1 ēdam­ka­ro­te alus rau­ga vai kvie­šu as­nu pār­slu.

Dzē­rie­ni: ne­daudz bez­ko­fe­īna ka­fi­jas vai mel­nā tē­ja. Vis­maz 1,5 l ne­gā­zē­ta mi­ne­rāl­ūdens ar ze­mu nāt­ri­ja sa­tu­ru, zā­ļu tē­jas.

Ma­ri­nā­de vis­iem sa­lā­tiem:

2 tēj­ka­ro­tes auk­sti spies­tas olīv­eļ­ļas;

cit­ro­na su­la;

ne­daudz mi­ne­rāl­ūdens;

za­ļu­mi un garš­vie­las - pēc pa­ti­kas;.

 
Komentāri 4 Skatīt [4]
Skatīt komentārus [4]