\\Māja
IESKATIES: Nedēļu ilga diēta svara zaudēšanai
 
©SCANPIX

Die­to­lo­ģes Lo­li­tas Ne­ima­nes ie­teik­ta di­ēta pir­ma­jai ātr­as tie­vē­ša­nas ne­dē­ļai

1. die­na

Šo die­nu va­ja­dzē­tu sākt ar la­bām do­mām par to, ka ir sākts ceļš uz no­spraus­to mēr­ķi, un šis mēr­ķis ir lie­ko ki­lo­gra­mu zau­dē­ša­na, kas kļu­vu­ši trau­cē­jo­ši. Jā­sāk arī ar se­vis sa­kār­to­ša­nu - jā­at­rod pār­lie­ci­no­ša mo­ti­vā­ci­ja vēl­mei kaut ko mai­nīt. Ja sa­vos ik­die­nas ēša­nas pa­ra­du­mos ne­ko ne­mai­na, ne­kas arī ne­mai­nī­sies.

Vie­nu die­nu ne­dē­ļā ie­sa­ku ne­ko ne­ēst, ti­kai dzert daudz šķid­ru­ma (vis­maz 3 lit­rus die­nā: ūde­ni, da­žā­das tē­jas). Ja šā­du at­slo­dzes die­nu iz­tu­rēt grū­ti, va­ka­rā ceļ gal­dā šķī­vi ar ga­ba­li­ņos sa­griez­tiem svai­giem bur­kā­niem, kā­pos­tiem, to­mā­tiem un ne­stei­dzī­gi sa­grauž.

2. die­na

Bro­kas­tis

Svai­gu dār­ze­ņu sa­lā­ti (gur­ķi, to­mā­ti, re­dī­si, za­ļu­mi) - tos pa­pil­di­na ar da­bis­ku cit­ro­na su­lu un 500 g sa­griez­tu za­ļu­mu.

Pus­die­nas

400 g dār­ze­ņu zu­pas, kas vā­rī­ta no vis­maz sep­ti­ņu vei­du dār­ze­ņiem ar ba­gā­tī­gu garš­vie­lu un garš­au­gu pie­de­vu, bet bez sāls.

50 g da­bis­kā jo­gur­ta bez pie­de­vām.

Va­ka­ri­ņas

500 g gri­lē­tu dār­ze­ņu (da­žā­du krā­su pap­ri­ka, bak­la­žā­ni, ka­ba­či, sē­nes).

3. die­na

Bro­kas­tis

500 g om­le­tes, kas pa­ga­ta­vo­ta no 2 olām, ne­daudz pie­na un daudz za­ļu­miem. Om­le­ti cep bez eļ­ļas!

Pus­die­nas

200 g su­ti­nā­tas, mal­tas, lie­sas liel­lo­pa ga­ļas ar za­ļu­miem (lo­ki, dil­les, ba­zi­liks, pē­ter­sī­ļi, ko­ri­andrs).

Va­ka­ri­ņas

200 g vāj­pie­na biez­pie­na ar gur­ķiem un za­ļu­miem. 100 g ke­fī­ra.

4. die­na

Bro­kas­tis

2 vā­rī­tas olas, rī­vē­ti re­dī­si ar za­ļu­miem.

Pus­die­nas

300 g vis­tas fi­le­jas ar ka­ri­ju, sē­nes.

Va­ka­ri­ņas

500 g gar­ne­ļu ar dār­ze­ņiem, kas gar­šo vis­la­bāk.

5. die­na

Bro­kas­tis

700 g da­žā­du dār­ze­ņu ar vāj­pie­na biez­pie­nu.

200 g lak­to vai rja­žen­kas.

Pus­die­nas

100 g ka­ba­ču vai ķir­bju biez­zu­pas ar gar­ne­lēm.

400 g gri­lē­tas cūk­ga­ļas fi­le­jas un gri­lē­tas pap­ri­kas.

300 g ar pie­nu sa­pu­to­ta vāj­pie­na biez­pie­na un sī­ki sa­griez­tu se­zo­nā­lu aug­ļu.

Va­ka­ri­ņas

Daudz, daudz tē­jas.

6. die­na

Bro­kas­tis + pus­die­nas + va­ka­ri­ņas

2 olas ar 500 g vā­rī­tu zied­kā­pos­tu.

Pik­ni­ka grozs (brīv­die­na ta­ču - var at­ļau­ties ko vai­rāk!)

To­mā­ti ar mo­ca­rel­lu un ba­zi­li­ku.

Gri­lē­ta la­ša fi­le­ja, gri­lē­ti dār­ze­ņi - viss ko­pā 600 g.

7. die­na

Bro­kas­tis

600 g da­žā­du aug­ļu sa­lā­tu.

Pus­die­nas

400 g gri­lē­tas liel­lo­pu ga­ļas ar gri­lē­tiem dār­ze­ņiem.

Va­ka­ri­ņas

Glā­ze šam­pa­nie­ša, jo pirm­ā ne­dē­ļa, se­vi tu­rot gro­žos, ir iz­tu­rē­ta!