RASOLS. Pa­vi­sam jaun­ā, vēl ne­bi­ju­šā kom­bi­nā­ci­jā

F64
  • F64
1 / 1

Bie­ži dzird ru­nā­jam: lat­vie­šu na­ci­onā­lie ēdie­ni esot šaš­liks un ra­sols... Šaš­liks lai pa­liek ci­tai rei­zei, bet par ra­so­lu šo­reiz gan pa­ru­nā­sim. Jo vai­rāk tā­pēc, ka res­to­rā­na Os­tas ska­ti pa­vārs Nau­ris Ga­lejs šo mū­su tau­tā tik ie­cie­nī­to un tra­di­ci­onā­lo sa­lā­tu pa­snieg­ša­nas vei­du un sa­stāv­da­ļu ko­pu­mu pie­dā­vā pa­vi­sam jaun­ā, vēl ne­bi­ju­šā kom­bi­nā­ci­jā.

Bū­sim go­dī­gi - katrs no mums ta­ču ap­lie­ci­nās, ka vis­maz rei­zi mū­žā ir ga­ta­vots ve­cais la­bais ra­sols, kur viss vie­nu­viet: vā­rī­ti kar­tu­pe­ļi, olas, gur­ķi, kā­da de­sa, vā­rī­ta ga­ļa vai kū­pi­nā­jums, za­ļie zir­nī­ši (cits pa­ma­nās pie­vie­not arī siļ­ķī­ti un bur­kā­nus) - vi­su daudz­maz vie­nā­dos ga­ba­li­ņos sa­griež, lie­la­jā bļo­dā iek­šā, pie­šauj sā­li, pi­pa­rus, krē­ju­mu vai ma­jo­nē­zi, pa­ma­tī­gi iz­mai­sa, un - lū­dzu, ve­se­li ēdu­ši! Nau­ris pie­dā­vā da­rīt gan­drīz to pa­šu un gan­drīz tā­pat, ta­ču bei­gu ga­lā sa­nāk ļo­ti gar­di un mūs­die­nī­gi - nu, pa jaun­am!

Tra­di­ci­onā­lais lat­vie­šu ra­sols ar krē­ju­ma mēr­ci, ar siļ­ķi un ba­ra­vi­kām, pa­pil­di­nāts ar te­ļa ga­ļu, cep­tiem nē­ģiem, skā­bē­tiem gur­ķiem un ma­ri­nē­tām bie­tēm

SA­STĀV­DA­ĻAS (7426): 30 g nē­ģa že­le­jā

­ 1 no­vā­rī­ta, bie­šu su­lā ie­krā­so­ta pai­pa­lu ola

­ 15-20 g skā­bē­tu gur­ķu

­ 15-20 g svai­gu, dil­lī­tēs ma­ri­nē­tu gur­ķu

­ 20-25 g sar­ka­no un dzel­te­no bie­šu

­ 30 g vā­rī­tu, sī­ru­pā ma­ri­nē­tu kar­tu­pe­ļu

­ 10 g bur­kā­nu

­ 10-15 g ma­ri­nē­tu ba­ra­vi­ku

­ 10-15 g ma­ri­nē­tas siļ­ķu fi­le­jas

­ 2 ēdam­ka­ro­tes skā­bā krē­ju­ma

­ 30-35 g vā­rī­ta te­ļa šķiņ­ķa

­ 20 g vā­rī­tas jaun­lo­pa mē­les

­ sa­lāt­la­pa

­ sāls, pi­pa­ri

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

  1. Vis­pirms pa­ga­ta­vo mēr­ci: sī­kos ga­ba­li­ņos sa­ka­pā siļ­ķi, sa­ka­pā arī ma­ri­nē­tas ba­ra­vi­kas (de­rēs arī be­ci­ņas). Ka­pā­ta­jām siļ­ķēm (7428) un sē­nēm (7429) pie­vie­no skā­bo krē­ju­mu, pēc gar­šas pie­vie­no sā­li (7432) un pi­pa­rus (7431). Ja ir vēl­me pēc vēl iz­teik­tā­ka pi­kan­tu­ma, krē­ju­mam var pie­vie­not arī si­ne­pes vai mār­rut­kus. Vi­su la­bi sa­jauc (7433).
  2. Por­ci­ju trau­ci­ņā ie­liek 2 ēdam­ka­ro­tes mēr­ces. Ļo­ti plā­nās šķē­lēs sa­griež vā­rī­tu mē­li, šķē­les uz­tin un iz­kār­to (7436): kā­du - virs mēr­ces, pā­rē­jās - uz šķīv­ja.
  3. Gan mēr­cei, gan uz šķīv­ja pie­vie­no pār­is sa­lā­tu la­pas un da­žā­dus dār­ze­ņus: vā­rī­tu, at­dze­sē­tu un no­mi­zo­tu kar­tu­pe­ļu, sar­ka­no un dzel­te­no bie­šu, bur­kā­nu ga­ba­li­ņus, svai­ga gur­ķa bum­bi­ņas, ne­lie­los ga­ba­li­ņos sa­griez­tu skā­bē­tu gur­ķi, šķē­lī­tēs sa­griez­tu vā­rī­tu te­ļa šķiņ­ķi (7444).
  4. Kār­to­ju­mam pie­vie­no vā­rī­tu, uz pus­ēm pār­griez­tu pai­pa­lu oli­ņu. Lai ola ie­gū­tu ko­ši vi­ole­tu no­krā­su, tai pēc no­vā­rī­ša­nas no­lo­ba čau­ma­lu un kā­du brī­di pa­tur bie­šu su­lā.
  5. Šķī­vī, uz ku­ra iz­kār­to­tas da­žā­das sa­lā­tu pie­de­vas, pie­vie­no ga­ba­los sa­griez­tu že­lē­to nē­ģi un gar­do že­le­ju.
  6. Pa­tei­co­ties da­žā­da­jām sa­stāv­da­ļām, ra­sols sa­nāk ba­gā­tīgs, raibs un acij tī­kams, bet, ja ir vē­lē­ša­nās, pa­snie­dzot por­ci­ju var de­ko­rēt vēl ar kā­du za­ļu­mi­ņu.

Komentāri [28]

 
Es daru tā
Es rasolu taisu tā
sagriež gabaliņos
vārītu burkānu
vārītus kartupeļus,
vārītu liesu cūkas gaļu
marinētu gurķi
vārītu olu
un pieliek klāt majonēzi un visu izmaisa.
Vienkāršs un garšīgs ēdiens!
15.marts 2017, 23:26 Atbildēt
Anna
Kas tie par cipariem 7444 utt.
15.marts 2017, 18:44 Atbildēt
tas
cūku ēdiens ne rasols
15.marts 2017, 18:02 Atbildēt
Skatīt visus 28 komentārus >

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!