TIEVĒTĀJIEM: Pa­ņē­mie­ni, kā at­gūt kon­tro­li pār sa­vu ēst­gri­bu

Ilze Zvēra/F64
 • Ilze Zvēra/F64
1 / 1

Gan uz­tu­ra spe­ci­ālis­ti, gan tie, ku­ri cen­šas tikt va­ļā no lie­kā sva­ra, zi­na, cik bie­ži la­bais no­doms mai­nīt sa­vus ēša­nas pa­ra­du­mus un uz­ņemt ma­zāk ka­lo­ri­ju pēc da­žām die­nām tiek at­mests.

Vieg­li jau ir pa­teikt - ēd ma­zāk, bet ko lai da­ra, ja ape­tī­te kļūst ne­ie­gro­žo­ja­ma? Ir iz­do­māts diez­gan daudz pa­ņē­mie­nu, kas var pa­lī­dzēt at­gūt kon­tro­li pār sa­vu ēst­gri­bu. Ie­spē­jams, kāds no tiem no­de­rēs arī jums.

 • Sākt ēdien­rei­zi ar glā­zi ūdens, lai kuņ­ģis jau bū­tu da­ļē­ji pie­pil­dīts. Dau­dzi tie­vē­tā­ji ir pār­lie­ci­nā­ju­šies, ka tas ļauj sa­ma­zi­nāt ap­ēs­tā ēdie­na dau­dzu­mu. Pa­ra­dums dzert ūde­ni tur­klāt ir ve­se­līgs pats par se­vi.
 • Pār­struk­tu­rēt sa­vas mal­tī­tes, lai ap­tu­ve­ni 80% no dien­nakts uz­tu­ra tik­tu ap­ēsts bro­kas­tīs un pus­die­nās, ne­vis va­ka­ri­ņās. Lie­lis­ki, ja di­vu vai trīs ap­jo­mī­gu ēdien­rei­žu vie­tā var ie­tu­rēt 5 - 6 mal­tī­tes ar ne­lie­lām ēdie­na por­ci­jām.
 • At­ra­di­nā­ties ēst pie da­to­ra, tele­vi­zo­ra vai la­sī­ša­nas lai­kā, jo, šā­di ap­vie­no­jot di­vas dar­bī­bas, sma­dze­nes ir spies­tas sa­da­līt uz­ma­nī­bu un slik­tāk kon­tro­lē ēša­nas pro­ce­su un sā­ta sa­jū­tu. Kā­dā eks­pe­ri­men­tā no­skaid­ro­jies, ka, cil­vēks, kurš ēdot ska­tās aiz­rau­jo­šu fil­mu, no­tie­sā gan­drīz div­reiz vai­rāk ēdie­na ne­kā tas, kurš mal­tī­tes lai­kā ne­no­dar­bo­jas ar bla­kus­lie­tām.
 • Ēst pro­duk­tus, ku­ri sa­tur balast­vie­las, pie­mē­ram, rupj­mai­zi, kli­ju mai­zi, piln­grau­du pār­slas, pu­pas, zir­ņus, ābo­lus, žā­vē­tus aug­ļus u.c. Tie ra­da no­tu­rī­gu sā­ta sa­jū­tu, tā ka ir vieg­lāk sa­gai­dīt nā­ka­mo ēdien­rei­zi. Arī tad, ja pēk­šņi ļo­ti sa­gri­bas ēst starp ēdien­rei­zēm, var ap­ēst ma­zu ru­dzu mai­zes šķē­lī­ti.
 • Pa­ēst pirms ie­ša­nas uz pār­ti­kas vei­ka­lu, jo ir pie­rā­dīts, ka iz­sal­cis cil­vēks no­pērk vai­rāk pro­duk­tu, ne­kā vi­ņam pa­tie­sī­bā va­jag, un re­zul­tā­tā arī vai­rāk ap­ēd. Pa­rā­dās pa­pil­du aiz­bil­di­nā­jums: ēdie­nu ta­ču ne­drīkst laist zu­du­mā.
 • Va­ka­rā kār­tī­gi iz­tī­rīt zo­bus - tas, pro­tams, jā­da­ra vi­siem, bet jo se­viš­ķi rū­pī­gi un cen­tī­gi tī­rīt un die­got zo­bus va­ja­dzē­tu tiem, ku­ri zi­na, ka nak­tī gri­bē­sies la­vī­ties pie le­dus­skap­ja kaut ko uz­kost. Var­būt vi­ņus at­tu­rēs tas, ka žēl sa­bo­jāt sa­vu pū­li­ņu re­zul­tā­tu. Zi­nā­ma no­zī­me tiek pie­šķir­ta arī no­sa­cī­ju­ma re­flek­sam, ka zo­bus pa­ras­ti tī­ra pēc ēša­nas: past­āv uz­skats, ka tad or­ga­nisms at­tie­cī­gi no­ska­ņo­jas uz do­mu, ka ir pa­ēdis.
 • Iz­mē­ģi­nāt ma­sā­žu: pār­is mi­nū­tes ar vi­dē­jā pirk­sta spil­ven­ti­ņu iz­da­rīt vieg­lu spie­die­nu uz pun­ktu, kas at­ro­das starp de­gu­nu un augš­lū­pu.
 • Ie­mā­cī­ties ēst lē­nāk, rū­pī­gi sa­koš­ļā­jot kat­ru ku­mo­su. Vis­la­bāk, ja mal­tī­ti var ie­tu­rēt mie­rī­gā at­mo­sfē­rā, sē­žot pie gal­da un iz­man­to­jot gal­da pie­de­ru­mus. Pēc kat­ra ku­mo­sa ka­ro­ti vai dak­ši­ņu un na­zi at­liek ma­lā, līdz ku­moss ir sa­koš­ļāts un no­rīts. No gal­da ie­tei­cams cel­ties brī­dī, kad vēl va­rē­tu ie­ēst kā­du ku­mo­su, jo sā­ta sa­jū­ta ne­ie­stā­jas acu­mir­klī, bet ti­kai kā­du lai­ku pēc tam, kad mal­tī­te pa­beig­ta. Nav vē­lams ēst, stā­vot kā­jās, ejot pa ie­lu vai sē­žot ma­šī­nā.
 • Ie­klau­sī­ties sa­vā or­ga­nis­mā, lai sa­pras­tu, kā­di pro­duk­ti un pa­ra­du­mi sti­mu­lē ēst­gri­bu un kā­di to sa­ma­zi­na. Pie­mē­ram, tiek ap­gal­vots, ka ēst­gri­bu vei­ci­na asas garš­vie­las un ka­fi­ja, ta­ču ir pie­tie­ka­mi daudz cil­vē­ku, ku­riem šā­du efek­tu ne­no­vē­ro. Da­ļa cil­vē­ku uz­ska­ta, ka pirms ēša­nas ne­va­jag past­ai­gā­ties, jo tas uz­ku­ri­not ape­tī­ti, ka­mēr ci­ti at­zīst, ka tas vi­ņu ēst­gri­bu īpa­ši ne­ie­tek­mē.
 • Iz­mē­ģi­nāt ne­kai­tī­gus tau­tas lī­dzek­ļus ēst­gri­bas sa­ma­zi­nā­ša­nai un viel­mai­ņas ak­ti­vi­zē­ša­nai. Pie­mē­ram, pirms ēša­nas iz­dzert glā­zi ūdens, kam pie­vie­no­tas di­vas tēj­ka­ro­tes ābo­lu eti­ķa, vai pus­glā­zi se­le­ri­ju za­ļu­mu no­vā­rī­ju­ma, kas pa­ga­ta­vots, uz 20 gra­miem sa­smal­ci­nā­tu za­ļu­mu ņe­mot glā­zi ūdens un vā­rot 15 mi­nū­tes. Iz­man­to arī lin­sēk­lu eļ­ļu, kli­jas, ķip­lo­kus u.c.
 • Lai ra­di­kā­li at­ri­si­nā­tu pār­mē­rī­gās ēst­gri­bas pro­blē­mu, bei­dzot sa­ņem­ties un aiziet pie uz­tu­ra spe­ci­ālis­ta. Bie­ži vien ne­kon­tro­lē­ja­ma, ļo­ti lie­la ēst­gri­ba sig­na­li­zē, ka or­ga­nis­mam trūkst kā­das bū­tis­kas uz­tur­vie­las. Iz­vei­do­jot piln­vēr­tī­gu, sa­ba­lan­sē­tu un kon­krē­tā cil­vē­ka ka­lo­ri­ju pa­tē­ri­ņam at­bil­sto­šu ēdien­kar­ti, vairs nav jā­do­mā, kā ap­mā­nīt sa­vu ķer­me­ni un pie­klu­si­nāt ape­tī­ti.

Komentāri [1]

 
Skolnieciņš
Trūcīgo statuss visu labo! Padzīvo ar 177€ un sapratīsi visu! Es tā dzīvoju, tāpēc īsiņš esmu! Ko nu darīt? Vai valsts uztaisīs bezmaksas operāciju, lai es būtu par 10 cm garāks? Pats process bez reabilitācijas aizņems nieka 1,5 gadus un maksās vismaz 10000€. Tad es būšu 175cm!!! Nu, dodiet naudu! Citādi es tikšu politikā un izzagšu valsti!!!
Cieņā, Skolnieciņš
4.aprīlis 2017, 6:22 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!