IETEIKUMI: Pa­rei­za pār­ti­kas uz­gla­bā­ša­na

F64
  • F64
1 / 1

Pār­ti­kas pa­rei­za sa­ga­ta­vo­ša­na un uz­gla­bā­ša­na ir sva­rīgs priekš­no­tei­kums, lai ēdiens bū­tu gar­šīgs, ve­se­līgs un uz­tur­vie­lām ba­gāts. Ja pār­ti­ku il­gi uz­gla­bā mit­rā vai gai­šā vie­tā, arī aug­stā tem­pe­ra­tū­rā, kur tai var pie­kļūt gaiss, tā var sa­bo­jā­ties, zau­dēt gar­šu, iz­ska­tu un uz­tur­vēr­tī­bu.

Un pat vēl vai­rāk - var no­tikt or­ga­nis­ma sa­in­dē­ša­nās. Pār­ti­kas vei­ka­los un mā­jā va­ja­dzē­tu ie­vē­rot di­vu stun­du li­ku­mu - pēc ēdie­na pa­ga­ta­vo­ša­nas vai pro­duk­tu ie­gā­des di­vu stun­du lai­kā vi­si āt­ri bo­jā­jo­šies pro­duk­ti ir jā­at­dze­sē vai jā­sa­sal­dē. Ris­ka gru­pā ir ga­ļa, zi­vis, put­nu ga­ļa, olas, pie­na pro­duk­ti un ci­ti. Ēdie­nu ne­va­jag uz­gla­bāt sil­tā vie­tā, pie­mē­ram, bla­kus ce­peš­krās­nij vai le­dus­ska­pim. Grau­dus, mil­tus un ci­tus pār­ti­kas pro­duk­tus ne­drīkst uz­gla­bāt ie­pa­ko­ju­mā, ku­ram vieg­li var tikt klāt ku­kai­ņi. Šā­du pār­ti­ku ie­tei­cams likt plast­ma­sas, me­tā­la vai stik­la trau­kos, kam ir cie­ši pie­gu­lošs vāks. Mai­zi, graud­au­gu pār­slas un put­rai­mus vis­la­bāk gla­bāt slēg­tos trau­kos is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā. Ja laiks ir karsts, mai­zi var ie­vie­tot le­dus­ska­pi, lai no­vēr­stu pe­lē­ša­nu. Pēr­kot pār­ti­ku, vien­mēr rū­pī­gi jā­iz­la­sa, kas ir rak­stīts uz eti­ķe­tes. Eļ­ļu var uz­gla­bāt at­ka­rī­bā no tās vei­da. Ma­zāks ter­miņš uz­gla­bā­ša­nai ir val­riek­stu, se­za­ma, rap­šu, laz­du riek­stu un man­de­ļu eļ­lai. Sil­tu­mā un gais­mā eļ­ļa zau­dē vit­amī­nus. Eļ­ļu uz­gla­bā cie­ši no­seg­tā trau­kā - le­dus­ska­pī vai vir­tu­ves ska­pī­šos. Svaigs piens un krē­jums jā­gla­bā slēg­tos trau­kos, lai tie ne­ie­gūst bla­kus eso­šo ēdie­nu smar­žu.

No­de­rī­gi!

* Za­ļu­mus var uz­gla­bāt svai­gus, ja tos no­maz­gā un sta­te­nis­ki no­vie­to glā­zē, ku­rā ir 2,5-5 cm auk­sta ūdens. Tos ne­pie­cie­šams ap­segt ar plast­ma­sas mai­si­ņu un ie­vie­tot le­dus­ska­pī.

* Biez­piens jā­uz­gla­bā ori­ģi­nā­lā ie­pa­ko­ju­mā, ap­grie­žot to ot­rā­di, - tā­dē­jā­di tas sa­gla­bā­sies il­gāk.

*Jā­at­ce­ras, ka arī kon­ser­vē­ta pār­ti­ka ar lai­ku sa­bo­jā­jas, tā­dēļ kon­ser­vu kār­bas jā­uz­gla­bā, ņe­mot vē­rā ie­gā­des lai­ku, un ve­cā­kās jā­iz­lie­to pir­mās.

* Svai­gi aug­li, dār­ze­ņi is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā pa­ma­zām zau­dē vit­amī­nus. Tos vis­la­bāk gla­bāt le­dus­ska­pī svai­gas pār­ti­kas plauk­tā, jo tad pro­duk­ti lē­nāk zau­dē mit­ru­mu. Dār­ze­ņus un aug­ļus ne­va­jag il­gi uz­gla­bāt plast­ma­sas mai­si­ņos, jo tad tiem ne­pie­kļūst gaiss.

* La­pu garš­vie­las var uz­gla­bāt 1 vai 2 ga­dus, sak­ņu garš­vie­las - 2 vai 3 ga­dus, ne­mal­tas - 4 ga­dus. Tās jā­uz­gla­bā cie­ši no­seg­tos trau­kos tum­šā vie­tā, kur tām klāt ne­tiek sau­les gais­ma.

* Cī­si­ņus, ja ie­pa­ko­jums nav at­vērts, le­dus­ska­pī var gla­bāt 2 ne­dē­ļas, sal­dē­ta­vā - 1 līdz 2 mē­ne­šus; olas - 3 līdz 5 ne­dē­ļas, tās ne­sal­dē; pie­nu - 7 die­nas, sal­dē­ta­vā - 3 mē­ne­šus; mal­tu liel­lo­pa, te­ļa, cū­kas ga­ļu - 1 līdz 2 die­nas, sal­dē­ta­vā - 3 līdz 4 mē­ne­šus; ma­jo­nē­zi - 2 mē­ne­šus, sal­dē­ta­vā ne­drīkst likt; mar­ga­rī­nu - 4 līdz 5 mē­ne­šus, sal­dē­ta­vā - ga­du.

Komentāri [1]

 
Latviete
It seviški desas sardeles ir ēdiens,kuras ir pilnas ar kīmiju lai garšīgāk fuj
6.aprīlis 2017, 8:54 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!