PADOMI, kā at­tī­rīt or­ga­nis­mu pavasarī

F64
  • F64
1 / 1

Pa­va­sa­rī da­bā no­tiek pār­mai­ņas, un tas pats at­tie­cas arī uz cil­vē­ka or­ga­nis­mu, kas fil­trē vi­sus tok­sī­nus, ku­ri ta­jā sa­krā­ju­šies pa zie­mu. Bie­ži vien cil­vē­ki ša­jā lai­kā iz­jūt ne vien de­pre­si­ju, bet arī no­gu­ru­mu, sma­gu­ma sa­jū­tu, šļau­ga­nu­mu vi­sā ķer­me­nī.

Or­ga­nis­mam ne­maz nav tik vien­kār­ši pēc zie­mas at­gūt ve­se­lī­bu un svai­gu­mu. Tā­pēc jā­ķe­ras pie or­ga­nis­ma ģe­ne­rāl­tī­rī­ša­nas, jo ša­jā lai­kā no­tiek in­ten­sī­va šū­nu at­jau­no­ša­nās. Tas no­zī­mē, ka jā­veic vir­kne pro­ce­dū­ru, kas vei­ci­na kai­tī­go vie­lu iz­va­dī­ša­nu no or­ga­nis­ma. Ide­ja par or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­nos ir ļo­ti se­na. Kad no or­ga­nis­ma tiek iz­va­dī­tas kai­tī­gās vie­las, uz­la­bo­jas viel­mai­ņa, zūd aler­ģis­kas re­ak­ci­jas, apā­ti­ja, pa­zūd gal­vas­sā­pes, pa­aug­sti­nās dar­ba­spē­jas, in­te­re­se par dzī­vi, uz­la­bo­jas se­jas krā­sa un iz­lī­dzi­nās grum­bas. Or­ga­nis­ma tī­rī­ša­nas me­to­de vien­lai­kus ir arī pro­fi­lak­se sa­slim­ša­nai ar on­ko­lo­ģis­kām sli­mī­bām. Pē­tī­ju­mi lie­ci­na, ka or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­na lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz cil­vē­ka dvē­se­li. Ja to da­ra re­gu­lā­ri, tad ir ga­ran­ti­ja ne ti­kai ve­se­lī­bai, bet arī la­bam iz­ska­tam.

Kā at­tī­rīt or­ga­nis­mu? Vis­pirms jā­sāk ar ak­nu at­ve­se­ļo­ša­nu. Kas ak­nām pa­tīk? Pro­tams, di­ē­ta ar ne­trek­niem ēdie­niem. Ļo­ti liet­de­rī­gi ir ēdien­kar­tē ie­kļaut ve­ģe­tā­rus ēdie­nus. No­teik­ti kat­ru die­nu uz gal­da jā­būt dār­ze­ņiem. Lī­der­po­zī­ci­jā ir bur­kā­ni, kā­pos­ti, bie­tes, ku­ku­rū­za, to­mā­ti, gur­ķi, ka­ba­či, ķirb­ji, pē­ter­sī­ļi, dil­les. Jā­ap­ēd ne ma­zāk kā 150 gra­mu bur­kā­ni, tiem pie­vie­no­jot eļ­ļu. No bie­tēm var pa­ga­ta­vot su­lu, sa­jau­cot uz pu­sēm ar ūde­ni, un pie­vie­not sa­lā­tiem vai borš­čam. No aug­ļiem un ogām īpa­ši ie­tei­ca­mi ba­nā­ni, ro­zī­nes, žā­vē­tas mel­nās plū­mes un da­te­les. No ol­bal­tum­vie­lu pro­duk­tiem ie­tei­ca­mas ne­trek­nas zi­vis - fo­re­le, men­ca, zan­darts, kar­pa. No ga­ļas vis­la­bāk iz­vē­lē­ties te­ļa un tī­ta­ra ga­ļu. Va­ja­dzē­tu lie­tot arī sie­ru, ke­fī­ru, svai­gu pie­nu, biez­pie­nu. Pats vēr­tī­gā­kais pro­dukts ak­nām ir me­dus - ie­tei­cams ap­ēst vis­maz vie­nu tēj­ka­ro­ti di­vas rei­zes die­nā 30 mi­nū­tes pirms ēša­nas. Zu­pas jā­ga­ta­vo ti­kai no dār­ze­ņiem, bez asām garš­vie­lām. Efek­tīvs va­ri­ants, kā tī­rīt or­ga­nis­mu, ir bro­kas­tis no rī­siem, kas pa­ga­ta­vo­ti ie­priekš pēc īpa­šas me­to­di­kas. Bro­kas­tīs ēd ti­kai iz­mēr­cē­tus rī­sus un uz­tu­rā ie­ro­be­žo vā­rā­mo sā­li. 20-30 mi­nū­tes pirms bro­kas­tīm var iz­dzert glā­zi ūdens vai zā­ļu tē­jas, bet gal­ve­nais - pēc bro­kas­tīm čet­ras stun­das ne­drīkst ne ēst, ne dzert. Šā­dai di­ē­tai vis­la­bāk iz­man­tot ve­se­lus brū­nos rī­sus.

Ie­lā­go!

* Ēdien­rei­zēm jā­būt re­gu­lā­rām! Zar­nu trak­tam jā­dar­bo­jas 1-2 stun­das pēc kat­ras ba­rī­bas uz­ņem­ša­nas rei­zes.

* Dzī­ves de­vī­zei jā­būt: «Nav kus­tī­bu, nav ēdie­na!»

* Pēc ie­spē­jas bie­žāk jā­ie­el­po gaiss no rī­ta - tas vei­ci­na or­ga­nis­ma iz­tuk­šo­ša­nos.

* Ne­va­jag ēst, ja ne­gri­bas.

* Ne­va­jag ēst pirms do­ša­nās gu­lēt un nak­tīs.

* Pēc kat­ras ēdien­rei­zes lē­nām jā­stai­gā uz priek­šu un at­pa­kaļ, vieg­li ma­sē­jot vē­de­ru. Tas vei­ci­na gre­mo­ša­nu un zar­nu trak­ta dar­bī­bu.

* Ne­va­jag die­nā gu­lēt - tas iz­jauc or­ga­nis­ma bio­rit­mus. Ja māc no­gu­rums, ie­tei­cams 15-20 mi­nū­tes at­pūs­ties, bet ne­va­jag lik­ties gu­lēt uz vie­nu vai di­vām stun­dām.

* Tē­ja, ka­fi­ja, ta­ba­ka, arī an­ti­bio­ti­kas spē­cī­gi pie­sār­ņo or­ga­nis­mu, iz­jau­cot vi­su iek­šē­jo or­gā­nu un sis­tē­mu rit­mis­ku dar­bī­bu.

Su­lu kok­tei­ļu re­cep­tes, kas iz­strā­dā­tas īpa­ši kam­pa­ņai Ap­ēd su­lu!

Ze­me­nes ba­zi­li­kā

Sa­stāv­da­ļas:

250 ml Ci­do vai Gut­ta ana­na­su nek­tā­ra

100 g svai­gu ze­me­ņu

2 svai­gas ba­zi­li­ka la­pas

1 ēdam­ka­ro­te brū­nā cu­ku­ra

10 ml svai­gi spies­tas lai­ma su­las

Pa­ga­ta­vo­ša­na: Sa­stāv­da­ļas sa­blen­de­rē un ie­lej kok­tei­ļu glā­zē. De­ko­rē ar greip­frū­ta šķē­li vai lai­mu, ba­zi­li­ka la­pām un ze­me­ni. Sa­ga­ta­vo­jis Al­bert Ho­tel kok­teiļ­bā­ra Star Loun­ge ve­cā­kais bār­me­nis An­drejs Si­vu­ličs.

Ac­ti­vity

Sa­stāv­da­ļas:

50 ml Gut­ta ana­na­su nek­tā­ra

60 ml Ci­do vai Gut­ta apel­sī­nu su­las

60 ml svai­gu ze­me­ņu ma­sas

10 ml Pas­si­on sī­ru­pa

Pa­ga­ta­vo­ša­na: Vi­sas sa­stāv­da­ļas šei­ko Bos­to­nas šei­ke­rī ar smal­ko le­du. Ie­lej ek­so­tis­ko kok­tei­ļu glā­zē un pa­pil­di­na ar gā­zē­tu ūde­ni. De­ko­rē ar ne­lie­lu kom­po­zī­ci­ju - plā­ni sa­griez­tām ābo­lu šķē­lī­tēm, ze­me­ni, pi­par­mēt­ru la­pu un ķir­sī­ti. Sa­ga­ta­vo­jis res­to­rā­na KID* bār­me­nis Ru­hards Gul­bis.

Ri­ga Sun­ri­se

Sa­stāv­da­ļas:

20 cl Ci­do vai Gut­ta apel­sī­nu su­las

2 cl svai­gi spies­tas lai­ma su­las

3 cl me­dus

1 cl gre­na­dī­na sī­rups

Pa­ga­ta­vo­ša­na: Sa­stāv­da­ļas, iz­ņe­mot gre­na­dī­nu, ie­lej šei­ke­rī un kār­tī­gi sa­kra­ta. Tad lej glā­zē un pa vir­su uz­lej gre­na­dī­na sī­ru­pu. De­ko­rē ar apel­sī­na šķē­li un kok­tei­ļa ķir­sī­ti. Sa­ga­ta­vo­jis B-Bārs un bār­me­nis Rai­tis Aker­blūms.

Komentāri [4]

 
Randy, BR-Deutschland & Latvija, €U.
kā at­tī­rīt or­ga­nis­mu pavasarī>>>>
1. Atmest smeekjeeshanu.
2. Nelietot alkoholu.
3. Nelietot narkotikas.
4. Vismaz 3x nedeeljaa apmekleet fitnesa klubu - treninjsh 1st plus sauna.
5. Principaa (!!!) atteikties lietot paartikaa visaadus kuupinaajumus. Taadi ir tikai Latvijas veikalos, €iropaa nevelti taadu principaa nav. Neest 'sprotes' = 'mailiites mashiineljljaa' un citus meeslus, kas tiek razhoti krievijas tirgusm. Lai vanjkas eed taadus suudus. Tas ir vismaz tikpat slikti kaa smeekjeet.
6. Samazinaat piena pateerinju, ar vienu glaazi dienaa ir vairaak (!!!) kaa pietiekoshi. Taa vietaa - mineraaluuudens, un labi daudz.
7. Absoluuti (!!!) izsleegt no eedienlkartes taadus meeslus kaa skaabais un saldais kreejums. Absoluuti!!! Taa vietaa - veseliigi tauki - oliivu eljlja un avokado.
Ar to pietiks.
28.aprīlis 2017, 15:00 Atbildēt
jautājums
Kas tas par reklāmrakstu?!
26.aprīlis 2017, 19:47 Atbildēt
hmmm
Njemot veeraa ka veikalos nopeerkami tikai daarzenji ar toksiiniem un kimikaalijaam tad jeegas no attiiriishanaas nebuus :(
26.aprīlis 2017, 18:30 Atbildēt
vēzītis
Vajag domāt optimistiski! Veikala dārzeņi ir veselīgāki, kā pašu audzētie.
26.aprīlis 2017, 18:58 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!