\\Māja
PADOMI, kā at­tī­rīt or­ga­nis­mu pavasarī
 
©F64

Pa­va­sa­rī da­bā no­tiek pār­mai­ņas, un tas pats at­tie­cas arī uz cil­vē­ka or­ga­nis­mu, kas fil­trē vi­sus tok­sī­nus, ku­ri ta­jā sa­krā­ju­šies pa zie­mu. Bie­ži vien cil­vē­ki ša­jā lai­kā iz­jūt ne vien de­pre­si­ju, bet arī no­gu­ru­mu, sma­gu­ma sa­jū­tu, šļau­ga­nu­mu vi­sā ķer­me­nī.

Or­ga­nis­mam ne­maz nav tik vien­kār­ši pēc zie­mas at­gūt ve­se­lī­bu un svai­gu­mu. Tā­pēc jā­ķe­ras pie or­ga­nis­ma ģe­ne­rāl­tī­rī­ša­nas, jo ša­jā lai­kā no­tiek in­ten­sī­va šū­nu at­jau­no­ša­nās. Tas no­zī­mē, ka jā­veic vir­kne pro­ce­dū­ru, kas vei­ci­na kai­tī­go vie­lu iz­va­dī­ša­nu no or­ga­nis­ma. Ide­ja par or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­nos ir ļo­ti se­na. Kad no or­ga­nis­ma tiek iz­va­dī­tas kai­tī­gās vie­las, uz­la­bo­jas viel­mai­ņa, zūd aler­ģis­kas re­ak­ci­jas, apā­ti­ja, pa­zūd gal­vas­sā­pes, pa­aug­sti­nās dar­ba­spē­jas, in­te­re­se par dzī­vi, uz­la­bo­jas se­jas krā­sa un iz­lī­dzi­nās grum­bas. Or­ga­nis­ma tī­rī­ša­nas me­to­de vien­lai­kus ir arī pro­fi­lak­se sa­slim­ša­nai ar on­ko­lo­ģis­kām sli­mī­bām. Pē­tī­ju­mi lie­ci­na, ka or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­na lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz cil­vē­ka dvē­se­li. Ja to da­ra re­gu­lā­ri, tad ir ga­ran­ti­ja ne ti­kai ve­se­lī­bai, bet arī la­bam iz­ska­tam.

Kā at­tī­rīt or­ga­nis­mu? Vis­pirms jā­sāk ar ak­nu at­ve­se­ļo­ša­nu. Kas ak­nām pa­tīk? Pro­tams, di­ē­ta ar ne­trek­niem ēdie­niem. Ļo­ti liet­de­rī­gi ir ēdien­kar­tē ie­kļaut ve­ģe­tā­rus ēdie­nus. No­teik­ti kat­ru die­nu uz gal­da jā­būt dār­ze­ņiem. Lī­der­po­zī­ci­jā ir bur­kā­ni, kā­pos­ti, bie­tes, ku­ku­rū­za, to­mā­ti, gur­ķi, ka­ba­či, ķirb­ji, pē­ter­sī­ļi, dil­les. Jā­ap­ēd ne ma­zāk kā 150 gra­mu bur­kā­ni, tiem pie­vie­no­jot eļ­ļu. No bie­tēm var pa­ga­ta­vot su­lu, sa­jau­cot uz pu­sēm ar ūde­ni, un pie­vie­not sa­lā­tiem vai borš­čam. No aug­ļiem un ogām īpa­ši ie­tei­ca­mi ba­nā­ni, ro­zī­nes, žā­vē­tas mel­nās plū­mes un da­te­les. No ol­bal­tum­vie­lu pro­duk­tiem ie­tei­ca­mas ne­trek­nas zi­vis - fo­re­le, men­ca, zan­darts, kar­pa. No ga­ļas vis­la­bāk iz­vē­lē­ties te­ļa un tī­ta­ra ga­ļu. Va­ja­dzē­tu lie­tot arī sie­ru, ke­fī­ru, svai­gu pie­nu, biez­pie­nu. Pats vēr­tī­gā­kais pro­dukts ak­nām ir me­dus - ie­tei­cams ap­ēst vis­maz vie­nu tēj­ka­ro­ti di­vas rei­zes die­nā 30 mi­nū­tes pirms ēša­nas. Zu­pas jā­ga­ta­vo ti­kai no dār­ze­ņiem, bez asām garš­vie­lām. Efek­tīvs va­ri­ants, kā tī­rīt or­ga­nis­mu, ir bro­kas­tis no rī­siem, kas pa­ga­ta­vo­ti ie­priekš pēc īpa­šas me­to­di­kas. Bro­kas­tīs ēd ti­kai iz­mēr­cē­tus rī­sus un uz­tu­rā ie­ro­be­žo vā­rā­mo sā­li. 20-30 mi­nū­tes pirms bro­kas­tīm var iz­dzert glā­zi ūdens vai zā­ļu tē­jas, bet gal­ve­nais - pēc bro­kas­tīm čet­ras stun­das ne­drīkst ne ēst, ne dzert. Šā­dai di­ē­tai vis­la­bāk iz­man­tot ve­se­lus brū­nos rī­sus.

Ie­lā­go!

* Ēdien­rei­zēm jā­būt re­gu­lā­rām! Zar­nu trak­tam jā­dar­bo­jas 1-2 stun­das pēc kat­ras ba­rī­bas uz­ņem­ša­nas rei­zes.

* Dzī­ves de­vī­zei jā­būt: «Nav kus­tī­bu, nav ēdie­na!»

* Pēc ie­spē­jas bie­žāk jā­ie­el­po gaiss no rī­ta - tas vei­ci­na or­ga­nis­ma iz­tuk­šo­ša­nos.

* Ne­va­jag ēst, ja ne­gri­bas.

* Ne­va­jag ēst pirms do­ša­nās gu­lēt un nak­tīs.

* Pēc kat­ras ēdien­rei­zes lē­nām jā­stai­gā uz priek­šu un at­pa­kaļ, vieg­li ma­sē­jot vē­de­ru. Tas vei­ci­na gre­mo­ša­nu un zar­nu trak­ta dar­bī­bu.

* Ne­va­jag die­nā gu­lēt - tas iz­jauc or­ga­nis­ma bio­rit­mus. Ja māc no­gu­rums, ie­tei­cams 15-20 mi­nū­tes at­pūs­ties, bet ne­va­jag lik­ties gu­lēt uz vie­nu vai di­vām stun­dām.

* Tē­ja, ka­fi­ja, ta­ba­ka, arī an­ti­bio­ti­kas spē­cī­gi pie­sār­ņo or­ga­nis­mu, iz­jau­cot vi­su iek­šē­jo or­gā­nu un sis­tē­mu rit­mis­ku dar­bī­bu.

Su­lu kok­tei­ļu re­cep­tes, kas iz­strā­dā­tas īpa­ši kam­pa­ņai Ap­ēd su­lu!

Ze­me­nes ba­zi­li­kā

Sa­stāv­da­ļas:

250 ml Ci­do vai Gut­ta ana­na­su nek­tā­ra

100 g svai­gu ze­me­ņu

2 svai­gas ba­zi­li­ka la­pas

1 ēdam­ka­ro­te brū­nā cu­ku­ra

10 ml svai­gi spies­tas lai­ma su­las

Pa­ga­ta­vo­ša­na: Sa­stāv­da­ļas sa­blen­de­rē un ie­lej kok­tei­ļu glā­zē. De­ko­rē ar greip­frū­ta šķē­li vai lai­mu, ba­zi­li­ka la­pām un ze­me­ni. Sa­ga­ta­vo­jis Al­bert Ho­tel kok­teiļ­bā­ra Star Loun­ge ve­cā­kais bār­me­nis An­drejs Si­vu­ličs.

Ac­ti­vity

Sa­stāv­da­ļas:

50 ml Gut­ta ana­na­su nek­tā­ra

60 ml Ci­do vai Gut­ta apel­sī­nu su­las

60 ml svai­gu ze­me­ņu ma­sas

10 ml Pas­si­on sī­ru­pa

Pa­ga­ta­vo­ša­na: Vi­sas sa­stāv­da­ļas šei­ko Bos­to­nas šei­ke­rī ar smal­ko le­du. Ie­lej ek­so­tis­ko kok­tei­ļu glā­zē un pa­pil­di­na ar gā­zē­tu ūde­ni. De­ko­rē ar ne­lie­lu kom­po­zī­ci­ju - plā­ni sa­griez­tām ābo­lu šķē­lī­tēm, ze­me­ni, pi­par­mēt­ru la­pu un ķir­sī­ti. Sa­ga­ta­vo­jis res­to­rā­na KID* bār­me­nis Ru­hards Gul­bis.

Ri­ga Sun­ri­se

Sa­stāv­da­ļas:

20 cl Ci­do vai Gut­ta apel­sī­nu su­las

2 cl svai­gi spies­tas lai­ma su­las

3 cl me­dus

1 cl gre­na­dī­na sī­rups

Pa­ga­ta­vo­ša­na: Sa­stāv­da­ļas, iz­ņe­mot gre­na­dī­nu, ie­lej šei­ke­rī un kār­tī­gi sa­kra­ta. Tad lej glā­zē un pa vir­su uz­lej gre­na­dī­na sī­ru­pu. De­ko­rē ar apel­sī­na šķē­li un kok­tei­ļa ķir­sī­ti. Sa­ga­ta­vo­jis B-Bārs un bār­me­nis Rai­tis Aker­blūms.