ĻOTI GARDI: Pī­rā­dzi­ņi ar la­ša un spi­nā­tu pil­dī­ju­mu

F64
 • F64
1 / 1

Brīv­die­nu rī­tiem no­teik­ti pie­stāv lais­ka bez­rū­pī­ba, ne­stei­dzī­ga ko­pā bū­ša­na ar sa­vē­jiem, kas īpašs un ne­ik­die­nišķs, ko bau­dīt vē­lās bro­kas­tīs vai ag­rās pus­die­nās. Pa­vi­sam vien­kār­ši un ātr­i pa­ga­ta­vo­ja­mi pī­rā­dzi­ņi ar gar­dum­gar­du kū­pi­nā­ta la­ša, olas, lo­ci­ņu un spi­nā­tu pil­dī­ju­mu.

SA­STĀV­DA­ĻAS (1005):

 • no kū­pi­nā­ta la­ša asa­kas at­kau­lo­ta ga­ļa
 • di­vas cie­ti vā­rī­tas olas
 • kār­tai­nā rau­ga mīk­la
 • lo­ci­ņi
 • spi­nā­ti
 • sāls, pi­pa­ri
 • ola pī­rā­dzi­ņu pār­smē­rē­ša­nai

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

 1. Sa­ka­pā olas, sa­smal­ci­na lo­ci­ņus. At­kau­lo la­si (1014).
 2. Te­ko­šā ūde­nī no­ska­lo­tus spi­nā­tus ap­plau­cē ar kar­stu ūde­ni, no­te­ci­na un sa­ka­pā (1012).
 3. Trau­kā sa­jauc olas, la­si, lo­ci­ņus un spi­nā­tus, kār­tī­gi iz­mai­sa, pie­vie­no sā­li un pi­pa­rus (1019; 1024).
 4. Ne­daudz at­lai­du­šās kār­tai­nās rau­ga mīk­las plāk­snes uz mil­tiem ie­pū­de­rē­ta gal­da plā­ni iz­rul­lē (1035). Mīk­las plāk­sni pār­griež uz pus­ēm. Kat­ras mīk­las da­ļas vie­nā ma­lā liek pil­dī­ju­ma ma­su, to iz­lī­dzi­na (1038).
 5. Pī­rā­dzi­ņus, ga­lus aiz­lo­kot, sa­rul­lē (1041). Kār­to ar ce­pa­mo pa­pī­ru iz­klā­tā pan­nā (1049).
 6. Pār­smē­rē ar sa­kul­tu olu (1054).
 7. Sa­kar­sē­tā ce­peš­krās­nī 200 grā­dos cep ap­mē­ram 15 mi­nū­tes - ka­mēr pī­rā­dzi­ņi kļūst zel­tai­ni brū­ni un pu­fī­gi (1072).

Pa­doms

 • Pī­rā­dzi­ņu for­ma var būt da­žā­da: tra­di­ci­onā­lie rau­sī­ši, trīs­stūr­vei­da ka­ba­ti­ņas, ga­re­nas de­si­ņas (kā ša­jā rei­zē) - gar­ša no tā ne­cie­tīs.
 • Ik rei­zi ie­gūs ci­tus pī­rā­dzi­ņus, ja va­ri­ēs pil­dī­ju­mu:

la­sis + ola + spi­nā­ti;

la­sis + ola + lo­ci­ņi + biez­piens;

spi­nā­ti + brin­za + ķip­loks + mus­kat­rieksts;

spi­nā­ti + to­mā­ti + Moz­za­rel­la siers.

Ērts va­ri­ants pī­rā­gu cep­ša­nai ir vei­ka­lā no­pēr­ka­mās kār­tai­nās rau­ga mīk­las (Ri­mi, Teš­la), ta­ču mīk­lu var pa­ga­ta­vot arī pats. Va­ja­dzēs 200 g svies­ta vai mar­ga­rī­na, 250 ml pie­na, 1 ēd.k. cu­ku­ra, ½ tēj.k. sāls, pa­ci­ņu (7 g) sau­sā rau­ga, ap­tu­ve­ni 500 g mil­tu. Svies­tu iz­kau­sē, uz­sil­da pie­nu, to pie­vie­no svies­tam. Pie­vie­no sā­li, cu­ku­ru, sau­so rau­gu, ie­si­jā mil­tus un kār­tī­gi mī­ca, ka­mēr mīk­la kļūst pa­kļā­vī­ga un vairs ne­līp pie ro­kām.

Komentāri [3]

 
Tērce
Nabagajiem politikāņi ieteic karsti kūpinātu jūras asari. Tikai 0.78 rbļ. kilogramā.
Ha,ha,ha!
28.aprīlis 2017, 20:39 Atbildēt
Skolnieciņš
Man nav naudas! Es gribu pagatavot šos pīrādzīņus! Bet man nav naudas!!!
28.aprīlis 2017, 6:20 Atbildēt
Pensītis
Sirsnīgs paldies.Taisni reizé. Jau tà pàrslogojàm gremosanas sistému ar ikdienisko karbonàdi.Atslodzei ko vienkàrsàku.Tàdu prasti kúpinàtu lasīti.
27.aprīlis 2017, 22:15 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!