\\Māja
UZZINI, kāpēc ir vēr­tī­gi ik­die­nas ēdien­kar­tē ie­kļaut ke­fī­ru un biez­pie­nu
©F64

Pie­na pro­duk­ti ir viens no bū­tis­kā­ka­jiem mū­su uz­tu­ra kom­po­nen­tiem, jo sa­tur daudz kal­ci­ja, un ta­jos ir vis­lab­vē­lī­gā­kā kal­ci­ja un fos­fo­ra at­tie­cī­ba. Tur­klāt pie­na pro­duk­tos eso­šais D vi­ta­mīns, ol­bal­tum­vie­las un pie­na cu­kurs ir tās vie­las, kas sek­mē or­ga­nis­mam tik ne­pie­cie­ša­mā kal­ci­ja uz­sūk­ša­nos. Sva­rī­gi, ka, lai uz­ņem­tu šīs vie­las, nav ob­li­gā­ti jā­dzer tie­ši piens – vēr­tī­gi ik­die­nas ēdien­kar­tē ie­kļaut arī ke­fī­ru un biez­pie­nu.

Ke­fīrs - bau­da vi­sām gau­mēm

Vārds ke­fīrs cē­lies no tur­ku va­lo­das un tul­ko­ju­mā no­zī­mē bau­da. Ne vel­ti mūs­die­nās tas ir viens no vis­vai­rāk lie­to­ta­jiem skāb­pie­na pro­duk­tiem - ke­fī­ram rak­stu­rī­ga pien­skā­ba smar­ža, at­svai­dzi­no­ša, bet ne­daudz asa, pien­skā­ba gar­ša, vien­da­bī­ga krē­jum­vei­da kon­sis­ten­ce un bal­ta vai ne­daudz dzel­te­na krā­sa. El­pa, se­ko­jot klien­tu vēl­mēm, pie­dā­vā ke­fī­rus ar da­žā­du tau­ku dau­dzu­mu - vāj­pie­na (sa­tur ne vai­rāk kā 0,5% tau­ku) un piln­pie­na (sa­tur 3,5% tau­ku). Ke­fīrs ir bū­tisks pie­na ol­bal­tum­vie­lu, tau­ku, kā­li­ja, kal­ci­ja un fos­fo­ra avots, tur­klāt tas sa­tur arī vi­ta­mī­nus. Skāb­pie­na pro­dukts sa­tur arī pien­skā­bes bak­tē­ri­jas, kas kom­bi­nā­ci­jā ar graud­au­giem un dār­ze­ņiem vei­ci­na or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­nos, tur­klāt to ēdien­kar­tē var ie­kļaut arī tie­vē­tā­ji. Ēdien­rei­žu starp­lai­kos ke­fīrs pa­lī­dzēs at­gūt vieg­lu­ma sa­jū­tu vē­de­rā, bet tik­pat la­bi to var lie­tot kā pie­de­vu mal­tī­tēm.

Amino­skā­bēm ba­gā­tais biez­piens

Biez­piens ir gards un ve­se­līgs pro­dukts, ar ko iz­sal­ku­mu rem­dē­ju­ši jau mū­su sen­či. Pa­tei­co­ties tā ba­gā­tī­ga­jam sa­tu­ram, pro­dukts ir viens no gal­ve­na­jiem mi­ne­rāl­vie­lu avo­tiem, jo sa­tur kal­ci­ju, fos­fo­ru, mag­ni­ju, kā­li­ju, nāt­ri­ju un dzel­zi. Tā­pat tas ir bū­tisks ol­bal­tum­vie­lu avots - biez­pie­na ol­bal­tum­vie­lām ir augst­a bio­lo­ģis­kā vēr­tī­ba, un tās or­ga­nis­mam ir vieg­li uz­ņe­ma­mas. Biez­piens sa­tur 16-18% ol­bal­tum­vie­lu, un tā sa­stā­vā ir vis­as ne­aiz­stā­ja­mās amino­skā­bes, no ku­rām ho­lī­nam, me­ti­onī­nam un li­zī­nam (vei­ci­na viel­mai­ņu un ak­nu dar­bī­bu, aiz­ka­vē atero­skle­ro­zes at­tīs­tī­bu, tā­dā vei­dā ak­ti­vi­zē­jot ho­les­te­rī­na iz­va­dī­ša­nu no or­ga­nis­ma) ir vis­lie­lā­kā no­zī­me. Pro­duk­tā eso­šās vie­las sek­mē audu at­jau­no­ša­nos un kau­lu no­stip­ri­nā­ša­nu, no­stip­ri­na ner­vu sis­tē­mu un lab­vē­lī­gi ie­tek­mē asins­ri­ti. Biez­pie­nu uz­tu­rā var kom­bi­nēt ar vis­da­žā­dā­ka­jiem pro­duk­tiem. Īpa­ši tas ie­tei­cams cil­vē­kiem, ku­ri vē­las pa­lie­li­nāt mus­ku­ļu ma­su vai no­tie­vēt, grūt­nie­cēm vai mā­mi­ņām, kas ma­zu­ļus ba­ro ar krū­ti, kā arī augo­šiem bēr­niem.

SPE­CI­ĀLIS­TA VIE­DOK­LIS

Li­ze­te MĀL­DE­RE, uz­tu­ra spe­ci­ālis­te

- Pie­na pro­duk­ti ir ļo­ti vēr­tī­gi, to augst­ais ol­bal­tum­vie­lu un kal­ci­ja dau­dzums ir no­de­rīgs jeb­ku­rā ve­cu­ma pos­mā. Augst­ais un piln­vēr­tī­gais ol­bal­tum­vie­lu dau­dzums no­dro­ši­na ilg­sto­šu sā­ta sa­jū­tu, op­ti­mā­lu or­ga­nis­ma dar­bī­bu, kā arī stip­ri­nās or­ga­nis­ma imū­no sis­tē­mu. Šie pro­duk­ti var būt lie­lis­ka un ve­se­lī­ga ik­die­nas uz­tu­ra sa­stāv­da­ļa, ti­kai jā­kon­tro­lē tau­ku dau­dzums ta­jos. Pie­na pro­duk­tos gal­ve­no­kārt at­ro­das pie­sā­ti­nā­tās tauk­skā­bes, kas var vei­ci­nāt sirds un asins­va­du sli­mī­bu ris­ku. Tie­ši tā­pēc die­nā ie­sa­ka uz­ņemt ti­kai 2 pie­na pro­duk­tu por­ci­jas. Labs va­ri­ants - bro­kas­tīs vāj­pie­na biez­piens ar jo­gur­tu, ba­nā­nu un grauz­dē­tām pār­slām, bet lau­na­gā ke­fīrs, kam pie­vie­nots mā­jās ga­ta­vots ie­vā­rī­jums un 1 tēj­ka­ro­te kli­ju vai lin­sēk­lu.

IDE­JAS MAL­TĪ­TEI

  • Pa­va­sa­rī ke­fī­ru var pa­pil­di­nāt ar lo­ci­ņiem, dil­lēm, die­dzē­tiem grau­diem un ci­tiem za­ļu­miem un lie­tot kā brī­niš­ķī­gu at­spir­dzi­no­šu un vi­ta­mī­niem ba­gā­tu dzē­rie­nu.
  • Biez­pie­nam var pie­vie­not ri­pi­ņās sa­griez­tus re­dī­sus un sa­smal­ci­nā­tas dil­les - sa­nāks spē­ci­no­šas un ve­se­lī­gas bro­kas­tis.
 
Komentāri 15 Skatīt [15]
Skatīt komentārus [15]