PAGATAVO PATS: Gardas musli receptes

F64
  • F64
1 / 1

Kurš gan bro­kas­tīs nav ēdis mus­li – sau­su pār­ti­ku, iz­vē­lo­ties to kā di­ētis­ku un ve­se­lī­gu pro­duk­tu. Mus­li uz­ska­ta par ka­lo­ri­jām ba­gā­tu ēdie­nu, kas no­dro­ši­na or­ga­nis­mu ar vi­ta­mī­niem, mi­ne­rāl­vie­lām un mik­ro­ele­men­tiem. Mus­li ēdot, ne­ro­das gli­ko­zes svār­stī­bas asi­nīs.

Ogļ­hid­rā­ti, kas at­ro­das mus­li sa­stā­vā, at­ro­das sa­ba­lan­sē­tās pro­por­ci­jās - līdz­ās ātr­ajiem ogļ­hid­rā­tiem, ku­ri uz­reiz dod ener­ģi­ju, ir arī lē­nie (cie­te), ku­ri asi­mi­lē­jas daudz lē­nāk. Mus­li sa­stā­vā eso­šās šķiedr­vie­las ir vēr­tī­gas, jo uz­la­bo gre­mo­ša­nas trak­ta dar­bī­bu, kā arī pa­ze­mi­na ho­les­te­rī­na lī­me­ni asi­nīs. Ir mus­li vei­di, kas no­pēr­ka­mi tirdz­nie­cī­bas vie­tās un ar ku­riem pār­lie­ku ne­va­ja­dzē­tu aiz­rau­ties, - ar šo­ko­lā­di, me­du, ku­ros ir daudz tau­ku un ka­lo­ri­ju, kas vei­ci­na lie­kā sva­ra vei­do­ša­nos. Ta­ču ir lie­lis­ka al­ter­na­tī­va - mus­li ga­ta­vot paš­iem. Tas no­teik­ti gar­šos daudz la­bāk un būs arī iz­de­vī­gāk. Tam var pie­vie­not sa­stāv­da­ļas, kas gar­šo vis­la­bāk. Tas ļaus zi­nāt, kā­da ir šā pro­duk­ta kva­li­tā­te, un kon­tro­lēt cu­ku­ra dau­dzu­mu. Dis­ku­tē­jot par mus­li la­ba­jām un slik­ta­jām īpa­šī­bām, pa­ras­ti mi­nēts arī kāds trū­kums - ta­jā nav C vi­ta­mī­na, kas ne­pie­cie­šams, lai or­ga­nis­mam bū­tu spē­cī­ga imu­ni­tā­te un vis­as dzī­vī­bai ne­pie­cie­ša­mās sis­tē­mas va­rē­tu nor­mā­li fun­kci­onēt. Mus­li pa­ga­ta­vo­ša­na ir vien­kār­ša. Gal­ve­nā sa­stāv­da­ļa ir auzu pār­slas, pie ku­rām var pie­vie­not kvie­šu, gri­ķu, ku­ku­rū­zas pār­slas. Mus­li sa­stā­vā re­ko­men­dē ie­tvert arī kvie­šu vai auzu kli­jas, kas uz­la­bo gre­mo­ša­nas trak­ta dar­bī­bu. Cu­ku­ra vie­tā mus­li vē­lams pie­vie­not me­du. Mus­li pie­vie­no arī jeb­ku­rus žā­vē­tos aug­ļus - ro­zī­nes, ķir­šus, mel­nās plū­mes, vī­ģes, ap­ri­ko­zes, sēk­li­ņas, riek­stus - val­riek­stus, cied­ru, laz­du, ara­hi­su, kā arī cu­kā­tus un svai­gus aug­ļus - ābo­lus, bum­bie­rus, ana­na­sus, apel­sī­nus un jeb­ku­ras ogas. Lai mus­li bū­tu gar­šīgs un ar pa­tī­ka­mu kon­sis­ten­ci, to var ap­liet ar kar­stu pie­nu vai vā­ro­šu ūde­ni. Pēc 5 līdz 10 mi­nū­tēm būs ga­tavs.

No­de­rī­gi!

* Mus­li var ēst ne ti­kai ar pie­nu un ūde­ni, bet ar su­lu, jo­gur­tu un ke­fī­ru. Ja mus­li plā­nots kom­bi­nēt ar jo­gur­tu, tad vis­la­bāk to iz­da­rīt ie­priek­šē­jā va­ka­rā, lai nā­ka­ma­jā rī­tā va­rē­tu bau­dīt.

* Spe­ci­ālis­ti ie­sa­ka die­nā ap­ēst no 30 līdz 50 g mus­li (ap­mē­ram 150 kilo­ka­lo­ri­ju), kam pie­vie­nots ūdens vai su­la.

Re­cep­tes

Bro­kas­tu mus­lis

Sa­stāv­da­ļas: 20 ēdam­ka­ro­tes auzu pār­slu, 10 ēdamk. gri­ķu vai ne­sa­ldu ku­ku­rū­zas pār­slu, 10 ēdamk. ķir­bju un sau­les­pu­ķu sēk­li­ņu mai­sī­ju­ma, 2 ēdamk. se­za­ma sēk­lu, 10 ēdamk. man­de­ļu, 10 ēdamk. val­riek­stu, 20 ēdamk. žā­vē­tu aug­ļu mai­sī­ju­ma pēc iz­vē­les.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vis­as sa­stāv­da­ļas liek trau­kā un sa­jauc.

Mus­li ba­to­niņš

Sa­stāv­da­ļas: 2 glā­zes auzu pār­slu ar kli­jām, di­vu vei­du ro­zī­nes, mel­nās plū­mes, žā­vē­ti ana­na­si, ara­hi­sa riek­sti, man­de­les, val­riek­sti, ko­ko­sa skai­di­ņas, se­za­ma sēk­li­ņas, me­dus, augu eļ­ļa. Ko­pu­mā aug­ļiem un riek­stiem jā­būt 1,5 glā­zei.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: riek­stus un cu­kā­tus pirms tam ie­tei­cams sa­smal­ci­nāt. Vis­as sa­stāv­da­ļas sa­mai­sa. Me­du iz­kau­sē ūdens pel­dē, lai tas bū­tu šķidrs. Pie­vie­no tam eļ­ļu un pa­vi­sam ne­daudz - deg­vī­nu. Ie­ber ta­jā pār­slu - riek­stu - aug­ļu mai­sī­ju­mu. La­bi sa­mai­sa vi­su ma­su. Ie­gū­to ma­su liek for­mā 2 līdz 3 cm bie­zā slā­nī un cep ce­peš­krās­nī ap­mē­ram 40 līdz 60 mi­nū­šu, ka­mēr ie­gūst zel­tai­nu no­krā­su. Kad pil­nī­bā at­dziest, tiek sa­griez­ti ba­to­ni­ņi. No šā­das ma­sas var arī pirms tam iz­vei­dot ba­to­ni­ņus vai kon­fek­tes un tad tos iz­cept.

Komentāri [4]

 
uu
es par auzu putru bez piena,aizdaram saldētas ogas
14.maijs 2017, 16:00 Atbildēt
Skolnieciņš
Nu, trūcīgs cilvēks tagad zinās, kur likt četrgraudu pārslas!!!
8.maijs 2017, 6:51 Atbildēt
zirgs
Today, however, it appears that the entire globe is receiving an arsenal of food bombs as there appears to be a multifaceted attack on people’s access to food. In other words, what has been an admitted tactic for nearly 40 years of controlling food aid for regional population reduction has now grown more complex and expansive.
9.maijs 2017, 10:19 Atbildēt
Andis
Laba un veselīga lieta, skandināvijā populāra. Es arī ar pienu savā laikā dabūju pagaršot musli DK, patiešam veselīgi. Pašlaik pērku vienkāršas auzu pārslas un uzvāru putru ar pienu- veselīgas brokastis/ vecumdienās pat iesaka holesterīna korekcijai/ kontrolei lietot šāda veida produktus.
7.maijs 2017, 15:36 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!