\\Māja
UZZINI, kā pavisam ātri pārstāt žagoties
 
©F64

Apkopoti TOP3 ieteikumi, kā ātri beigt žagoties

Cu­kurs. Ža­go­ša­nos var ap­tu­rēt da­žu mi­nū­šu lai­kā, no­ri­jot tēj­ka­ro­tī­ti smal­kā cu­ku­ra (sau­sā vei­dā, ne­uz­dze­rot šķid­ru­mu). Zi­nāt­nie­ki spriež, ka, ie­spē­jams, cu­kurs kaut kā ie­tek­mē ner­vus, ku­ri sū­ta dia­frag­mas mus­ku­ļiem sig­nā­lu, ka jā­sa­rau­jas, tā iz­rai­sot ža­gas.

El­pas aiz­tu­rē­ša­na. Vis­pirms dzi­ļi ie­el­po, tad aiz­tur iz­el­pu un, ne­at­ve­rot mu­ti, iz­da­ra rī­ša­nas kus­tī­bu. Vēl­reiz ie­el­po, tad at­kal iz­da­ra rī­ša­nas kus­tī­bu, to at­kār­to vai­rā­kas rei­zes.

Auksts ūdens. Da­žiem pret ža­go­ša­nos pa­līdz kak­la ska­lo­ša­na ar auk­stu ūde­ni.