\\Māja
TAUTAS MEDICĪNA: Noskaidro, kādas slimības ārstē medus un kanēlis
 
©F64

No­skaid­rots, ka me­dus un ka­nē­ļa mai­sī­jums ār­stē dau­dzas sli­mī­bas. Me­du ie­gūst lie­lā­ka­jā da­ļā pa­sau­les val­stu, un to jau gad­sim­tiem il­gi iz­man­to kā sva­rī­gas zā­les.

Zi­nāt­nie­ki mūs­die­nās no­skaid­ro­ju­ši, ka me­dus ir ļo­ti efek­tī­vas zā­les pret dau­dzām sli­mī­bām. Me­du bez bla­kus­pa­rā­dī­bām var lie­tot pret jeb­kā­da vei­da sli­mī­bām. Iz­pē­tīts, ka, lai gan me­dus ir salds, ja to lie­to pa­rei­za­jās de­vās kā zā­les, tas ne­kai­tē arī di­abē­ta pa­cien­tiem. In­ter­ne­ta por­tāls Ayurveda, ņe­mot vē­rā zi­nāt­nis­kus pē­tī­ju­mus, pie­dā­vā sli­mī­bu sa­rak­stu, ko var iz­ār­stēt ar me­dus un ka­nē­ļa mai­sī­ju­mu.

Ar­trīts

Ņem vie­nu da­ļu me­dus, di­vas da­ļas rem­de­na ūdens un pie­vie­no ne­lie­lu tēj­ka­ro­ti ka­nē­ļa pul­ve­ra, ar ie­gū­to mai­sī­ju­mu lē­ni sa­smē­rē sā­po­šās ķer­me­ņa da­ļas. Sā­pes iz­zūd pēc mi­nū­tes vai di­vām. Ar­trī­ta slim­nie­ki kat­ru die­nu no rī­ta un va­ka­rā var lie­tot ta­si kar­sta ūdens ar di­vām ka­ro­tēm me­dus un vie­nu ma­zu tēj­ka­ro­ti ka­nē­ļa pul­ve­ra. Ja re­gu­lā­ri dzer, var pa­lī­dzēt iz­ār­stēt pat hro­nis­ku ar­trī­tu. Ko­pen­hā­ge­nas uni­ver­si­tā­tes pē­tī­ju­mā kon­sta­tēts - ja pa­cien­tiem do­ta vie­na ēdam­ka­ro­te me­dus un pus­e tēj­ka­ro­tes ka­nē­ļa pul­ve­ra mai­sī­ju­ma pirms bro­kas­tīm, pēc ne­dē­ļas no 200 cil­vē­kiem 73 pa­cien­ti at­brī­vo­ju­šies no sā­pēm, bet mē­ne­ša lai­kā tie, ku­ri ne­va­rē­ja stai­gāt vai pār­vie­to­ties ar­trī­ta dēļ, bez sā­pēm sā­ka stai­gāt.

Ma­tu iz­kri­ša­na

Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Tiem, kas cieš no ma­tu iz­kri­ša­nas vai plik­pau­rī­bas, var pa­mē­ģi­nāt šā­du mai­sī­ju­mu: sa­jauc kar­stu olīv­eļ­ļu, vie­nu ēdam­ka­ro­ti me­dus, vie­nu tēj­ka­ro­ti ka­nē­ļa pul­ve­ra, pa­tur ap­mē­ram 15 mi­nū­tes un pēc tam maz­gā ma­tus.

Urīn­pūš­ļa in­fek­ci­jas

Di­vas ēdam­ka­ro­tes ka­nē­ļa pul­ve­ra un vie­nu tēj­ka­ro­ti me­dus sa­jauc glā­zē sil­ta ūdens un dzer. Tas iz­nī­ci­na bak­tē­ri­jas urīn­pūs­lī.

Zo­bu sā­pes

Iz­vei­do­jiet pas­tu no vie­nas tēj­ka­ro­tes ka­nē­ļa pul­ve­ra un pie­cām tēj­ka­ro­tēm me­dus, uz­lie­ciet uz sā­po­šā zo­ba. To var da­rīt trīs rei­zes die­nā - līdz brī­dim, ka­mēr zobs vairs ne­sāp.

Ho­les­te­rī­na sa­ma­zi­nā­ša­na

Di­vas ēdam­ka­ro­tes me­dus un trīs tēj­ka­ro­tes ka­nē­ļa pul­ve­ra sa­jauc ar 0,3 lit­riem tē­jas un dod pa­cien­tam ar pa­aug­sti­nā­tu ho­les­te­rī­nu. Dzē­riens di­vu stun­du lai­kā sa­ma­zi­na ho­les­te­rī­na lī­me­ni asi­nīs par 10%.

Dre­bu­ļi un kle­pus

Tiem, ku­ri cieš no sa­auk­stē­ša­nās, trīs die­nas jā­ēd vie­na ēdam­ka­ro­te rem­de­na me­dus ar ce­tur­to da­ļu tēj­ka­ro­tes ka­nē­ļa pul­ve­ra die­nā. Šis pro­cess vis­vai­rāk ār­stē hro­nis­ku kle­pu, dre­bu­ļus, de­gu­na bla­kus­do­bu­mu.

Ne­aug­lī­ba

Kopš se­niem lai­kiem zi­nāms, ka me­dus stip­ri­na vī­rie­šiem sper­mu. Ja im­po­tents vī­rie­tis re­gu­lā­ri ap­ēd di­vas ēdam­ka­ro­tes me­dus pirms mie­ga, vi­ņa pro­blē­ma tie­kot at­ri­si­nā­ta. Ķī­nā, Ja­pā­nā un Tā­lo Aus­tru­mu val­stīs sie­vie­tes, ku­rām nav bēr­nu, gad­sim­tiem il­gi veic pro­ce­dū­ru ar ka­nē­ļa pul­ve­ri. Sa­jauc šķip­sni­ņu ka­nē­ļa pul­ve­ra un pus­i tēj­ka­ro­tes me­dus un vi­su die­nu liek uz sma­ga­nām, lai tas lē­ni sa­jau­cas ar sie­ka­lām un ie­kļūst or­ga­nis­mā.

Kuņ­ģa dar­bī­bas trau­cē­ju­mi

Me­dus ko­pā ar ka­nē­ļa pul­ve­ri dzie­di­na sā­pes vē­de­rā, kā arī at­tī­ra kuņ­ģa čū­lu.

Imū­nās sis­tē­mas dar­bī­bas uz­la­bo­ša­na

Lie­to­jot me­du un ka­nē­ļa pul­ve­ri ik­die­nā, tas stip­ri­na imūn­sis­tē­mu un aiz­sar­gā or­ga­nis­mu no bak­tē­ri­jām un vī­ru­su uz­bru­ku­miem. Zi­nāt­nie­ki ir at­klā­ju­ši, ka me­dū lie­los dau­dzu­mos ir da­žā­di vi­ta­mī­ni un dzelzs. Iz­man­to­jot re­gu­lā­ri, me­dus stip­ri­na bal­tos asins­ķer­me­nī­šus, lai cī­nī­tos pret bak­tē­ri­ju un vī­ru­su sli­mī­bām.

Gre­mo­ša­nas trau­cē­ju­mi

Ka­nē­ļa pul­ve­ri pār­kai­sa di­vām tēj­ka­ro­tēm me­dus, lie­to pirms ēša­nas. Tas ma­zi­na skā­bu­mu.

Gri­pa

Ir pie­rā­dīts, ka me­dus sa­tur da­bis­ku vie­lu, kas no­ga­li­na gri­pas bak­tē­ri­jas.

Ilg­mū­žī­bas sa­gla­bā­ša­na

Tam no­der tē­ja ar me­du un ka­nē­ļa pul­ve­ri. Ņem četr­as ka­ro­tes me­dus, vie­nu ka­ro­ti ka­nē­ļa pul­ve­ra un trīs glā­zes ūdens un vā­ra tē­ju. Dzer ce­tur­to da­ļu ta­ses 3-4 rei­zes die­nā. Tas uz­tur mai­gu un svai­gu ādu un at­tā­li­na ve­cum­die­nas. Pa­līdz, ja per­so­na ir 100 vai 20 ga­dus ve­ca.

Pū­tī­šu ār­stē­ša­na

Trīs ēdam­ka­ro­tes me­dus sa­jauc ar vie­nu tēj­ka­ro­ti ka­nē­ļa pul­ve­ra, lai ras­tos krēms. To smē­rē uz pū­tī­tēm pirms mie­ga un nā­ka­ma­jā rī­tā no­maz­gā ar sil­tu ūde­ni. Ja to da­ra kat­ru die­nu di­vas ne­dē­ļas, pū­tī­tes pa­zūd pil­nī­bā.

Ādas in­fek­ci­jas

Ek­zē­ma, ēdes un vi­su ādas in­fek­ci­ju vei­dus var iz­ār­stēt, ja iz­man­to me­du un ka­nē­ļa pul­ve­ri vie­nā­dās da­ļās.

Lie­kā sva­ra sa­ma­zi­nā­ša­na

Die­nā no rī­ta, pus­stun­du pirms bro­kas­tīm tuk­šā dū­šā un va­ka­rā pirms mie­ga jā­dzer glā­ze tē­jas ar me­du un ka­nē­ļa pul­ve­ri pēc gar­šas. Ja to da­ra re­gu­lā­ri, sa­ma­zi­nās svars pat kor­pu­len­tai per­so­nai. Dze­rot re­gu­lā­ri šo dzē­rie­nu, tau­ki ne­uz­krā­jas or­ga­nis­mā pat tad, ja ēd ka­lo­ri­jām ba­gā­tī­gus ēdie­nus.

Pret slik­tu el­pu

Cil­vē­ki Dien­vid­ame­ri­kā no rī­ta vis­pirms iz­ska­lo mu­ti ar vie­nu tēj­ka­ro­ti me­dus un ka­nē­ļa pul­ve­ri, kas ie­mai­sīts kar­stā ūde­nī. Tā­pēc el­pa ir svai­ga vi­su die­nu.