TAUTAS MEDICĪNA: Palīgi pret galvassāpēm

F64
  • F64
1 / 1

Ne vien­mēr va­ja­dzī­gas zā­les, lai no­vēr­stu da­žā­das ik­die­niš­ķas ve­se­lī­bas lik­stas, kas at­ga­dī­ju­šās ko­pu­mā ve­se­liem cil­vē­kiem.

Pret gal­vas­sā­pēm

Zī­mu­lis. Tas pār­stei­dzo­šā kār­tā var pa­lī­dzēt pret gal­vas­sā­pēm, kam pa­ma­tā stress un rai­zē­ša­nās. Stre­sa ie­tek­mē cil­vēks ne­ap­zi­nā­ti sa­sprin­dzi­na žok­ļu mus­ku­ļus, cie­šāk sa­kož zo­bus, un tas vei­ci­na sprie­dzes gal­vas­sāp­ju ra­ša­nos. Zī­mu­li sa­tver starp zo­biem, tos ne­sa­ko­žot. Tā mus­ku­ļi tiek au­to­mā­tis­ki at­brī­vo­ti.

La­van­das eļ­ļa. Pie­cus pi­lie­nu la­van­das ēte­ris­kās eļ­ļas ie­jauc auk­stā vai sil­tā ūde­nī. Ta­jā sa­mēr­cē mīk­stu drā­ni­ņu, no­spiež, pie­liek gal­vai vai kak­lam.

Pi­par­mēt­ru eļ­ļa. Vie­nā­dās de­vās sa­jauc pi­par­mēt­ru ēte­ris­ko eļ­ļu un pirm­ā spie­du­ma olīv­u eļ­ļu. Ar to vieg­li ma­sē de­ni­ņus, žok­ļu ap­vi­du un kak­lu mu­gur­pu­sē.

Var arī veikt in­ha­lā­ci­jas. Ma­zā kat­li­ņā uz­vā­ra ūde­ni, ne­daudz pa­dze­sē, pie­vie­no 10 pi­lie­nus pi­par­mēt­ru ēte­ris­kās eļ­ļas. Ap­sē­žas pie gal­da, no­vie­to kat­li­ņu sev priek­ša, pār­lie­cas pār to, pār­sedz gal­vu ar dvie­li un dzi­ļi el­po pi­par­mēt­ru tvai­kus ap­tu­ve­ni 10 mi­nū­tes. Jā­iz­man­to ti­kai kva­li­ta­tī­va da­bī­ga ēte­ris­kā eļ­ļa! To var pie­vie­not arī van­nai, ja gal­vas­sāp­ju pa­ma­tā ir se­jas, kak­la un ple­cu mus­ku­ļu sa­sprin­gums.

Komentāri [4]

 
pret galvassaapem
labas zaales ir ja audzee garus matus. Isi mati nav labi,iipashi sievietem,jo caur matiem mees uznjemam energiju.Kapec agraak visas sievietes valkaaja garus matus? Taapec arii vinjas bija veselas un dzima veseligi berni.Nopietni.
16.jūlijs 2017, 0:19 Atbildēt
Labi palīdz...
arī kandža un brāga.
9.jūlijs 2017, 20:18 Atbildēt
Arī
Viagra
9.jūlijs 2017, 7:23 Atbildēt
Skatīt visus 4 komentārus >

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!