\\Māja
TAUTAS MEDICĪNA: Palīgi pret galvassāpēm
©F64

Ne vien­mēr va­ja­dzī­gas zā­les, lai no­vēr­stu da­žā­das ik­die­niš­ķas ve­se­lī­bas lik­stas, kas at­ga­dī­ju­šās ko­pu­mā ve­se­liem cil­vē­kiem.

Pret gal­vas­sā­pēm

Zī­mu­lis. Tas pār­stei­dzo­šā kār­tā var pa­lī­dzēt pret gal­vas­sā­pēm, kam pa­ma­tā stress un rai­zē­ša­nās. Stre­sa ie­tek­mē cil­vēks ne­ap­zi­nā­ti sa­sprin­dzi­na žok­ļu mus­ku­ļus, cie­šāk sa­kož zo­bus, un tas vei­ci­na sprie­dzes gal­vas­sāp­ju ra­ša­nos. Zī­mu­li sa­tver starp zo­biem, tos ne­sa­ko­žot. Tā mus­ku­ļi tiek au­to­mā­tis­ki at­brī­vo­ti.

La­van­das eļ­ļa. Pie­cus pi­lie­nu la­van­das ēte­ris­kās eļ­ļas ie­jauc auk­stā vai sil­tā ūde­nī. Ta­jā sa­mēr­cē mīk­stu drā­ni­ņu, no­spiež, pie­liek gal­vai vai kak­lam.

Pi­par­mēt­ru eļ­ļa. Vie­nā­dās de­vās sa­jauc pi­par­mēt­ru ēte­ris­ko eļ­ļu un pirm­ā spie­du­ma olīv­u eļ­ļu. Ar to vieg­li ma­sē de­ni­ņus, žok­ļu ap­vi­du un kak­lu mu­gur­pu­sē.

Var arī veikt in­ha­lā­ci­jas. Ma­zā kat­li­ņā uz­vā­ra ūde­ni, ne­daudz pa­dze­sē, pie­vie­no 10 pi­lie­nus pi­par­mēt­ru ēte­ris­kās eļ­ļas. Ap­sē­žas pie gal­da, no­vie­to kat­li­ņu sev priek­ša, pār­lie­cas pār to, pār­sedz gal­vu ar dvie­li un dzi­ļi el­po pi­par­mēt­ru tvai­kus ap­tu­ve­ni 10 mi­nū­tes. Jā­iz­man­to ti­kai kva­li­ta­tī­va da­bī­ga ēte­ris­kā eļ­ļa! To var pie­vie­not arī van­nai, ja gal­vas­sāp­ju pa­ma­tā ir se­jas, kak­la un ple­cu mus­ku­ļu sa­sprin­gums.

 
Komentāri 4 Skatīt [4]
Skatīt komentārus [4]