\\Māja
IZLASI! Pie­ci gal­vas­sāp­ju cē­lo­ņi, kas pat ne­ie­nāk prā­tā
 
©F64

Pe­ri­odis­ki sāp gal­va, bet ārsts nav at­ra­dis ne­kā­du ve­se­lī­bas pro­blē­mu, kas to va­rē­tu vei­ci­nāt? Iz­skaid­ro­jums gal­vas­sā­pēm var būt tik vien­kāršs, ka par to pat ne­ie­do­mā­ja­mies.

Tele­fons

Diez­gan dau­dziem cil­vē­kiem ir pa­ra­dums no­liekt gal­vu uz sā­niem un tu­rēt klau­su­li vai mo­bi­lo tele­fo­nu, ie­spies­tu starp ausi un ple­cu, lai ro­kas sa­ru­nas lai­kā bū­tu brī­vas. Kad kakls ir sa­sprin­dzi­nāts un šā­dā po­zā aiz­va­dī­tas il­gāk ne­kā di­vas mi­nū­tes, var sāk­ties sprie­dzes gal­vas­sā­pes. Ri­si­nā­jums: iz­man­tot ska­ļos sa­ka­rus vai ie­gā­dā­ties brī­vo ro­ku sis­tē­mu.

Bi­ro­ja krēsls

Krēs­li ofi­siem pa­ras­ti tiek ra­žo­ti un gā­dā­ti, īpa­ši ne­ņe­mot vē­rā lie­to­tā­ju in­di­vi­du­ālās va­ja­dzī­bas. Pa­stāv ten­den­ce ie­gā­dā­ties pēc ie­spē­jas lie­lus krēs­lus, ku­ros bez pū­lēm var ap­sēs­ties arī ga­ra augu­ma, mie­sās brangs dar­bi­nieks. Sē­dek­ļu augs­tu­mu ie­spē­jams re­gu­lēt, bet, ja šāds ie­til­pīgs krēsls tiek smal­kam ma­za augu­ma cil­vē­kam, tad var ga­dī­ties, ka tas pa­rei­zi ne­bal­sta (vai pat vis­pār ne­bal­sta) mu­gu­ru, tā sē­žot ir sa­sprin­gta, un re­zul­tāts ir sprie­dzes gal­vas­sā­pes. Jā­ie­gā­dā­jas pie­mē­rots krēsls vai vis­maz jā­aiz­liek kaut kas aiz mu­gu­ras.

Da­tors

Pa­rei­zāk bū­tu teikt, ka ve­se­lī­bai no­da­ra kai­tē­ju­mu ne­vis da­tors, bet mēs pa­ši, ne­pa­rei­zi lie­to­jot da­to­ru. Vis­pār­zi­nāms ir fakts, ka ska­tī­ša­nās mo­ni­to­rā ra­da pa­stip­ri­nā­tu slo­dzi acīm, tur­klāt tās kļūst sau­sas, jo tiek kriet­ni re­tāk mirk­šķi­nā­tas. Dis­kom­forts acīs var vei­ci­nāt arī gal­vas­sā­pes. No tām var iz­vai­rī­ties, ja ie­vē­ro ie­tei­ku­mu ik pa lai­kam at­pū­ti­nāt acis, pa­ska­tī­ties tā­lu­mā, pa­mirk­šķi­nāt un veikt acu vin­gri­nā­ju­mus, kas ap­rak­stī­ti žur­nā­los, grā­ma­tās un at­ro­da­mi in­ter­ne­tā.

No­gu­lē­tie brīv­die­nu rī­ti

Kad nav jā­iet uz dar­bu, gri­bas at­gūt ne­dē­ļas lai­kā ie­ka­vē­tās mie­ga stun­das un mo­di­nā­tājs pa­liek ne­ie­slēgts. Ta­ču, no­vā­ļā­jo­ties gul­tā kaut vai di­vas stun­das il­gāk par sa­vu pa­ras­to cel­ša­nās lai­ku, tiek iz­jaukts mie­ga un no­mo­da ritms, kas da­ļai cil­vē­ku var iz­rai­sīt spē­cī­gas gal­vas­sā­pes. Tad jau la­bāk arī brīv­die­nās cel­ties kā pa­ras­ti.

Sma­ga so­ma

Gal­vas­sāp­ju cē­lo­nis var būt arī mus­ku­ļu sa­sprin­gums, ko dien­die­nā ra­da pā­rāk sma­gas so­mas nē­sā­ša­na uz vie­na ple­ca vai vie­nā ro­kā. Tā var no­tikt, ja so­ma ir sma­gā­ka par pie­ciem ki­lo­gra­miem. Acīm­re­dzot jā­veic re­vī­zi­ja un jā­pa­do­mā, vai viss, kas ta­jā sa­likts, ir pa­tie­šām augu die­nu jā­stai­pa līdz­i. Ja so­mas sa­tu­ru ne­var at­vieg­lot, tad ir vērts ie­gā­dā­ties mu­gur­so­mu vai sa­da­līt ne­sa­mo di­vās da­ļās, pie­mē­ram, so­mā un mai­si­ņā, un kat­ru nest sa­vā ro­kā.