IZLASI! Pie­ci gal­vas­sāp­ju cē­lo­ņi, kas pat ne­ie­nāk prā­tā

F64
  • F64
1 / 1

Pe­ri­odis­ki sāp gal­va, bet ārsts nav at­ra­dis ne­kā­du ve­se­lī­bas pro­blē­mu, kas to va­rē­tu vei­ci­nāt? Iz­skaid­ro­jums gal­vas­sā­pēm var būt tik vien­kāršs, ka par to pat ne­ie­do­mā­ja­mies.

Tele­fons

Diez­gan dau­dziem cil­vē­kiem ir pa­ra­dums no­liekt gal­vu uz sā­niem un tu­rēt klau­su­li vai mo­bi­lo tele­fo­nu, ie­spies­tu starp ausi un ple­cu, lai ro­kas sa­ru­nas lai­kā bū­tu brī­vas. Kad kakls ir sa­sprin­dzi­nāts un šā­dā po­zā aiz­va­dī­tas il­gāk ne­kā di­vas mi­nū­tes, var sāk­ties sprie­dzes gal­vas­sā­pes. Ri­si­nā­jums: iz­man­tot ska­ļos sa­ka­rus vai ie­gā­dā­ties brī­vo ro­ku sis­tē­mu.

Bi­ro­ja krēsls

Krēs­li ofi­siem pa­ras­ti tiek ra­žo­ti un gā­dā­ti, īpa­ši ne­ņe­mot vē­rā lie­to­tā­ju in­di­vi­du­ālās va­ja­dzī­bas. Pa­stāv ten­den­ce ie­gā­dā­ties pēc ie­spē­jas lie­lus krēs­lus, ku­ros bez pū­lēm var ap­sēs­ties arī ga­ra augu­ma, mie­sās brangs dar­bi­nieks. Sē­dek­ļu augs­tu­mu ie­spē­jams re­gu­lēt, bet, ja šāds ie­til­pīgs krēsls tiek smal­kam ma­za augu­ma cil­vē­kam, tad var ga­dī­ties, ka tas pa­rei­zi ne­bal­sta (vai pat vis­pār ne­bal­sta) mu­gu­ru, tā sē­žot ir sa­sprin­gta, un re­zul­tāts ir sprie­dzes gal­vas­sā­pes. Jā­ie­gā­dā­jas pie­mē­rots krēsls vai vis­maz jā­aiz­liek kaut kas aiz mu­gu­ras.

Da­tors

Pa­rei­zāk bū­tu teikt, ka ve­se­lī­bai no­da­ra kai­tē­ju­mu ne­vis da­tors, bet mēs pa­ši, ne­pa­rei­zi lie­to­jot da­to­ru. Vis­pār­zi­nāms ir fakts, ka ska­tī­ša­nās mo­ni­to­rā ra­da pa­stip­ri­nā­tu slo­dzi acīm, tur­klāt tās kļūst sau­sas, jo tiek kriet­ni re­tāk mirk­šķi­nā­tas. Dis­kom­forts acīs var vei­ci­nāt arī gal­vas­sā­pes. No tām var iz­vai­rī­ties, ja ie­vē­ro ie­tei­ku­mu ik pa lai­kam at­pū­ti­nāt acis, pa­ska­tī­ties tā­lu­mā, pa­mirk­šķi­nāt un veikt acu vin­gri­nā­ju­mus, kas ap­rak­stī­ti žur­nā­los, grā­ma­tās un at­ro­da­mi in­ter­ne­tā.

No­gu­lē­tie brīv­die­nu rī­ti

Kad nav jā­iet uz dar­bu, gri­bas at­gūt ne­dē­ļas lai­kā ie­ka­vē­tās mie­ga stun­das un mo­di­nā­tājs pa­liek ne­ie­slēgts. Ta­ču, no­vā­ļā­jo­ties gul­tā kaut vai di­vas stun­das il­gāk par sa­vu pa­ras­to cel­ša­nās lai­ku, tiek iz­jaukts mie­ga un no­mo­da ritms, kas da­ļai cil­vē­ku var iz­rai­sīt spē­cī­gas gal­vas­sā­pes. Tad jau la­bāk arī brīv­die­nās cel­ties kā pa­ras­ti.

Sma­ga so­ma

Gal­vas­sāp­ju cē­lo­nis var būt arī mus­ku­ļu sa­sprin­gums, ko dien­die­nā ra­da pā­rāk sma­gas so­mas nē­sā­ša­na uz vie­na ple­ca vai vie­nā ro­kā. Tā var no­tikt, ja so­ma ir sma­gā­ka par pie­ciem ki­lo­gra­miem. Acīm­re­dzot jā­veic re­vī­zi­ja un jā­pa­do­mā, vai viss, kas ta­jā sa­likts, ir pa­tie­šām augu die­nu jā­stai­pa līdz­i. Ja so­mas sa­tu­ru ne­var at­vieg­lot, tad ir vērts ie­gā­dā­ties mu­gur­so­mu vai sa­da­līt ne­sa­mo di­vās da­ļās, pie­mē­ram, so­mā un mai­si­ņā, un kat­ru nest sa­vā ro­kā.

Komentāri [2]

 
Elari
Kad man sāp galva, pirms ņemt kādu medikamentu, padzeros ūdeni, jo bieži ūdens trūkums noved pie galvassāpēm. Ja tas nelīdz- nomazgāju matus, jo tas uzlabo asinsriti. Tikai tad sāku uztraukties ...
15.jūlijs 2017, 21:42 Atbildēt
iks
Vēl viens galvassāpju iemesls ir kuņģa problēmas.Palielināts kuņģa skābes daudzums .Bremzējiet skābu ēdienu ēšanu ,piemēram sk.kāposti ,zemenes,citroni ,tomāti,kečups,pipari,tāpat šokolāde,kafija ,melnā tēja uc.Izzudīs migrēna vai parādīsies reti vai vieglā veidā.Ne jau pavisam atteikties ,bet samaziniet produktus ,kas kairina kuņģi.
15.jūlijs 2017, 20:10 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!