Ābo­lu laiks ir klāt. Ko no tiem pagatavot?

F64
 • F64
1 / 1

Ābo­lu laiks jā­steidz iz­man­tot, jo tie­ši ta­gad tie ir vis­vēr­tī­gā­kie, su­lī­gā­kie un vi­ta­mī­niem ba­gā­tā­kie. Ka­mēr dār­zā ābo­lu pil­na ze­me, mums ir iz­de­vī­ba sa­ēs­ties svai­gus aug­ļus, at­saukt at­mi­ņā zi­nā­mās ābo­lu ēdie­nu re­cep­tes un ap­gūt jaun­as.

Starp ci­tu, ābo­li ir pa­sau­lē vi­sie­cie­nī­tā­kie un vis­vai­rāk audzē­tie aug­ļi, to šķir­ņu skaits pār­sniedz 7500. Lie­li un ma­zi, sal­di un skā­bi, sar­ka­ni, dzel­te­ni, za­ļi, svīt­rai­ni - katrs at­ra­dīs kā­du šķir­ni, kas vi­ņam ir pa prā­tam. Liet­pra­tē­ji teic, ka vis­la­bāk iz­vē­lē­ties kā­du no mū­su pa­šu zem­ē audzē­ta­jām: lai arī dien­vi­dos ābo­li iz­aug lie­lā­ki un sal­dā­ki, mū­sē­jie ir ba­gā­tā­ki ar la­bām uz­tur­vie­lām, un tiem pie­mīt smal­kāks aro­māts.

Kri­tu­šie ābo­li nav il­gi uz­gla­bā­ja­mi, arī kon­ser­vē­ša­nai tie pa­ras­ti ne­der, bet ir ta­ču sa­ce­pu­mi, pan­kū­kas, ābol­mai­zes, cep­ti ābo­li, ve­cā, la­bā de­bes­man­na un daudz kas cits. Pār­stei­dzo­ši, cik da­žā­dos ēdie­nos ie­de­ras ābo­li. Da­ža re­cep­te šķiet tik dī­vai­na, ka sā­ku­mā ro­das šau­bas, vai re­zul­tāts maz būs ēdams, bet, ēdie­nu no­gar­šo­jot, iz­rā­dās glu­ži bau­dāms, var­būt pat ļo­ti gards. Var būt arī ci­tā­dāk, bet, ja ne­pa­mē­ģi­nā­si, ne­kad ne­uz­zi­nā­si.

No­de­rī­gi:

 • Ka­mēr pie­eja­mi sa­va dār­za ābo­li, vē­lams tos ēst ar vi­su mi­zu, jo pie ābo­la mi­zas C vi­ta­mī­na ir pat līdz 15 rei­zēm vai­rāk ne­kā pie ser­des. Ja ābo­lu jau no­gar­šo­jis tārps, aug­li dro­ši var ēst ar mi­zu. Liel­vei­ka­lu ābo­lus, kas vie­nā­di vi­sos ga­da­lai­kos, la­bāk no­lo­bīt, jo tos mēdz ap­strā­dāt ar pes­ti­cī­diem un vas­kot.
 • C vi­ta­mī­na sa­turs da­žā­dās ābo­lu šķir­nēs ir at­šķi­rīgs. An­to­nov­kas ābo­lā, kas sver 100 g, ir ap 36 mg C vi­ta­mī­na, bet subp­tro­pu kli­ma­tā augu­ša­jos ābo­los C vi­ta­mī­na sa­turs ne­pār­sniedz 5 mg/100 g. Aug­ļus uz­gla­bā­jot, C vi­ta­mīns pa­ma­zām iet bo­jā.
 • Lai no­mi­zo­tie un sa­griez­tie ābo­li ne­kļū­tu brū­ni, tos vieg­li ie­ber­zē ar cit­ro­na šķē­lī­ti, bet var arī uz brī­di ie­grem­dēt cit­rus­aug­ļu vai ana­na­su su­lā. Ja ne­kā ci­ta nav pa ro­kai, īsu lai­ci­ņu pa­līdz arī ie­grem­dē­ša­na auk­stā ūde­nī, to­mēr jā­cen­šas mi­zo­tus ābo­lus pēc ie­spē­jas ātr­āk iz­man­tot.
 • Svai­gus ābo­lus pa­snieg­ša­nai var sa­griezt šķē­lī­tēs, grie­zu­ma vie­tas vieg­li pār­kai­sīt ar cu­ku­ru un uz­sla­ci­nāt ne­daudz ru­ma, tad sa­spiest šķē­lī­tes ko­pā un tā at­stāt līdz lik­ša­nai gal­dā.
 • Ir vērts uz­ēst ābo­lus pēc tam, kad no­bau­dī­ti trek­ni ēdie­ni, lai pa­lī­dzē­tu gre­mo­ša­nas sis­tē­mai tos la­bāk pār­strā­dāt.
 • Ābo­li ir ba­gā­ti ar pek­tīn­vie­lām un balast­vie­lām, ku­ras uz­gla­bā­jot ne­zūd.
 • Ābo­lus var gla­bāt vē­sā pa­gra­bā vai le­dus­skap­ja aug­ļu un dār­ze­ņu no­da­lī­ju­mā. Gla­bā­ja­mos ābo­lus ne­maz­gā, bet, ja ne­pie­cie­šams, tos var vieg­li no­slau­cīt lu­pa­ti­ņā vai pa­pī­ra sal­ve­tē.
 • Ābo­lus le­dus­ska­pī var la­bi uz­gla­bāt plast­ma­sas mai­si­ņos ar cau­ru­mi­ņiem. Gla­bā­ša­nā no­lik­tie ābo­li lai­ku pa lai­kam jā­pār­ska­ta un jā­iz­met bo­jā­tie, jo tie vei­ci­na arī pā­rē­jo aug­ļu bo­jā­ša­nos.
 • Skā­bie ābo­li, ter­mis­ki ap­strā­dā­jot, ātr­āk iz­šķīst, tā­pēc tie pie­mē­ro­ti bie­ze­ņa pa­ga­ta­vo­ša­nai, sam­bu­kam, suf­lē, de­bes­man­nai u. c. Sal­do šķir­ņu ābo­li la­bāk tu­ras ko­pā, tā­dēļ tos iz­vē­las ēdie­niem, kur ābo­liem jā­sag­la­bā­jas ve­se­liem (ka­ra­me­li­zē­tiem, pil­dī­tiem, cep­tiem ābo­liem u. c.).
 • Ābo­li ir ie­cie­nī­ta pie­de­va rī­su, auzu pār­slu, man­nas un ci­tām put­rām. Ābo­lus sa­griež šķē­lī­tēs, ap­cep uz pan­nas ne­lie­lā svies­ta dau­dzu­mā, pēc ie­spē­jas ne­ļau­jot tiem iz­jukt. Pēc tam pie­vie­no cu­ku­ru un, lai­ku pa lai­kam ap­mai­sot, tur­pi­na cept, līdz cu­kurs sāk ka­ra­me­li­zē­ties. Pie­vie­no ne­daudz ūdens, uz­kai­sa mal­tu ka­nē­li, uz­kar­sē un pār­lej put­rai.
 • Ābo­lu šķē­lī­tes, ser­des un mi­zi­ņas var sa­žā­vēt un iz­man­tot tē­jai.
 • Ābo­li uz­la­bo da­žā­du sa­lā­tu garš­u, pa­da­ra tos su­lī­gā­kus. Ie­cie­nī­ti ir sa­lā­ti no ābo­liem, se­le­ri­jām un val­riek­stiem, tā­pat arī siļ­ķu sa­lā­ti ar ābo­liem un sī­po­liem. Uz sak­ņu rī­ves sa­rī­vē­ti ābo­li ie­de­ras da­žā­dos kār­tai­nos sa­lā­tos no dār­ze­ņiem, zi­vīm, put­nu ga­ļas, sie­ra u. c.
 • Ābo­lu pie­de­va la­bi har­mo­nē ar ga­ļas ēdie­niem. Ve­se­lus vai sa­griez­tus aug­ļus pie­liek bla­kus ce­pe­tim, kas ce­pas pan­nā vai ce­pe­ša trau­kā. Ce­pe­ša šķid­ru­mā ābo­li iz­sau­tē­jas mīk­sti un aro­mā­tis­ki, pie­šķi­rot jaun­u garš­as ni­an­si arī ga­ļai. Ābo­lus bie­ži iz­man­to arī zoss ce­pe­ša pil­dī­ša­nai. Ar ābo­lu pie­de­vu var ga­ta­vot arī de­si­ņas: tās ap­cep uz pan­nas svies­tā, pie­vie­no sal­mi­ņos sa­griez­tus ābo­lus un cep, līdz de­si­ņas ga­ta­vas. Pa­sniedz ar kar­tu­pe­ļu bie­ze­ni vai ma­ka­ro­niem.
 • Sa­lī­dzi­no­ši vieg­li pa­ga­ta­vo­ja­mi ir pil­dī­ti ābo­li. Glī­tus, vie­nā­dus ābo­lus iz­dobj vai sa­griež uz pus­ēm, vei­do­jot bļo­di­ņas, vi­di­ņā ie­liek ne­daudz svies­ta. Sal­dam pil­dī­ju­mam pie­mē­ro­ti žā­vē­ti aug­ļi, riek­sti, ie­vā­rī­jums, biez­piens ar cu­ku­ru un ka­nē­li, sal­da rī­su biez­put­ra u. c. Pi­kan­tam pil­dī­ju­mam no­der šķiņ­ķis, vis­tas vai tī­ta­ra fi­le­jas strē­me­lī­tes, se­le­ri­jas, pap­ri­ka, val­riek­sti, man­de­les, siers; šā­du ābo­lu var pa­sniegt ar skā­bu krē­ju­mu vai ma­jo­nē­zi. Pil­dī­tos ābo­lus cep ce­peš­krās­nī dzi­ļā veid­nē.

Re­cep­tes

 • Ābo­lu de­bes­man­na. Sa­stāv­da­ļas. 500 g ābo­lu, viens litrs ūdens, 200 g cu­ku­ra, 150 g man­nas. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Ābo­lus, kas ie­priekš no­mi­zo­ti un at­brī­vo­ti no ser­dēm, liek kat­lā ar ūde­ni un vā­ra, līdz tie iz­jūk. Pie­vie­no cu­ku­ru; ne­pār­trauk­ti mai­sot, pie­ber man­nu. Kad man­na uz­brie­du­si, pa­dze­sē un sa­pu­to ar mik­se­ri, līdz ēdiens ie­gūst vieg­lu, gai­sī­gu kon­sis­ten­ci. Pa­sniedz ar pie­nu (la­bi sa­pu­to­ta de­bes­man­na pie­nā peld pa virs­u).
 • Ābo­lu čat­nijs. Sa­stāv­da­ļas. Viens ki­lo­grams ābo­lu, 150 g sī­po­lu, vie­na ne­lie­la in­gve­ra sak­nī­te, 150 g ro­zī­ņu bez sēk­li­ņām, vie­na ēdam­ka­ro­te si­nep­ju grau­di­ņu, 10 ēdam­ka­ro­tes 9% eti­ķa, 125 ml ūdens, 600 g brū­nā cu­ku­ra, vie­na tēj­ka­ro­te sāls, ne­daudz Ka­jen­nas pi­pa­ru. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Ābo­lus at­brī­vo no ser­dēm, sa­griež plā­nās šķē­lī­tēs, no­tī­rī­tus sī­po­lus sa­griež ma­zos ku­bi­ņos, in­gve­ra sak­nī­ti sa­ka­pā. Vi­sas sa­stāv­da­ļas liek lie­lā kat­lā, mai­sot vā­ra 40-50 mi­nū­šu. Kad čat­nijs bie­zē, pil­da bur­ci­ņās un aiz­vā­ko. Pie­bil­de. Garš­vie­las čat­ni­jam var iz­vē­lē­ties pēc sa­vas gau­mes. Tas ēdams ot­rā die­nā pēc pa­ga­ta­vo­ša­nas. Čat­ni­ju pa­sniedz pie ga­ļas, ziv­ju un put­nu ga­ļas ēdie­niem, īpa­ši pie­mē­rots gri­lē­tiem pro­duk­tiem.
 • Skā­bo ābo­lu sa­lā­ti. Sa­stāv­da­ļas. Di­vi lie­li skā­bi ābo­li, šķē­lī­te kā­ļa, 50 g maur­lo­ci­ņu, vie­na tēj­ka­ro­te dzēr­ve­ņu su­las, šķip­sni­ņa cu­ku­ra, ne­daudz ma­jo­nē­zes. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Ābo­lus (ar mi­zu) un kā­li sa­rī­vē ar rup­ju rī­vi, lo­ci­ņus sī­ki sa­griež, pie­vie­no dzēr­ve­ņu su­lu un cu­ku­ru, sa­jauc, ļauj brī­ti­ņu no­stā­vē­ties, tad pie­vie­no ma­jo­nē­zi.
 • Ābo­lu kū­ka. Sa­stāv­da­ļas. 250 g mar­ga­rī­na, četr­as olas, 200 g cu­ku­ra, 300 g mil­tu, ce­pa­mais pul­ve­ris, rī­vē­ta cit­ro­na mi­zi­ņa, vie­na tēj­ka­ro­te mal­ta ka­nē­ļa, ābo­li kū­kas virs­mas pār­lik­ša­nai, pū­der­cu­kurs. Pa­ga­ta­vo­ša­na. At­da­la olu dzel­te­nu­mus no bal­tu­miem. Mar­ga­rī­nam pie­liek cit­ro­na mi­zi­ņu, pu­to ar cu­ku­ru, pa vie­nam pie­vie­no­jot olu dzel­te­nu­mus. Pie­vie­no mil­tus, kas sa­jauk­ti ar ce­pa­mo pul­ve­ri, sa­mai­sa vien­da­bī­gu mīk­lu. Ie­ci­lā sa­pu­to­tus olu bal­tu­mus. Mīk­lu liek ar ce­pa­mo pa­pī­ru iz­klā­tā veid­nē, iz­lī­dzi­na, pār­liek ar ābo­lu šķē­lī­tēm, uz­kai­sa ka­nē­li. Liek ie­sil­dī­tā ce­peš­krās­nī un vi­dē­jā sil­tu­mā cep ga­ta­vu. At­dzi­su­šai kū­kai uz­kai­sa pū­der­cu­ku­ru.

Komentāri [4]

 
uu
šogad nav ābolu gads tāpēc šai sezonā jasteidz maksimāli ēst svaigus augļus,pieminētie poļu-jāmizo
13.augusts 2017, 10:34 Atbildēt
Fernandels
sidru vai kandžu !
12.augusts 2017, 22:37 Atbildēt
Adel
Ne sidru ne kandzu netsisu tiru vitamiinu sulu ko var dzert visu ziemu..no ogam es gatavoju viinu.vienmer majas ir lielisks dzeriens ko uzlikt uz galda cieminemm.k loti aromatisks ir avenu viins..katraa lauku maja jabut.viinam taparst ka abeldarzam un ogulajirm.
13.augusts 2017, 5:21 Atbildēt
Adel
Jaa aabolu laiks ir klaat sogad tie siiki.komercaugludarzs ar ziemas aaboliem man tukss..un labi ir ja nav aboliu lai navv..tulit.bus polu letie..abolus parstradaju sulaa un nedaudz savaru ar bruukleneem.parasti uzglabaaju svaigus.
12.augusts 2017, 19:12 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!