\\Māja
Kā­rum­nie­ka gar­dums – ābo­lu pī­rāgs ar kļa­vu sī­ru­pu
 
©F64

Brī­dī, kad no vir­tu­ves sāk nākt un pa­kā­pe­nis­ki vi­su mā­ju pār­ņem ne ar ko ne­sa­lī­dzi­nāms, kār­di­nošs un pa­ve­di­nošs kaut kā garš­īga aro­māts, pat pa­ši zvē­ri­nā­tā­kie vi­sā­du naš­ķu un kā­ru­mu no­lie­dzē­ji sa­lūst, jo ābo­lu pī­rā­gam ar kļa­vu sī­ru­pu pre­to­ties ne­spēj ne­viens. Ne­viens pats!

SA­STĀV­DA­ĻAS: (4333) 6 olas 180 g cu­ku­ra 350 g mil­tu 200 g svies­ta 1 cit­rons 2 tēj­ka­ro­tes ce­pa­mā pul­ve­ra 5 skā­be­ni ābo­li (ja ābo­li sal­di, cu­ku­ra dau­dzu­mu sa­ma­zi­na) ka­nē­lis ap­tu­ve­ni 80 g kļa­vu sī­ru­pa, pū­der­cu­kurs ga­ta­va pī­rā­ga pār­kai­sī­ša­nai

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

  1. Pirms pī­rā­ga mīk­las ga­ta­vo­ša­nas veic vi­sus priekš­dar­bus:

ce­pa­mo veid­ni iz­klāj ar ce­pam­pa­pī­ru, tās ma­las ie­ziež ar svies­tu, at­se­viš­ķā trau­kā iz­kau­sē svies­tu, cit­ro­nam no­rī­vē mi­zi­ņu un iz­spiež su­lu, mil­tus sa­jauc ar ce­pa­mo pul­ve­ri. Uz 180 grā­diem ie­slēdz ce­peš­krās­ni, plā­nās šķē­lī­tēs sa­griež ne­mi­zo­tus ābo­lus (lai tie ne­ok­si­dē­jas un ne­pa­liek tum­ši, ap­sla­ka ar cit­ro­na su­lu).

  1. Ga­ta­vo pī­rā­ga mīk­lu: trau­kā ie­sit olas, pie­vie­no cu­ku­ru un rī­vē­tu cit­ro­na mi­zi­ņu (4338). Pu­to, ka­mēr ma­sa kļūst pa­vi­sam gai­ša un vai­rā­kas rei­zes ir pa­lie­li­nā­ju­si ap­jo­mu. Ma­sai pie­vie­no iz­kau­sē­tu svies­tu (4351). Lē­ni tur­pi­not pu­tot, pa­kā­pe­nis­ki ie­si­jā mil­tus, kas ie­priekš sa­jauk­ti ar ce­pa­mo pul­ve­ri (4352). Ma­su sa­mai­sa, lai vei­do­tos vien­da­bī­ga, krē­mī­ga mīk­la.
  2. Veid­nē ie­lej ap­tu­ve­ni ½ pus­i mīk­las (4361), uz tās kār­to ābo­lu šķē­lī­tes. Ābo­lus vieg­li pār­kai­sa ar ka­nē­li (4365). Vir­sū lej at­li­ku­šo mīk­las da­ļu (4367). At­kal iz­kār­to ābo­lu šķē­lī­tes, tās pār­kai­sa ar ka­nē­li.
  3. 180 grā­dos cep ap­tu­ve­ni vie­nu stun­du. Pī­rā­ga ga­ta­vī­bu pār­bau­da ar ko­ka ie­smi­ņu - dzi­ļā­ka­jā vie­tā ie­du­rot, tam ār­ā jā­nāk tī­ram un sau­sam, ja ap­li­pis ar mīk­lu - vēl ne­daudz jā­pa­cep.
  4. Cep­ša­nas bei­gās pī­rā­gu vien­mē­rī­gi pār­lej ar kļa­vu sī­ru­pu un vēl uz piec­ām mi­nū­tēm liek ce­peš­krās­nī (94378).
  5. At­dzi­su­šam pī­rā­gam pirms gal­dā cel­ša­nas vieg­li pār­kai­sa pū­der­cu­ku­ru.
  6. Ābo­lu pī­rā­ga ne­daudz mik­lā, po­rai­nā struk­tū­ra ar me­dai­ni sal­do kļa­vu sī­ru­pa pēc­gar­šu pa­ti kūst mu­tē. Kad viens ga­ba­liņš pa­zu­dis kā ne­bi­jis, ro­ka jau snie­dzas pēc nā­ka­mā...

Pa­doms

  1. Kad pī­rāgs ga­tavs, tam vis­maz 10 mi­nū­tes vēl jā­pas­tāv sil­tā ce­peš­krās­nī un jā­at­pū­šas.
  2. Pī­rā­gu, pro­tams, var cept arī bez kļa­vu sī­ru­pa, ti­kai tad vi­si bau­dīs pa­ras­tu ābo­lu pī­rā­gu. Jā, kļa­vu sī­rups nav lēts, bet rei­zēm sko­pu­mu no­dzīt nav ne­maz tik slik­ti...
  3. Ābo­lu vie­tā var mē­ģi­nāt iz­man­tot bum­bie­rus vai plū­mes - kas ne­ek­spe­ri­men­tē, tas ne­kad ne­at­klāj jaun­as garš­as ni­an­ses!