IESKATIES: Kāds ir tavs mājas mīlulis jeb suņu horoskopi

Publicitātes foto
  • Publicitātes foto
1 / 1

Suņu horoskopi

AUNS (21.03.-20.04.)

Auna zī­mē dzi­mis suns ir īsts sa­vas su­gas pār­stā­vis - vien­mēr gri­bēs būt lī­de­ris dzīv­nie­ku un rei­zēm arī cil­vē­ku sa­bied­rī­bā. Viņš ne­šau­bo­ties me­tī­sies cī­ņā, ja uz­ska­tīs, ka kāds ap­draud vi­ņu vai vi­ņa saim­nie­ku. Vi­ņam ne­kas ne­būs pre­tim arī pa­vil­lo­ties tā­pat vien - prie­ka pēc.

Dzīv­nieks ar ne­iz­sīk­sto­šu ener­ģi­ju, tā­pēc vi­ņam grū­ti il­gi at­ras­ties dzī­vok­ļa četr­ās sie­nās, ir va­ja­dzī­gas il­gas un ak­tī­vas pa­stai­gas. Lai do­tos ta­jās, suns ļo­ti la­bi jā­ap­mā­ca vai arī jā­va­dā pa­va­dā, jo sa­vas aiz­rau­tī­bas dēļ var vieg­li pa­kļūt zem au­to­ma­šī­nas ri­te­ņiem. Aunam pie­mīt arī tiek­sme no­gar­šot uz ie­las at­ras­tus vi­sā­dus draņ­ķus, it kā viņš bū­tu ba­di­nāts pār­is ne­dē­ļu.

Ja esat ie­gā­dā­jies im­pul­sī­vo Aunu, esat ga­tavs kļūt par spor­tis­tu: ļo­ti jau vi­ņam tīk sa­cen­sī­bu gars!

Ša­jā zī­mē dzi­mis suns la­bi sa­dzī­vos ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Auna, Lau­vas vai Strēl­nie­ka zī­mē. Arī ar Dvī­ni vai Ūdens­vī­ru at­ra­dīs ko­pī­gu va­lo­du, ja vi­ņiem pie­tiks pa­cie­tī­bas su­nim ie­au­dzi­nāt la­bas ma­nie­res.

VĒR­SIS (21.04.-21./22.05.)

Vēr­ša zī­mē dzi­mis suns pa­ras­ti ir mier­mī­līgs un lab­sir­dīgs, var būt la­ba bēr­nu auk­le vai draugs ve­cam cil­vē­kam, bet ir jā­rē­ķi­nās ar vi­ņa spī­tī­bu un slin­ku­mu. Ar uz­stā­jī­bu vai spē­ku die­zin vai iz­do­sies pie­spiest vi­ņu da­rīt to, ko viņš ne­grib, bet ar kā­da gar­du­ma pa­lī­dzī­bu gan.

Suns Vēr­sis pa­ras­ti ir pri­vāt­īpa­šnie­cisks, tā­dēļ, lai arī ir drau­dzīgs, var būt labs mā­jas sargs.

Pa­ras­ti ša­jā zī­mē dzi­mu­šie su­ņi ir ve­se­lī­gi un fi­zis­ki spē­cī­gi, ta­ču sa­vas pa­slin­kās da­bas un la­bās ape­tī­tes dēļ pa­stāv risks (īpa­ši uz ve­cum­die­nām) ap­tau­ko­ties.

Suns Vēr­sis la­bi sa­dzī­vos ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Vēr­ša, Jau­na­vas vai Me­žā­ža zī­mē, sa­pra­tī­sies arī ar Vē­zi un Zi­vīm.

DVĪ­ŅI (21./22.05.-21.06.)

Dvī­ņu zī­mē dzi­mis suns ir ļo­ti zi­nāt­kārs, kus­tīgs un ne­mie­rīgs. Ar vi­ņu ne­kad ne­būs gar­lai­cī­gi, jo viņš at­ra­dīs vei­du, kā sev pie­vērst uz­ma­nī­bu. Vieg­li pa­do­das dre­sū­rai, jo ir ap­vel­tīts ar lie­lis­ku in­te­lek­tu un in­te­re­si par jaun­o, ta­ču saim­nie­kam jā­at­ce­ras, ka tre­ni­ņu pro­cess ne­drīkst būt vien­muļš un gar­lai­cīgs, tam jā­būt kā ro­ta­ļai. Ļo­ti ne­pa­tīk pa­likt vie­nat­nē. Ja mā­jās ir vie­ni, var sa­strā­dāt vi­sā­dus ne­dar­bus, bet tas būs gar­lai­cī­bas pēc, ne­vis aiz ļau­na prā­ta. Ša­jā zī­mē dzi­mis suns vieg­li adap­tē­jas jaun­os ap­stāk­ļos, vi­ņam pa­tīk drau­dzē­ties un pa­ro­ta­ļā­ties ar jaun­iem pa­zi­ņām, ta­ču tik­pat vieg­li viņš var aiz­mirst par jums un do­ties līdz­i jaun­am pa­zi­ņam pat prom no mā­jām. Su­nim ir va­ja­dzīgs dzī­ves­veids, kas ļau­tu vi­ņam iz­man­tot sa­vu ener­ģi­ju un iz­do­mu.

Suns Dvī­nis la­bi ju­tī­sies ko­pā ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Dvī­ņu, Sva­ru vai Ūdens­vī­ra zī­mē. Arī ar Auniem un Lau­vām la­bi sa­pa­sēs, ja vi­ņi su­ni uz­tvers kā drau­gu, ne­vis pa­do­to.

VĒ­ZIS (22.06.-22.07.)

Vē­ža zī­mē dzi­mu­šais suns ir vis­ju­tī­gā­kais starp 12 Zo­di­aka zī­mēs dzi­mu­ša­jiem. Uz vi­ņu ne­kad ne­klie­dziet un ne­dus­mo­jie­ties bez ie­mes­la, jo tad suns uz jums no­teik­ti ap­vai­no­sies, kļūs grūt­sir­dīgs vai pat at­teik­sies ēst. Kāds at­rie­bī­gāks Vē­zis var arī no­kār­to­ties uz jū­su mī­ļā­ka­jām kur­pēm.

Šis suns ļo­ti pie­ķe­ras saim­nie­ka ģi­me­nei un sma­gi pār­dzī­vo šķir­ša­nos no tās. Tā kā ir ļo­ti ģi­me­nis­ki, var būt lie­lis­kas bēr­nu auk­les.

Vē­zim ir ļo­ti la­ba at­mi­ņa un vēl­me iz­pa­tikt saim­nie­kam, tā­dēļ la­bi pa­do­das dre­sū­rai, tie­sa, ja vi­ņu īpa­ši ne­stei­dzi­na un ļauj ko­man­das iz­pil­dīt ne­daudz lais­kāk, ne­kā vē­lē­tos saim­nieks.

Vē­ža zī­mē dzi­mis suns la­bi ju­tī­sies pie saim­nie­ka, kas dzi­mis Vē­ža, Skor­pi­ona un Ziv­ju zī­mēs, kā arī būs pie­ņe­mams saim­nieks Vēr­sis vai Jau­na­va.

LAU­VA (23.07.-23.08.)

Suns, kas dzi­mis Lau­vas zī­mē, bie­ži vien ir lepns, paš­pār­lie­ci­nāts un bez­bai­līgs. No vi­ņa dveš pa­vēl­nie­cis­kums un paš­cie­ņa, kad, at­sau­co­ties uz saim­nie­ka sau­cie­nu, lais­ki pa­ceļ pur­nu un vē­lī­gi pa­ska­tās uz vi­ņu. Ma­za augu­ma Lau­va var dros­mī­gi uz­rūkt par se­vi daudz lie­lā­kam su­nim.

Ap­mā­cī­bas pro­ce­sā ša­jā zī­mē dzi­mu­ša­jam rē­jē­jam ir ļo­ti sva­rī­gi, lai vi­ņa pa­nā­ku­mi tik­tu at­tie­cī­gi ie­vē­ro­ti un no­vēr­tē­ti - ar uz­sla­vām un sa­jūs­mas iz­rā­dī­ša­nu par vi­ņa spē­jām sko­po­ties ne­drīkst. Ja lau­vi­ņam tiks iz­rā­dīts pie­tie­ka­mi daudz mī­les­tī­bas, viņš būs ga­tavs saim­nie­ka dēļ zie­dot dzī­vī­bu, bet bez uz­ma­nī­bas un mī­les­tī­bas var kļūt tik ne­aiz­sar­gāts kā ku­cēns.

Suns, kas dzi­mis Lau­vas zī­mē, vis­la­bāk sa­dzī­vos ar saim­nie­kiem Lau­vām, Strēl­nie­kiem un Auniem.

JAU­NA­VA (24.08.-23.09.)

Ša­jā zī­mē dzi­mis suns pa­ras­ti ir ļo­ti tī­rīgs un dis­cip­li­nēts, la­bi pie­rod pie die­nas re­žī­ma, tā­pēc vi­ņu ir vieg­li tu­rēt dzī­vok­lī. Ta­ču arī no saim­nie­ka viņš gai­dīs tā­du pa­šu pun­ktu­ali­tā­ti gan at­tie­cī­bā uz ik­die­nas pa­stai­gām, gan ēdien­rei­zēm. Šis suns ir pra­sīgs pret pār­ti­ku - tai jā­būt svai­gai un kva­li­ta­tī­vai, ne­va­ja­dzē­tu dot, kas pa­ga­dās. Tā kā Jau­na­vas ir dis­cip­li­nē­tas, gud­ras un ar aug­stām darb­spē­jām, tad vieg­li pa­do­das dre­sū­rai. Ja ir va­ja­dzīgs pa­līgs gov­ju ga­nī­ša­nā, suns Jau­na­va būs īs­ti pie­mē­rots šim dar­bam. Jau­na­vas zī­mē dzi­mis suns la­bi sa­dzī­vos ar saim­nie­kiem, kas pie­der Jau­na­vas, Me­žā­ža vai Vēr­ša zī­mei, kā arī ar Vē­žiem un Skor­pi­oniem.

SVA­RI (24.09.-23.10.)

Laip­nī­ba, pie­vil­cī­ba, drau­dzī­ga un sa­ti­cī­ga da­ba - tās ir gal­ve­nās rak­stu­ra ie­zī­mes su­nim, kas dzi­mis Sva­ru zī­mē. Viņš prot ra­dīt har­mo­nis­ku gai­sot­ni ģi­me­nē, ku­rā dzī­vo, pat bēr­ni vi­ņus diez­gan re­ti raus­ta aiz ausīm. Sva­ru suns ne­cieš, ja ģi­me­nē no­tiek strī­di, tā­pēc mē­ģi­na iz­šķirt ne­mie­ra cē­lā­jus. Ja ša­jā zī­mē dzi­mu­šam rē­jē­jam pie­trūkst mī­les­tī­bas un mai­gu­ma, viņš var kļūt ni­ķīgs un kap­rīzs, bet, ja ģi­me­nē val­dīs ne­miers un bie­ži strī­di, suns vis­drī­zāk sli­mos. Sva­ru zī­mē dzi­mis suns vis­la­bāk ju­tī­sies ko­pā ar saim­nie­ku, kas pār­stāv Sva­ru, Ūdens­vī­ra vai Dvī­ņu zī­mi.

SKOR­PI­ONS (24.10.-22.11.)

Skor­pi­ona zī­mē dzi­mis suns ir do­māts no­piet­nam saim­nie­kam. Šī ir vis­ener­ģē­tis­kā­kā zī­me, tā­dēļ ta­jā dzi­mu­šam su­nim ir ne­pie­cie­ša­ma lie­la fi­zis­ka slo­dze. Ja pa­stai­gu un tre­ni­ņu pie­trūkst, ie­spē­jams, ka sāks mai­tā­ties rak­sturs, un tad var ciest ne vien mē­be­les un saim­nie­ka kur­pes, bet arī kai­mi­ņi un - slik­tā­ka­jā ga­dī­ju­mā - arī pats saim­nieks. Skor­pi­ona zī­mē dzi­mis suns ir vai nu bez­ga­lī­gi uz­ti­cams draugs, vai arī ie­naid­nieks, tā­dēļ jā­iz­vai­rās vi­ņam da­rīt pār­i - viņš to at­ce­rē­sies vi­su mū­žu un pie iz­de­vī­bas at­rieb­sies. Pie­mīt lie­lis­ka oža, pa­tīk pa­rak­ties zem sē­tas, kā arī ie­rī­kot da­žā­das slēp­tu­ves, kur kaut ko no­gla­bāt ne­bal­tām die­nām. Šīs zī­mes pār­stāv­ji ir la­bi med­nie­ki, tā­pēc, iz­vē­lo­ties put­nu su­ņus, no­teik­ti pa­in­te­re­sē­jie­ties, vai nav Skor­pi­ona zī­mē dzi­mu­šo. La­bi sa­dzī­vos ar saim­nie­ku, kas pie­der Skor­pi­onu, Ziv­ju, Me­žā­ža vai Lau­vas zī­mei.

STRĒL­NIEKS (23.11.-21.12.)

Suns Strēl­nieks ir ak­tīvs, dzī­ves­prie­cīgs un kus­tīgs, ar la­bi at­tīs­tī­tu paš­cie­ņu un tais­nī­gu­ma iz­jū­tu, tā­dēļ saim­nie­kam, slik­tā ga­ra­stā­vok­lī at­grie­žo­ties no dar­ba, to ne­va­ja­dzē­tu iz­gāzt uz su­ni. Rē­jējs to no­teik­ti ne­sa­pra­tīs, lai gan sa­va op­ti­mis­tis­kā rak­stu­ra dēļ grei­zu prā­tu uz saim­nie­ku il­gi ne­tu­rēs. Strēl­nie­kam ļo­ti pa­tīk pla­šums, tā­pēc dzī­vot dzī­vok­lī ir grū­ti, bet ķē­des su­ņa lo­mai arī ga­lī­gi ne­pie­mē­rots, tā­pat ne­pa­tīk iet pa­va­dā. To­ties pa­tīk un pa­do­das ap­mā­cī­ba, lab­prāt ie­sais­tās da­žā­dās azar­tis­kās ro­ta­ļās un sa­cen­sī­bās, die­vi­na ce­ļo­ju­mus un pār­brau­cie­nus, vieg­li pie­lā­go­jas jaun­iem ap­stāk­ļiem. Strēl­nie­ka zī­mē dzi­mis suns vieg­li at­ra­dīs ko­pī­gu va­lo­du ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Strēl­nie­ka, Auna, Lau­vas, Ūdens­vī­ra un Sva­ru zī­mē.

ME­ŽĀ­ZIS (22.12.-20.01.)

Me­žā­ža zī­mē dzi­mis suns ir līdz­sva­rots, mie­rīgs, tā­pēc ģi­me­nē ie­di­bi­nā­to kār­tī­bu pie­ņem bez ie­ru­nām un to rū­pī­gi ie­vē­ro. Vis­la­bāk jū­tas vi­dē, kur pa­stāv stin­gra kār­tī­ba, no­teikts die­nas re­žīms. Ģi­me­nē, ku­rā nav ne­kā­das dis­cip­lī­nas un val­da ju­cek­lis, cen­tī­sies ie­di­bi­nāt sa­vu kār­tī­bu un no­tei­ku­mus. Suns Me­žā­zis no saim­nie­ka pie­pra­sīs, lai vi­ņu ba­ro un ved pa­stai­gās strik­ti no­teik­tās stun­dās, ne­rau­go­ties uz to, kāds ār­ā laiks. Ta­ču ga­ras pa­stai­gas ar vi­ņu sa­gā­dās pa­tie­su bau­du, jo suns ner­vo­zi ne­raus­tīs pa­va­du, bet cē­li so­ļos ar saim­nie­ku vie­nā so­lī. Daž­kārt mēdz būt spī­tīgs un ne­pa­do­das dre­sū­rai, kā arī ne­iz­pil­da pa­vē­les iz­teik­smē iz­ska­nē­ju­šas ko­man­das. Me­žā­ža zī­mē dzi­mis suns la­bi ju­tī­sies ko­pā ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Me­žā­ža, Vēr­ša, Jau­na­vas, Skor­pi­ona vai Ziv­ju zī­mē.

ŪDENS­VĪRS (21.01.-18.02.)

Ša­jā zī­mē dzi­mis suns ne­de­rēs par mā­jas sar­gu, drī­zāk būs draugs un pa­stai­gu biedrs. Viņš jeb­ku­ru sve­ši­nie­ku sa­gai­dīs ar prie­ku un pie­ņems kā drau­gu, tā­pat ļo­ti pa­tīk da­žā­di tu­si­ņi. Vis­la­bāk jū­tas brī­vā vi­dē, bez jeb­kā­das kār­tī­bas un dis­cip­lī­nas. Kak­la sik­snu uz­tvers kā lie­lu ap­grū­ti­nā­ju­mu, ne­maz ne­ru­nā­jot par ķē­di. Ūdens­vīrs suns ir gudrs un ap­ķē­rīgs, ātr­i ie­mā­cās da­žā­dus tri­kus, lai saim­nie­kam sa­gā­dā­tu prie­ku un par to da­bū­tu kā­du kā­ru­mu. Ir smal­ka un ju­tī­ga ner­vu sis­tē­ma, tā­dēļ slik­ti pa­nes stre­su - klie­dzie­ni vai si­tie­ni vi­ņu pa­da­ra ner­vo­zu un bai­lī­gu. Ūdens­vī­ra zī­mē dzi­mu­šam su­nim vis­la­bāk klā­sies pie Ūdens­vī­ra, Dvī­ņu, Sva­ru vai Strēl­nie­ku zī­mē dzi­mu­ša saim­nie­ka.

ZI­VIS (19.02.-20.03.)

At­ve­dot mā­jās Ziv­ju zī­mē dzi­mu­šu su­ni, saim­nieks ie­gūs ne vien mā­jas sar­gu, bet īs­tu drau­gu, kas sa­ju­tīs smal­kā­kās cil­vē­ka ga­ra­stā­vok­ļa ni­an­ses un būs ga­tavs pa­lī­dzēt un pa­kal­pot. Ša­jā zī­mē dzi­mu­šie rē­jē­ji ir dzied­nie­ki - vi­ņi, pa­šķie­bu­ši gal­vu un ap­sē­du­šies cie­ši bla­kus saim­nie­kam, uz­klau­sīs vis­as vi­ņa bē­das un lik­stas un pa­ņems tās sev, lai saim­nieks va­rē­tu jus­ties la­bāk. Zi­vis ir ap­vel­tī­tas ar īpa­šu prā­tu un in­tu­īci­ju, ar iek­šē­ju in­te­li­ģen­ci. Ir pa­kļā­vī­gi un gud­ri, tā­dēļ vieg­li pa­do­das ap­mā­cī­bai, lai gan daž­kārt var trau­cēt iz­klai­dī­ba un ga­ra­stā­vok­ļa mai­ņas. Su­ņiem Zi­vīm ļo­ti pa­tīk ūdens, tā­pēc būs ide­āls pa­stai­gu biedrs cil­vē­kam, kad do­das pa­stai­gā gar jū­ru vai ci­tiem ūde­ņiem. Vis­la­bāk sa­dzī­vos ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Ziv­ju, Vē­ža, Skor­pi­ona vai Vēr­ša zī­mē.

Komentāri [1]

 
Skolnieciņš [Latvijas skaudības dievība]
Šī pasaule nav taisnīga (kad es domāju par pasauli, tad es stāstu par šo jeb mūsu pasauli jeb Zemi nevis par kādu alternatīvu pasauli vai alternatīvu pasaules koncepciju). Arī cilvēces vēsture manu hipotēzi pierāda. Kari, konflikti, lēna tehnoloģiju attīstība, zināšanu slēpšana, sociālā nevienlīdzība, sabiedrības šķiras, kastas, reliģijas un nejēdzīgas dogmas. Šai pasaulē cilvēks izmanto cilvēku, parasti cilvēki cits citu kalpina. Stiprais pakļauj vājo. Gudrais pakļauj muļķi. Tā, lūk, dzīve. Pasaulē ir divi poli. Tie ir "+" un "-". "+" ir miljardieri, bet "-" ir bada nāvē mirušie. Es piederu pie "-" klana. Pārējie pa vidu ir nulles. Šāds ir pasaules spēku sadalījums. Dzimtenes jēdziena nav. Mēs visi esam viena rase uz vienas planētas. Valstis ir mākslīgi veidojumi ar savu politisko eliti, kura valda un kurai ir pienākumi. Valstis garantē cilvēku sugas izdzīvošanu. Un tas ir viss. Tad kālab man sargāt un rūpēties par eliti, ja es neesmu elites daļa? Kāpēc man elitei just līdzi un sērot par viņu ķibelēm? Es esmu dzimis "-" klanā. Mana būtība ir būt mīnusos. Esmu Nabadzības bērns. Esmu Skaudības Dievība Skolnieciņš. Trūcīgā statuss man parādīja cilvēku pasaules patieso seju. Vienlīdzība ir fikcija un ilūzija. Cilvēks ir dabas daļa. Tāpēc cilvēks noēd cilvēku. Un arī šī iemesla dēļ stiprākais izdzīvo. Pasaule ir barības ķēde. Dzīvība nevar pastāvēt bez nāves. Es arī pastāvu uz citu dzīvu būtņu nāves rēķina. Tādi ir dzīvības likumi. Tik cilvēkam ir brīva griba. Tik daži cilvēki ir tik vāji ka savu gribu apmaina uz tiesībām dzīvot. Tādējādi šie cilvēki devalvē sevi. Cilvēks ir visuma centrs. Kur palicis ir humānisms? Cilvēks cilvēku ēd. Karstie punkti atklāj cilvēka īsteno dabu. Un, davaj, neliekuļosim un runāsim atklāti!!! Cieņā, Skolnieciņš
28.septembris 2017, 20:37 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!