Produkti, kas palīdzēs iegūt slaidas fomas

Antranias/pixabay.com
  • Antranias/pixabay.com
1 / 1

Mek­lē­jot vieg­lā­ku vei­du, kā tikt va­ļā no lie­kā sva­ra, dau­dzas lie­tas uz­tve­ram vien­kār­šo­ti: ja par kā­du pro­duk­tu tiek ap­gal­vots, ka tas liek viel­mai­ņas pro­ce­siem ri­tēt strau­jāk, tad – uz priekš­u, ēdam to, cik uz­iet, bet pa­ra­lē­li tur­pi­nām sa­vas līdz­ši­nē­jās uz­tu­ra tra­dī­ci­jas, kas mūs no­ve­du­šas pie lie­kā sva­ra. Tad nav brī­nums, ka iz­dau­dzi­nā­tie pro­duk­ti ne­līdz. Ti­kai ve­se­lī­gas, sa­ba­lan­sē­tas ēdien­kar­tes sa­stā­vā tie dos so­lī­to efek­tu. Da­ži no šiem pro­duk­tiem var šķist ek­so­tis­ki, bet ci­ti ir la­bi pa­zīs­ta­mi un pie­eja­mi. Lat¬vi¬jas ie¬dzī¬vo¬tā¬ji daž¬kārt do¬mā, ka la¬pu kā¬pos¬ti ir drī¬zāk de¬ko¬ra¬tī¬vi, ne¬vis pār¬ti¬kā iz¬man¬to¬ja¬mi dār¬ze¬ņi. Pa¬tie¬sī¬bā ta¬jos ir daudz vēr¬tī¬gu uz¬tur¬vie¬lu un arī augsts šķiedr-vie¬lu sa¬turs. Līdz¬īgi ci¬tiem kā¬pos¬tau¬giem la¬pu kā¬pos¬ti sa¬tur izo¬ti¬oci¬anā¬tus, kas vei-ci¬na or¬ga¬nis¬ma de¬tok¬si¬kā¬ci¬jas spē¬jas. La¬pu kā¬pos¬ti ir labs A vi¬ta¬mī¬na avots un sa¬tur daudz šķiedr¬vie¬lu. Tos iz¬man¬to sa¬lā¬tos, ko¬pā ar avo¬ka¬do, to¬mā¬tiem un pap¬ri¬ku. La-pas var arī cept ce¬peš¬krās¬nī, uz plāts, ie¬priekš at¬brī¬vo¬jot no cie¬ta¬jiem kā¬tiem un ap-sla¬ci¬not ar olīv¬eļ¬ļu. Ka¬fi¬ja Ka¬fi¬jas cie¬nī¬tā¬ju vi¬dū ir ne ma¬zums apa¬ļī¬gu cil¬vē¬ku – tas tā¬dēļ, ka vi¬ņiem no¬teik¬ti va¬jag kaut ko pie ka¬fi¬jas un vis¬bie¬žāk kaut kas ir salds – kū¬ka, smalk¬mai¬zī¬te, šo¬ko¬lā-de, sal¬dē¬jums. Ja no šā¬das kom¬bi¬nā¬ci¬jas at¬sa¬kās un lie¬to vie¬nī¬gi mel¬nu ka¬fi¬ju bez cu-ku¬ra, ka¬fi¬ja sek¬mē tau¬ku viel¬mai¬ņu, sti¬mu¬lē¬jot ad¬re¬na¬lī¬na iz¬da¬lī¬ša¬nos, kas sig¬na¬li¬zē or¬ga¬nis¬mam, ka laiks ak¬tī¬vāk de¬dzi¬nāt tau¬ku krā¬ju¬mus.

Ābo­li

Tie­vē­tā­jiem ābo­li ir ie­tei­ca­mi tā­pēc, ka tie ba­gā­ti ar ūde­nī šķīs­to­šām šķiedr­vie­lām - pek­tīn­vie­lām, ku­ras pa­līdz ra­dīt no­tu­rī­gu sā­ta sa­jū­tu un zi­nā­mā mē­rā blo­ķē tau­ku un arī da­žu ci­tu uz­tur­vie­lu uz­sūk­ša­nos, tā­pēc tiek uz­ņemts ma­zāks dau­dzums ka­lo­ri­ju. Iz­pē­tīts, ka pek­tīn­vie­las ne­zūd, arī ābo­lus uz­gla­bā­jot un žā­vē­jot, bet, pro­tams, priekš­ro­ka do­da­ma svai­giem ābo­liem, kas augu­ši Lat­vi­jā. Vē­lams tos ēst ar vi­su mi­zu, jo tie­ši pie mi­zas ir vai­rāk C vi­ta­mī­na (līdz 15 rei­zēm vai­rāk ne­kā pie ser­des). C vi­ta­mī­na sa­turs da­žā­du šķir­ņu ābo­los ir at­šķi­rīgs. ‘Antonovka’ ābo­lā, kas sver 100 g, ir ap 36 mg C vi­ta­mī­na, bet subp­tro­pu kli­ma­tā augu­ša­jos ābo­los C vi­ta­mī­na sa­turs ne­pār­sniedz 5 mg/100 g.

Ķir­bji

Sva­ra zau­dē­ša­nai iz­de­vīgs pro­dukts sa­va ne­lie­lā ka­lo­ri­ju dau­dzu­ma dēļ. Var iz­man­tot sa­lā­tos, sau­tē­ju­mos un arī zu­pās - pie­vie­no­jot zu­pai bie­ze­ni no ķir­bju mīk­stu­ma, var pa­ga­ta­vot krē­mī­gu bie­zeņ­zu­pu, ti­kai ne­daudz pa­aug­sti­not ener­ģē­tis­ko vēr­tī­bu. Ķir­bji ir ba­gā­ti ar al­fa un be­ta ka­ro­tī­nu, kas or­ga­nis­mā pār­vei­do­jas A vi­ta­mī­nā; ar C vi­ta­mī­nu, ta­jos ir arī kā­lijs, mag­nijs, dzelzs, fos­fors un si­lī­cijs.

Avo­ka­do

Šķiet, ka no avo­ka­do ir jā­iz­vai­rās, jo tas ir viens no re­ta­jiem aug­ļiem ar augs­tu tau­ku sa­tu­ru. Ta­ču iz­rā­dās, ka mo­no­ne­pie­sā­ti­nā­tās tauk­skā­bes, ko sa­tur avo­ka­do, ie­dar­bo­jas uz šū­nu ap­val­kiem, vei­ci­not la­bā­ku šū­nu «ko­mu­ni­kā­ci­ju» ar vie­lām, ku­ras at­bil­dī­gas par tau­ku sa­de­dzi­nā­ša­nu, vien­lai­kus tās arī brem­zē tau­ku uz­krā­ša­nos.

Bra­zī­li­jas riek­sti

Bra­zī­li­jas riek­stiem pie­mīt spē­ja pār­vērst ak­tī­vā for­mā no­teik­tus hor­mo­nus, kas ie­sais­tī­ti viel­mai­ņā, un tā no­tiek in­ten­sī­vāk. Tiek arī ap­gal­vots, ka vie­las, kas ir ša­jos riek­stos, pie­sais­ta un pa­līdz iz­va­dīt tok­sī­nus, kas ci­tā­di krā­jas tau­ku šū­nās, vei­ci­not ce­lu­lī­tu. Riek­sti ir ba­gā­ti ar ka­lo­ri­jām, tā­dēļ tie jā­iek­ļauj ēdien­kar­tē ar mē­ru.

Či­a sēk­las

Paš­laik Lat­vi­jā či­a jeb Spā­ni­jas sal­vi­jas sēk­las ie­gūst ar­vien lie­lā­ku po­pu­la­ri­tā­ti. Ta­jās ir augst­vēr­tī­gas amino­skā­bes, ome­ga tauk­skā­bes, vi­ta­mī­ni, mi­ne­rāl­vie­las - kal­cijs, mag­nijs, kā­lijs u.c. Pirms lie­to­ša­nas sēk­li­ņas uz­brie­di­na ap­tu­ve­ni 15 mi­nū­tes, tad tās ir mīk­stas un mai­gas, bez spe­ci­fi­kas garš­as. Sēk­li­ņas var pie­jaukt aug­ļu un dār­ze­ņu bie­ze­ņiem, jo­gur­tiem, biez­put­rām, arī ko­kos­riek­stu pie­nam.

La­pu kā­pos­ti

Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ji daž­kārt do­mā, ka la­pu kā­pos­ti ir drī­zāk de­ko­ra­tī­vi, ne­vis pār­ti­kā iz­man­to­ja­mi dār­ze­ņi. Pa­tie­sī­bā ta­jos ir daudz vēr­tī­gu uz­tur­vie­lu un arī augsts šķiedr­vie­lu sa­turs. Līdz­īgi ci­tiem kā­pos­tau­giem la­pu kā­pos­ti sa­tur izo­ti­oci­anā­tus, kas vei­ci­na or­ga­nis­ma de­tok­si­kā­ci­jas spē­jas. La­pu kā­pos­ti ir labs A vi­ta­mī­na avots un sa­tur daudz šķiedr­vie­lu. Tos iz­man­to sa­lā­tos, ko­pā ar avo­ka­do, to­mā­tiem un pap­ri­ku. La­pas var arī cept ce­peš­krās­nī, uz plāts, ie­priekš at­brī­vo­jot no cie­ta­jiem kā­tiem un ap­sla­ci­not ar olīv­eļ­ļu.

Ka­fi­ja

Ka­fi­jas cie­nī­tā­ju vi­dū ir ne ma­zums apa­ļī­gu cil­vē­ku - tas tā­dēļ, ka vi­ņiem no­teik­ti va­jag kaut ko pie ka­fi­jas un vis­bie­žāk kaut kas ir salds - kū­ka, smalk­mai­zī­te, šo­ko­lā­de, sal­dē­jums. Ja no šā­das kom­bi­nā­ci­jas at­sa­kās un lie­to vie­nī­gi mel­nu ka­fi­ju bez cu­ku­ra, ka­fi­ja sek­mē tau­ku viel­mai­ņu, sti­mu­lē­jot ad­re­na­lī­na iz­da­lī­ša­nos, kas sig­na­li­zē or­ga­nis­mam, ka laiks ak­tī­vāk de­dzi­nāt tau­ku krā­ju­mus.

Komentāri [2]

 
Dupas
Sveicināti
Vai meklējat ārkārtas aizdevumu? Vai nu: lai atsāktu finanšu darbības? Atjaunot sava dzīvokļa interjeru; māja; ēka? Atrašanās vieta Pirkot automašīnu? Kredīts laulībai? Parāda nokārtošana? Projekta īstenošanai? Vai jūs esat banked? Jums nav labu bankām? Vai arī citu iemeslu dēļ utt. ... Aizdevuma piedāvājums starp nopietnām personām. Es piešķiru aizdevumu no 2000 € līdz 900 000 € privātpersonām. Mani nosacījumi ir ļoti vienkārši ar fiksētu likmi 2% likmi. Es arī veicu ieguldījumus un aizdevumus starp dažāda veida personām. Piedāvāju īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa kredītus. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mani tieši uz manu e-pasta adresi:
franck5dupas@gmail.com
3.oktobris, 20:18 Atbildēt
Nomināls
Taju?
2.oktobris, 20:40 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!