Uzzini, kādām kaitēm palīdz dzērvenes

Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency
  • Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency
1 / 1

Dzēr­ve­nes ir pirm­ās ogas, pēc ku­rām stei­dza­mies uz tir­gu, kad jū­tam, ka ve­se­lī­bai de­rē­tu at­balsts, cī­no­ties ar sa­auk­stē­ša­nos vai ri­si­not de­li­kā­tās urīn­ce­ļu in­fek­ci­ju pro­blē­mas. Ka­mēr pār­ti­kas ra­žo­tā­ji mek­lē vei­dus, kā sal­di­nāt skā­bās dzēr­ve­nes ar pū­der­cu­ku­ru vai šo­ko­lā­di, zi­nāt­nie­ku uz­ma­nī­bu sais­ta pa­vi­sam ci­tas šo ogu īpa­šī­bas. Dzēr­ve­nes var pa­lī­dzēt gan da­žā­du sli­mī­bu pro­fi­lak­sē, gan vei­ci­nāt ātr­āku at­lab­ša­nu tiem, ku­ri sa­sli­mu­ši.

To, ka dzēr­ve­nes ir ve­se­lī­gas, zi­nā­ja arī mū­su priekš­te­či, bet īpa­ši pla­ši «skā­bās ogas» tau­tas me­di­cī­nā iz­man­to­ja Ame­ri­kas in­di­āņi. Tās dzēr­ve­nes, kas aug ASV un Ka­nā­dā, ne­daudz at­šķi­ras no mū­sē­jām, to­mēr ir ļo­ti tu­vas to ra­di­nie­ces. Pa­sau­lē dzēr­ve­ni sauc gan par ogu ka­ra­lie­ni, gan par dzī­vī­bas ogu un brī­nu­mo­gu, un tas nav bez pa­ma­ta, jo dzēr­ve­ne pa­tie­šām ir cil­vē­ka ve­se­lī­bai va­ja­dzī­gu vie­lu krā­tu­ve, tā sa­tur da­žā­das or­ga­nis­kās skā­bes: hi­nīn­skā­bi, ben­zos­kā­bi, cit­ron­skā­bi, ābol­skā­bi, fe­nol­kar­bol­skā­bi u.c. Dzēr­ve­nēs ir arī ēte­ris­kās eļ­ļas, miec­vie­las, da­žā­di bio­lo­ģis­ki ak­tī­vi sa­vie­no­ju­mi... Jo vai­rāk zi­nāt­nie­ki pē­ta šīs ogas, jo vai­rāk da­žā­du lie­to­ju­ma ie­spē­ju at­klāj. Dzēr­ve­nēm un to pre­pa­rā­tiem kon­sta­tē­ta spē­ja nor­ma­li­zēt ho­les­te­rī­na lī­me­ni asi­nīs, aiz­ka­vēt ādas no­ve­co­ša­nās pro­ce­sus, sek­mēt pa­aug­sti­nā­ta asins­spie­die­na nor­ma­li­zē­ša­nos, bet vis­la­bāk pa­zīs­ta­ma ir dzēr­ve­ņu spē­ja pa­lī­dzēt cil­vē­ka or­ga­nis­mam cī­ņā ar mik­ro­biem. Pirm­ie spe­ci­ālis­ti, ku­ri to no­vēr­tē­ja, bi­ja uro­lo­gi, bet vē­lāk ti­ka at­klāts, ka dzēr­ve­nes var kal­pot arī zo­bu un mu­tes do­bu­ma ve­se­lī­bai.

Sar­gā no ka­rie­sa

Ro­čes­te­ras uni­ver­si­tā­tes zi­nāt­nie­ki se­ci­nā­ju­ši, ka dzēr­ve­ņu bak­te­ri­cī­dās īpa­šī­bas var iz­man­tot arī zob­ārst­nie­cī­bā, tās pa­līdz rū­pē­ties par mu­tes do­bu­ma hi­gi­ēnu. Dzēr­ve­ņu sa­stā­vā ir vie­las, ku­ras no­der zo­bu ka­rie­sa pro­fi­lak­sei, jo ne­ļauj ka­rie­sa iz­rai­sī­tā­jiem pie­kļūt zo­bu emal­jai un brem­zē kai­tī­go mikro­or­ga­nis­mu at­tīs­tī­bu, ku­ri vai­no­ja­mi zo­bu un sma­ga­nu sli­mī­bu iz­rai­sī­ša­nā. Vēl vai­rāk - dzēr­ve­nes arī sa­tur vie­las, kas spēj sa­graut mo­le­ku­las, ku­ras vei­do zo­bu ap­li­ku­mu. Kā zi­nāms, tie­ši ap­li­ku­mā at­tīs­tās kai­tī­gās bak­tē­ri­jas. Dzēr­ve­nes ne­no­ga­li­na šīs bak­tē­ri­jas, bet ka­vē to aug­ša­nu un vai­ro­ša­nos, kā arī ne­ļauj no­stip­ri­nā­ties uz zo­bu emal­jas, sa­ma­zi­not zo­bu bo­jā­ju­mu ra­ša­nās ris­ku pat līdz 80%. To ap­lie­ci­nā­ju­ši pē­tī­ju­mi par dzēr­ve­ņu su­las ie­dar­bī­bu uz mikro­or­ga­nis­mu Strep­to­coc­cus mu­tants, ku­ru uz­ska­ta par vie­nu no gal­ve­na­jiem zo­bu ka­rie­sa vai­ni­nie­kiem. Lai bū­tu efekts, jā­iz­man­to tī­ra dzēr­ve­ņu su­la bez cu­ku­ra.

Pa­līdz tikt ga­lā ar urīn­ce­ļu in­fek­ci­jām

Jau vai­rā­kus ga­du des­mi­tus tiek pē­tī­ta dzēr­ve­ņu un to pre­pa­rā­tu ie­dar­bī­ba urīn­ce­ļu in­fek­ci­ju ga­dī­ju­mā. Vie­las dzēr­ve­ņu sa­stā­vā ne­ļauj no­stip­ri­nā­ties urīn­pūš­ļa sie­ni­ņās pa­to­gē­na­jām bak­tē­ri­jām, kas iz­rai­sa ie­kai­su­mu. Par urīn­ce­ļu ie­kai­su­mu lie­ci­na va­ja­dzī­ba bie­ži uri­nēt, de­dzi­no­ša sa­jū­ta, sā­pes vē­de­ra le­jas­da­ļā vai gur­nu ap­vi­dū. Sa­jū­tot šā­dus sim­pto­mus, jā­kon­sul­tē­jas ar ār­stu, jo tie var ras­ties arī ci­tu sli­mī­bu dēļ, bet dzēr­ve­nes par ļau­nu ne­nāks. Sie­vie­tēm urīn­ce­ļu in­fek­ci­jas ir bie­žāk, jo vi­ņām ir īsāks urīn­iz­vad­ka­nāls, ma­zāks at­tā­lums starp tais­no zar­nu un urīn­iz­vad­ka­nā­la at­ve­ri. Lie­lu da­ļu no vi­sām urīn­ce­ļu in­fek­ci­jām iz­rai­sa zar­nu nū­ji­ņas (Es­che­ric­hi­a co­li), uz ku­rām efek­tī­vi ie­dar­bo­jas dzēr­ve­nēs eso­šās vie­las.

Ci­tas la­bās dzēr­ve­ņu īpa­šī­bas

  • Dzēr­ve­nes sa­tur po­li­fe­no­lus, kam pie­mīt spē­cī­ga anti­ok­si­da­tī­va ie­dar­bī­ba, kas pa­līdz nei­tra­li­zēt brī­vo ra­di­kā­ļu kai­tī­go ie­tek­mi un pa­sar­gā ādu no priekš­lai­cī­gas no­ve­co­ša­nas.
  • Dzēr­ve­nēs ir ur­sol­skā­be, kas sek­mē ko­ro­nā­ro asins­va­du pa­pla­ši­nā­ša­nos un līdz ar to pa­ze­mi­na asins­spie­die­nu. Līdz ar ole­anol­skā­bi tā sek­mē arī viel­mai­ņas nor­ma­li­zā­ci­ju.
  • Dzēr­ve­nes pa­līdz iz­va­dīt no or­ga­nis­ma sma­gos me­tā­lus un tok­sī­nus, sen zi­nā­ma ir dzēr­ve­ņu pret­dru­dža ie­dar­bī­ba, tās iz­man­to arī imu­ni­tā­tes stip­ri­nā­ša­nai.
  • Dzēr­ve­nēs ir vie­las, ku­ras spēj ie­dar­bo­ties uz pa­to­gē­na­jām bak­tē­ri­jām zar­nu trak­tā, aiz­ka­vēt to at­tīs­tī­bu un «aiz­ska­lot» pro­jām no or­ga­nis­ma, vien­lai­kus ne­no­da­rot pār­i la­ba­jām bak­tē­ri­jām.
  • Ēdot dzēr­ve­nes, var uz­ņemt dzel­zi, jo or­ga­nis­kās skā­bes, kas ir šo ogu sa­stā­vā, vei­ci­na dzelzs la­bā­ku uz­sūk­ša­nos.
  • Ir pē­tī­ju­mu da­ti, kas liek do­māt, ka dzēr­ve­nes var kal­pot vai­rā­ku vē­ža vei­du pro­fi­lak­sei.

Komentāri [3]

 
Aurelija
Esmu liela dzeervenu lasiitaja.dzervenes satur daudzas skabes un c vitaminu.un ir pirmas zales oret saaukstesanos nieru urincelu slimibam.organisma imunitates paaugsyinasanai..man vel tagad leduskapi ir veselas dzervenes.tas saspaidu kruzee un uzleju verdosu udeni..pielieku cukuru..lielisks karsdzeeriens.nu gluzi ka svaigas..dzervenes es biju pat janvaari.kad bija silts un atkusnis.
25.februāris, 18:08 Atbildēt
Voldemars
Dzervenes viriesiem seviski pec 40.gadiem obligati,lai nodrosinat veseligu prostatu,ka ari veza profilaksei,lai sis neizveletos tiesi so vietu,jo skaba vide vezitim nepatik,ari urinpuslis un urinceli bus drosiba.
25.februāris, 15:54 Atbildēt
dzimtā valodā raud visi ļaudis...
"Kādām kaitēm palīdz"? Lai dievs atpestī mūs no dzērvenēm un kaitēm!!!
25.februāris, 15:13 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!