Kā­pēc sul­fī­tus tik pla­ši iz­man­to un kā­du ie­spai­du tie at­stāj uz ve­se­lī­bu?

F64
  • F64
1 / 1

Ve­se­līgs dzī­ves­veids ta­gad ir mo­dē. Tā­pēc dau­dzi sā­ku­ši pie­vērst uz­ma­nī­bu pār­ti­kas pro­duk­tu sa­stā­vam. Pie­mē­ram, uz vī­na eti­ķe­tes iz­la­sā­ma in­for­mā­ci­ja par sul­fī­tu iz­man­to­ša­nu. Tā­pēc li­kum­sa­ka­rīgs jau­tā­jums, kā­pēc tos tik pla­ši iz­man­to un kā­du ie­spai­du tie at­stāj uz ve­se­lī­bu?

Sul­fī­ti ir gan­drīz vis­os vei­ka­lā pie­eja­ma­jos vī­nos. Par to esa­mī­bu vī­nā tiek no­rā­dīts, jo ES li­kum­do­ša­na pa­redz, ka, sā­kot ar 2005. ga­du, uz eti­ķe­tes jā­būt in­for­mā­ci­jai par sul­fī­tu klāt­būt­ni. To da­ra tā­pēc, lai brī­di­nā­tu cil­vē­kus, ku­riem ir aler­ģi­ja pret sul­fī­tiem.

Plašs iz­man­to­jums

Vīn­zi­ne Va­len­tī­na Gran­dā­ne, Lat­vi­jas Vīn­zi­ņu aso­ci­āci­jas val­des lo­cek­le, at­zīst, ka sul­fī­tu un sē­ra di­ok­sī­da klāt­būt­ne vī­nā nav ne­kas jauns. Dau­dzi do­mā, ka to iz­man­to­ša­na ir sā­ku­sies ne­sen. Iz­rā­dās, ka vī­na ra­žo­ša­nas no­za­rē tā ir gad­sim­tiem se­na tra­dī­ci­ja. Vēl jo­pro­jām nav at­rast mūs­die­nī­gāks veids, kā no­dro­ši­nāt rau­dzē­ja­mā vī­na tī­rī­bu un no­tu­rī­bu pret ok­si­dē­ša­nos. 18. gad­sim­tā ho­lan­die­ši at­klā­ja, ka sērs deg. No tā brī­ža sa­dzī­vē sā­ka iz­man­tot sēr­ko­ci­ņus. Vī­na ra­žo­ša­nā vēl aiz­vien lie­to iz­deg­ša­nas pro­duk­tu (sē­ra di­ok­sī­du). Tas aiz­sar­gā rūg­sto­šo vī­nu pret gai­sa ok­si­dē­jo­šo ie­dar­bī­bu un pret ne­pa­rei­za­jiem rau­giem un bak­tē­ri­jām.

Ie­spē­jams, dau­dzi ne­zi­na, ka mūs­die­nās arī aug­ļus un dār­ze­ņus, ko trans­por­tē no ek­so­tis­kām zem­ēm, ap­strā­dā ar sē­ra di­ok­sī­du un tie sa­tur sul­fī­tus, uz­ver Lat­vi­jas Vīn­zi­ņu aso­ci­āci­jas biedrs Ainārs Sed­li­nieks. Lai arī sē­ra di­ok­sī­du kā kon­ser­van­tu pla­ši iz­man­to dau­dzās pār­ti­kas rūp­nie­cī­bas jo­mās un tas sa­sto­pams dau­dzos ci­tos dzē­rie­nos, to­mēr Eiro­pas Sa­vie­nī­bas li­kum­do­ša­na pa­redz, ka in­for­mā­ci­ja par sul­fī­tu klāt­būt­ni jā­no­rā­da tie­ši uz vī­na eti­ķe­tes. Ir no­teikts, ka Eiro­pas Sa­vie­nī­bā, pie­mē­ram, sau­siem sar­kan­vī­niem sē­ra sa­turs vī­nā ne­drīkst pār­sniegt 160 mi­li­gra­mu lit­rā (mg/l). Vai­rā­kums sar­kan­vī­nu sa­tur ap­mē­ram pus­i no at­ļau­tā dau­dzu­ma.

Aiz­sar­gā no ne­vē­la­mām ie­tek­mēm

Vie­na no zi­no­šā­ka­jām Lat­vi­jas vīn­zi­nēm Va­len­tī­na Gran­dā­ne ar smai­du at­zīst, ka aži­otā­ža ap sul­fī­tiem ir pār­spī­lē­ta. Vi­ņa skaid­ro, ka sul­fī­ti ir ūde­nī vieg­li šķīs­tošs sa­vie­no­jums, tā­pēc tas ātr­i iz­ska­lo­jas no or­ga­nis­ma un ne­uz­krā­jas. Uz­trau­kums par sul­fī­tiem ir sais­tīts ar paš­rei­zē­jo mo­des ten­den­ci - or­ga­nis­kās pār­ti­kas lie­to­ša­nu. Vi­ņa at­zīst, ka uz­trau­kums par sul­fī­tiem ir ne­vie­tā. Tad jau bū­tu jā­uz­trau­cas arī par hlo­rī­du (vā­rā­mais sāls) klāt­būt­ni ga­ļas un zivs ēdie­nos. Cil­vē­ki pā­rāk bai­dās no ķī­mi­jas. Ir jā­sa­prot, ka ne vis­a ķī­mi­ja ir in­dī­ga un kai­tī­ga, pro­tams, ar no­sa­cī­ju­mu, ja ie­vē­ro­ta mē­ra sa­jū­ta. V. Gran­dā­ne pie­bilst, ka teh­nis­ki kva­li­ta­tī­vos vī­nos sul­fī­tu sa­tu­ru kon­tro­lē.

Arī Ainārs Sed­li­nieks ap­stip­ri­na, ka vis­i vei­ka­los no­pēr­ka­mie vī­ni sa­tur sul­fī­tus. Sē­ra di­ok­sī­da gal­ve­nā mi­si­ja ir aiz­sar­gāt vī­nu pret da­žā­dām ne­vē­la­mām ie­tek­mēm - tem­pe­ra­tū­ras svār­stī­bām, vib­rā­ci­ju, spil­gtu ap­gais­mo­ju­mu. Sē­ra di­ok­sīds dar­bo­jas arī kā dez­in­fek­ci­jas lī­dzek­lis un pa­sar­gā vī­nu no bak­tē­ri­jām.

Mo­dē bio­lo­ģis­kā pār­ti­ka

Mūs­die­nās ir arī ie­spē­ja ie­gā­dā­ties vī­nu bez sul­fī­tiem. Lau­žot gad­sim­tiem se­nas vī­na da­rī­ša­nas tra­dī­ci­jas, da­ži vīn­da­ri at­tei­ku­šies no sul­fī­tu pie­jau­ku­ma. Jā­at­zīst, ka tā ra­žo­ša­na nav pa­re­dzē­ta pla­šam pa­tē­ri­ņam. Un tam ir savs pa­ma­to­jums. Ir jā­rē­ķi­nās, ka vī­na uz­gla­bā­ša­nas ter­miņš ir ie­vē­ro­ja­mi īsāks ne­kā vī­niem un šam­pa­nie­šiem ar sul­fī­tiem. Tas no­zī­mē, ka to ne­drīkst ne­vē­rī­gi un il­gi uz­gla­bāt. Un vēl - ir jā­rē­ķi­nās, ka šam­pa­nie­tis un vīns, ku­ra da­rī­ša­nā ne­tiek iz­man­to­ti sul­fī­ti, ir dār­gāks.

Sed­li­nieks uz­ska­ta, ka vis­i vei­ka­los no­pēr­ka­mie vī­ni sa­tur sul­fī­tus, arī bio­lo­ģis­kie. At­se­viš­ķi ra­žo­tā­ji ir pa­zi­ņo­ju­ši, ka ra­žo­ša­nas pro­ce­sā vi­ņi ne­iz­man­to sē­ra di­ok­sī­du. Ta­ču vīn­ogu­lā­ju aug­snē ir pie­tie­ka­mi lie­la sē­ru sa­tu­ro­šu vie­lu kon­cen­trā­ci­ja. Tā­pēc arī ša­jā pro­ce­sā, lai arī da­bis­kā vei­dā, sul­fī­ti tik un tā no­nāk vī­nā. Ru­nā­jot par sul­fī­tiem, A. Sed­li­nieks velk pa­ra­lē­les ar Lat­vi­jā ra­žo­ta­jām špro­tēm, ar ku­ru tirdz­nie­cī­bu bi­ja pro­blē­mas Krie­vi­jas tir­gū. Ir zi­nāms, ka, kū­pi­not zi­vis mal­kas dū­mos, ro­das kan­ce­ro­gē­nās vie­las. Tā­pēc dau­dzi ra­žo­tā­ji da­bis­ko dū­mu vie­tā sā­ka iz­man­tot māk­slī­gi vei­do­tus dū­mus, kas mai­nī­ja pro­duk­ta gar­šu. Par daudz lie­lā­ku šo vie­lu kon­cen­trā­ci­ju ci­tur, pie­mē­ram, kū­pi­nā­tā ga­ļā, valsts va­ras ie­stā­des klu­sē­ja.

Jau­tāts par vī­nu bez sul­fī­tiem, viņš at­zīst, ka, pro­tams, var vī­nam ne­pie­vie­not sē­ra di­ok­sī­du, ta­ču tad ir grū­ti ru­nāt par la­bu vī­nu, jo, ka­mēr tas no vīn­da­ra pa­gra­ba no­nāks līdz pa­tē­rē­tā­jam, vīns var sa­bo­jā­ties. Ja vī­nam ne­pie­vie­no sē­ra di­ok­sī­du, tā mūžs bū­tu ap­mē­ram se­ši mē­ne­ši. Gal­ve­nais no­sa­cī­jums - vīns bez sul­fī­tiem ne­tiek trans­por­tēts un to uz­gla­bā vē­sā pa­gra­bā ap­mē­ram 10 grā­du tem­pe­ra­tū­rā.

Zi­nā­ša­nai

  • Sē­ra di­ok­sīds un sul­fī­ti ir pla­ši iz­man­to­ti kon­ser­van­ti, ku­rus pār­ti­kas pro­duk­tu ra­žo­ša­nā lie­to jau gad­sim­tiem il­gi.
  • Ast­ma­ti­ķiem sē­ra di­ok­sīds un sul­fī­ti var iz­rai­sīt aler­ģis­kas re­ak­ci­jas.
  • Sul­fī­ti at­zī­ti par dro­šiem, to­mēr ne­lie­lai da­ļai cil­vē­ku ir pa­stip­ri­nāts ju­tī­gums pret tiem, kas var iz­paus­ties kā, pie­mē­ram, gal­vas­sā­pes, rei­bo­ņi, nāt­re­ne.

Avots:www.evie­las.lv

Komentāri [10]

 
Vīndaris
Kas par muļķībām?Man glabājas paša gatavotie vīni jau 15 un vairāk gadu bez jebkādu dioksīnu un sulfītu pievienošnas,bet viens pārgudrelis stāsta ,ka bez tiem vīni dzīvo tik 6 mēnešus.Labs vīns norūgt nevar tik ātri kur nu vēl sabojāties
28.februāris, 3:02 Atbildēt
Vecis - vīndaris vairāk kā 40 gadus
Vīnziņiem jau jāstāsta tas, ko lielās vīnu firmas liek, citādi paliks bez darba vai arī viņi nav tik zinoši kā izliekas. Latvijā ir vairāki vīndari, kas vīniem papildus sulfitus nepievieno un vīni ir daudzu konkursu uzvarētāji, tātad to labo kvalitāti atzinuši citi vīnziņi, kas bija komisijā.
6 mēnešu derīguma termiņu var attiecināt tikai uz vieglajiem 8-12% vīniem, bet smagie 12-14% vīni ilgi glabājas bez problēmām. Pats esmu baudījis sava tēva 17 gadus vecu upeņu vīnu - super....
Protams, vienkāršāk un drošāk ,
ir strādāt ar sulfitiem, bet ir raksturīgais sulfitu aromāts un ja kādam pēc vīna baudīšanas sāp galva, ziniet no kā. Pussaldie-saldie vīni bez sulfitiem ir jāglabā zem +12 C, bet bez konservantiem jau arī citus produktus siltumā neglabā. Mans viedoklis - ja var iztikt bez konservantiem tad kādēļ tie jālieto, vai maz mēs tos ar pārējo pārtiku uzņemam ?
27.februāris, 19:54 Atbildēt
Adel
Es saviem viniem lieku tikai vina raugu un cukuru..nedrikst jaukt dzeienus vinu parmaina ar snabi tad sap galva..ari no karstviiba dazreiz sap galva jo karsejot uzmsinas cikuru kiimiskais sastavs..maju viini ir dabigi bez kaadem lpnservantiem un kimijas
27.februāris, 20:05 Atbildēt
vīns
Beidz žūpot.
28.februāris, 12:29 Atbildēt
adel
Esmu vīndare un gatavoju mājas vīnus no ogām.. man tie garšo un es tos lietoju un pie kājas visi sulfīti..katrā dzērienā vai pārtikas produktā ir kas labs, kas slikts..viss jāl;ieto ar mēru.. vīns uzlabo asinsriti....un es no tā gatavoju arī karstvīnu.. kad atnak draugi man alkohola netrūkst.. vienmer pa rokai.. un es uzdziedu.vīns rūgtākais .. dod spēku manai dzīvei..dod spēku manai brīvei..prozit!
27.februāris, 19:12 Atbildēt
adel
Jā man ir ,liels zemenu un aveņuj lauks, upenes.. esmu ogu audzētāja būtu grēks nesaraudzēt balonos vīnu.Laukos tam būt katrā kārtīga lauku mājā.i vīnam i pagrabam pilnam..uzleju arī nastoikas.. upenu dzērvenu...
27.februāris, 19:21 Atbildēt
ja no vīna sāp galva
tātad toksisks
27.februāris, 19:34 Atbildēt
adel
man nekas nesāp..un ja tev sāp galva un negaršo vīni tad zini ka jāmirst būs drīz...
27.februāris, 19:37 Atbildēt
adel
kur mans viseļčaks, viņam arī nekas nesāp..gribu ar viņu sadzert... būs jāaicina ogas lasīt un vīnu brūvēt..
27.februāris, 19:38 Atbildēt
adel
bet kur vēl vasara..adelītei būs ko dzert līdz jaunajai ražai..jā pavasaros es vīnu nedzeru es dzeru kļavu un bērzu sulu...sogad laikam nesagaidīt.
27.februāris, 19:41 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!