Kā pareizi sasaldēt pārtikas produktus?

Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency
  • Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency
1 / 1

La­bā­kais veids, kā pār­ti­kas pro­duk­tus uz­gla­bāt, ir tos sa­sal­dēt.

Strau­jā auk­stu­ma ie­dar­bī­bā prak­tis­ki pil­nī­bā sa­gla­bā­jas sā­kot­nē­jie pro­duk­tā eso­šie vi­ta­mī­ni, uz­tur­vēr­tī­ba, kon­sis­ten­ce un arī krā­sa. Sald­ēša­nai pie­mīt arī priekš­ro­cī­ba - ja ir at­lai­des, tad var ie­pirkt lie­lā­ku dau­dzu­mu pro­duk­tu par zem­āku ce­nu, ie­tau­pot lī­dzek­ļus. Sa­sal­dēt ie­spē­jams prak­tis­ki vi­sus pār­ti­kas pro­duk­tus, iz­ņe­mot la­pu sa­lā­tus, to­mā­tus, ķip­lo­kus, lo­ci­ņus, re­dī­sus, kā­ļus un za­ļus kar­tu­pe­ļus. Ma­jo­nē­ze, sa­lā­tu mēr­ces, cie­ti vā­rī­tas olas, tor­tes ar gla­zū­ru un bez­ē kū­kas arī nav pa­re­dzē­tas gla­bā­ša­nai sald­ēta­vā. Sa­sal­dē­ša­nas un uz­gla­bā­ša­nas laiks da­žā­diem pro­duk­tiem ir da­žāds. Pie­mē­ram, lai sa­sal­dē­tu ki­lo­gra­mu ga­ļas vai vis­tas, ne­pie­cie­ša­mas vis­maz 6 līdz 8 stun­das, bet, lai sa­sal­dē­tu tik­pat daudz aug­ļu vai dār­ze­ņu, - 12 stun­das. Vi­si pro­duk­ti un ga­ta­vie ēdie­ni jā­sa­sal­dē ātr­i. Ja tas no­tiek lē­ni, tad pro­duk­ti zau­dē kva­li­tā­ti.

Dār­ze­ņus vis­pirms no­tī­ra un no­maz­gā, tad caur­du­rī uz 2 līdz 5 mi­nū­tēm ie­mērc ver­do­šā ūde­nī, lai iz­nī­ci­nā­tu tos fer­men­tus uz dār­ze­ņu virs­mas, kas va­rē­tu sa­bo­jāt pro­duk­ta garš­u un smar­žu. Tad uz­reiz dār­ze­ņus ar vi­su caur­du­ri ie­mērc ūde­nī ar le­du, lai ap­tu­rē­tu vā­rī­ša­nās pro­ce­su. Aug­ļus var sa­sal­dēt svai­gus, un tiem var pie­vie­not arī pār­is ēdam­ka­ro­tes cu­ku­ra. Svai­gu ga­ļu sald­ē ga­ba­los, kas nav lie­lā­ki par 1500 gra­miem. Vis­la­bāk sa­sal­dēt por­ci­jās, kā­das ēdien­rei­zē lie­to. Svai­gu put­nu ga­ļu sa­sal­dē, sa­da­lī­tu ga­ba­li­ņos, bet zi­vis sald­ē iz­tī­rī­tas un bez zvī­ņām ti­kai tad, ja tās no­pir­ktas vēl dzī­vas. Mai­zes iz­strā­dā­ju­mus un ga­ta­vos ēdie­nus arī var uz­gla­bāt sa­sal­dē­tā vei­dā. Kū­kas un mai­zi vis­la­bāk sa­griezt šķē­lēs vai ga­ba­los, bet var sald­ēt arī ne­sa­griez­tu. Ti­kai jā­ņem vē­rā, ka pēc tam būs ne­pie­cie­šams il­gāks laiks at­sal­dē­ša­nai. Pro­duk­tu sald­ēša­nai ir ne­pie­cie­šams arī ma­te­ri­āls - spe­ci­ālā pār­ti­kas plē­ve vai alu­mī­ni­ja fo­li­ja, var iz­man­tot arī plast­ma­sas vai alu­mī­ni­ja trau­ci­ņus.

No­de­rī­gi!

* Lai sald­ēša­nas ie­kār­ta dar­bo­tos ar pil­nu jau­du, vis­maz rei­zi ga­dā to ie­tei­cams at­kau­sēt. Pro­duk­tus iz­ņem no sald­ēta­vas un cie­ši sa­tin avīž­pa­pī­rā, tad tie tik ātr­i ne­at­lai­dī­sies. Sald­ēta­vā ie­vie­to bļo­du ar kar­stu ūde­ni, lai tā ātr­āk at­kus­tu. Pēc at­ku­ša­nas sald­ēta­vu kār­tī­gi iz­tī­ra un iz­slau­ka sau­su.

* Ga­ta­vus dār­ze­ņus var sald­ēt ko­pā ar at­bil­sto­šiem garš­au­giem.

* Pro­duk­ti vien­mēr cie­ši jā­ie­tin alu­mī­ni­ja vai plē­ves fo­li­jā, jo pie­kļu­vu­šais gaiss ne­ga­tī­vi ie­tek­mē sald­ēto pro­duk­tu kva­li­tā­ti.

Re­cep­te

Zir­nī­ši ar gur­ķiem bul­jo­nā

Sa­stāv­da­ļas: 300 g sald­ētu zir­ņu, 125 ml bul­jo­na, gur­ķis, 40 g svies­ta, 2 līdz 3 pi­par­mēt­ras za­ri­ņi, sāls, pi­pa­ri, 1 līdz 2 tēj­ka­ro­tes gai­ša mēr­ces ie­bie­zi­nā­tā­ja.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: uz­vā­ra bul­jo­nu un vā­ra ta­jā zir­ņus ap­mē­ram 5 mi­nū­tes. Gur­ķi no­mi­zo, sa­griež 1 cm lie­los ku­bi­ņos. Kad pa­gā­ju­si pus­e zir­ņu vā­rī­ša­nas lai­ka, gur­ķi liek pie zir­ņiem, pie­vie­no svies­tu un ēdam­ka­ro­ti sa­smal­ci­nā­tu pi­par­mēt­ru, sā­li un pi­pa­rus. Ne­daudz pa­vā­ra. Fi­nā­lā no­ņem vā­ku, lai iz­tvai­ko­tu šķid­rums, līdz pa­liek ti­kai 100 ml mēr­cei. Pie­vie­no mēr­ces ie­bie­zi­nā­tā­ju, uz­vā­ra, pie­liek garš­vie­las un da­žas pi­par­mēt­ru la­pi­ņas. Pa­sniedz kā pie­de­vu pie ga­ļas un ziv­ju ēdie­niem.

Komentāri [9]

 
bomzis
kur var iet pakaļ
4.marts, 19:24 Atbildēt
adel
adelītre izdāļīs pagasta nabagiem..aiznesīs uz pansionātu ievārījumus un gurku burkas...nedrīkst apkrameties ar mantu..lai energija brīvi plūst un pasam vieglāk paliek.Adelītes bagātība ir iespeja dzīvot saskaņa ar sevi un dabu.
4.marts, 19:31 Atbildēt
adel
kur lai es tas zaptes lieku man ir liels ogu lauks un ābeļdārzs.. slinka neesmu katru gadu sulas spiezu un vāru visādus konservus.. sogad vairs neko nedarīsu.. man tas pagrabs besī kaju nav kur likt, kas tur konservu...tomātu zelejā vien vesela grēda.Domājmu brīziem laisties uz Vīni.. bet žel visa tā ko esmu iekopusi.. pie tam esmu atbildīga par savu sencu maju.
4.marts, 19:38 Atbildēt
adel
Tas viss ir blefs un dzīves maldi un arī pilnie baltie galdi... es vēlos sēdēt zālē zaļā un vērot kā bites ganās savā vaļā, kā sniegpulkstenis klusi zvana.un vēja glāstu lēni mana.... man visa kā gana... es sēžu stundu divas un brīnos.. cik debesis ir zilas.. un rasas lāses izplūst manā plaukstā....ak debess aukstā..es saku paldies un esmu laimīga.
4.marts, 19:50 Atbildēt
.....
Saldētavu var ļoti ātri un viegli atkausēt ar matu fēna karsto gaisu(protams, aparātu nevajag ievietot saldētavā tik dziļu, lai tam virsū varētu uztecēt atkusušais ūdens. Šāda veidā ledu var izņemt veseliem gabaliem, nenoņemoties ar daudzām bļodiņām, lupatām utml. Kad saldētava atkausēta, tai jāļauj atdzist pirms atkal pievienot elektrību.
4.marts, 19:04 Atbildēt
Naragansets
Adresi studijā! :)
4.marts, 18:46 Atbildēt
Skatīt visus 9 komentārus >

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!