Afo­ris­mi par Liel­die­nām

Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency
  • Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency
1 / 1

Afo­ris­mi

Liel­die­nās nav ru­na par ne­mir­stī­bu, bet aug­šām­cel­ša­nos. Aug­šām­cel­ša­nos no nā­ves.

(Dīt­rihs Bon­he­fers)

Liel­die­nas rī­tā ag­ri sau­le dan­co un vi­sa ze­me trīc.

(Lat­vie­šu tau­tas ti­cē­jums)

Liel­die­nas rī­tā ik­kat­ram jā­ap­velk jauns krekls, jo Kris­tus uz­cē­lies Liel­die­nas rī­tā ar jau­nām mie­sām.

(Lat­vie­šu tau­tas ti­cē­jums)

Kas olu bez sāls ēd, tas vi­su va­sa­ru daudz me­los.

(Lat­vie­šu tau­tas ti­cē­jums)

Ja grib, lai bū­tu sār­ti vai­gi, tad va­jag Liel­die­nu rī­tā pirms sau­les ap­ēst vis­maz 13 dzēr­ve­nes (ja ēd vai­rāk, tad vai­gi ir sār­tā­ki).

(Lat­vie­šu tau­tas ti­cē­jums)

Liel­die­nās nav ru­na par gais­mas un tum­sas cī­ņu, bet par vai­nī­gās cil­vē­ces cī­ņu pret die­viš­ķo mī­les­tī­bu. Cī­ņu, ku­rā Dievs šķiet sa­kauts Lie­la­jā piekt­die­nā, un tā­pēc, tie­ši tā­pēc, ka ir sa­kauts, Viņš uz­var Liel­die­nās. Ne­vis no «mākas mirt», bet no aug­šām­cel­ša­nās šo­die­nas pa­sau­lē var ie­pūst jauns, šķīs­tī­jošs vējš.

(Dīt­rihs Bon­he­fers)

Tā­tad, ne­vis no­teik­ta svēt­ku at­ri­bū­ti­ka, pat ne Bī­be­lē vai ci­tu cil­vē­ku pie­re­dzē at­ro­da­mie no­rā­dī­ju­mi, bet per­so­nisks at­klā­jums, at­klās­me - es es­mu sa­ti­cies ar Kris­tu - ir Liel­die­nu dzi­ļā­kais sa­turs. Jo Liel­die­nas nav no­ti­kums ci­tu ru­nās un grā­ma­tās, arī ne baz­nī­cā, bet ma­nī, ma­nā dzī­vē, pie­re­dzē.

(Ju­ris Ru­be­nis)

Bet eņ­ģe­lis uz­ru­nā­ja sie­vas, sa­cī­dams: «Nebīs­tie­ties, jo es zi­nu, ka jūs mek­lē­jat Jē­zu, krus­tā sis­to. Viņš nav šei­tan, jo Viņš ir aug­šām­cē­lies, kā Viņš sa­cī­jis. Nā­ciet šurp un rau­gait to vie­tu, kur Viņš gu­lē­ja. Un ei­ta steig­šus un sa­kait Vi­ņa mā­cek­ļiem, ka Viņš ir no mi­ro­ņiem aug­šām­cē­lies; un re­dzi, Viņš jums pa priek­šu no­ies uz Ga­li­le­ju, tur jūs Vi­ņu re­dzē­sit. Re­dzi, es jums to es­mu sa­cī­jis.»

(Bī­be­le, Mat. 28:5-7)

Komentāri [3]

 
Selekts
Pavasaris. Tauta mostas no "ziemas miega". No kādas tautas mošanās baidās tās apspiedēji, aizvietojot to ar reliģiskiem svētkiem? No ATMODAS. Šoreiz vēl tautas ienaidniekiem iznāca sagrābt varu savās rokās.
1.aprīlis, 11:11 Atbildēt
Mr.Susurs
Man tikai 2 ola vairs palikushas. Viena zala, otra sarkaniga. Atnaks kaimini un tas pahas sadauzis :)))
1.aprīlis, 11:09 Atbildēt
Mr.Susurs
Man vecmuterei bija aforisms, Gribi zilas olas, lauj lai tavejas sak dauzit. :))))))))
1.aprīlis, 11:07 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!