Vai uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­ša­na ir dzī­ves ne­pie­cie­ša­mī­ba?

F64
  • F64
1 / 1

Gan sa­bied­rī­bas, gan me­di­ķu do­mas par šo jau­tā­ju­mu da­lās. Vie­ni ka­te­go­ris­ki ie­sa­ka ēst piln­vēr­tī­gu, sa­ba­lan­sē­tu uz­tu­ru un ar ba­gā­ti­nā­tā­jiem ne­nie­ko­ties, ci­ti uz­ska­ta, ka mūs­die­nu pār­ti­kas pro­duk­ti ne vien­mēr spēj no­dro­ši­nāt vi­su va­ja­dzī­go, tā­pēc uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­ša­na ir dzī­ves ne­pie­cie­ša­mī­ba.

Da­bū­ja­mi gan pa­vi­sam ne­dzir­dē­ti, gan lai­ka pār­bau­di iz­tu­rē­ju­ši pre­pa­rā­ti, da­ļa no tiem sa­vu efek­ti­vi­tā­ti ap­lie­ci­nā­ju­ši arī klī­nis­kos pē­tī­ju­mos. Iz­vē­le to­mēr ir kat­ra pa­ša ro­kās.

Caur­ska­tot sa­vu ēdien­kar­ti

Ja vis­as or­ga­nis­mam va­ja­dzī­gās vie­las cil­vēks uz­ņem ar piln­vēr­tī­gu uz­tu­ru - tas ir ide­āli. Dzī­vē bie­ži no­tiek ci­tā­di, jo nav lai­ka īpa­ši plā­not ēdien­kar­ti, mek­lēt in­for­mā­ci­ju par pro­duk­tu sa­stā­vu un ener­ģē­tis­ko vēr­tī­bu. Dau­dzi ēd to, kas ātr­āk pa­ga­ta­vo­jams, at­sa­kās no pro­duk­tiem, ku­ri ne­gar­šo vie­nam vai ot­ram ģi­me­nes lo­cek­lim. Or­ga­nis­mā vei­do­jas no­teik­tu uz­tur­vie­lu trū­kums, un ar lai­ku var sāk­ties ve­se­lī­bas pro­blē­mas, pie­mē­ram, flu­ora trū­kums ra­da ka­rie­su, dzelzs, B12vitamīna un fol­skā­bes de­fi­cīts var no­vest pie maz­asi­nī­bas, bet ome­ga - 3 tauk­skāb­ju ne­pie­tie­ka­mī­ba vei­ci­na atero­skle­ro­zes at­tīs­tī­bu. Ir vērts iz­ana­li­zēt, ko mēs ēdam, un cen­tie­ties sa­prast, kā­das vie­las or­ga­nisms sa­ņem par maz. Lai par to va­rē­tu spriest, va­jag ie­pa­zī­ties ar vi­ta­mī­nu un mi­ne­rāl­vie­lu sa­tu­ru da­žā­dos pro­duk­tos un to ie­tei­ca­ma­jām die­nas de­vām. Vis­la­bāk bū­tu šos jau­tā­ju­mus iz­spriest ko­pā ar ār­stu.

Uz­tu­ru ie­sa­ka ba­gā­ti­nāt, ja:

  • cil­vēks ik­die­nā ēd vien­vei­dī­gi;
  • tu­vā­ka­jā lai­kā gai­dā­ma pa­aug­sti­nā­ta fi­zis­ka vai ga­rī­ga slo­dze (spor­ta sa­cen­sī­bas, ek­sā­me­ni u.c.);
  • cil­vēks ne­pa­nes at­se­viš­ķus pro­duk­tus (zi­vis, ze­me­nes utt.) vai arī cieš no gre­mo­ša­nas trak­ta pro­blē­mām, kas trau­cē ba­rī­bas vie­lu iz­man­to­ša­nu or­ga­nis­mā;
  • sie­vie­te gai­da bēr­ni­ņu vai ba­ro ar krū­ti (abos ša­jos ga­dī­ju­mos uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ji jā­iz­vē­las ti­kai ar ār­sta zi­ņu);
  • cil­vēks ir ve­ģe­tā­rie­tis (vis­bie­žāk pa­pil­dus va­ja­dzīgs B12 vi­ta­mīns un dzelzs);
  • jā­stip­ri­na imūn­sis­tē­ma pēc pār­cies­tas sli­mī­bas;
  • uz­tu­rā re­tāk ne­kā 2-3 rei­zes ne­dē­ļā ir zi­vis, kam bū­tu jā­no­dro­ši­na pie­tie­ka­ma ome­ga - 3 tauk­skāb­ju uz­ņem­ša­na;
  • pie­nā­cis laiks rū­pē­ties par os­te­opo­ro­zes pro­fi­lak­si, pa­pil­dus uz­ņe­mot kal­ci­ju.

Jā­zi­na, ko vē­las

Uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­jus lie­to ar no­teik­tu mēr­ķi, ne­vis tā­pat vien vai tā­pēc, ka tos lie­to pa­zi­ņas. Jā­zi­na, ko mēs vē­la­mies pa­nākt: stip­ri­nāt imu­ni­tā­ti, uz­la­bot ādas, ma­tu un na­gu stā­vok­li, rū­pē­ties par sirds un asins­va­du sli­mī­bu pro­fi­lak­si, stip­ri­nāt kau­lus un mus­ku­ļus utt. Uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ji var sa­tu­rēt vie­nu vai vai­rā­kas sa­stāv­da­ļas: vi­ta­mī­nus, mi­ne­rāl­vie­las, mikro­or­ga­nis­mus, augu un dzīv­nie­ku valsts pro­duk­tus. Sa­stā­vam jā­būt no­rā­dī­tam uz ie­sai­ņo­ju­ma. Vis­la­bāk šā­dus pre­pa­rā­tus ie­gā­dā­ties ap­tie­kās, kur pa­ras­ti var at­rast vai­rā­kus uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ju vei­dus, kas der iz­rau­dzī­ta­jam no­lū­kam. Pie­sar­dzī­gi jā­vēr­tē pre­pa­rā­ti, ko pār­dod in­ter­ne­tā vai ko pie­dā­vā in­di­vi­du­āli iz­pla­tī­tā­ji. Ja lī­dzek­ļi at­ļauj, priekš­ro­ku var dot pro­duk­tiem no da­bas vie­lām.

Bez lie­kas paš­dar­bī­bas

Pro­tams, uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ji nav zā­les, bet tas ne­no­zī­mē, ka var ne­ie­vē­rot lie­to­ša­nas in­struk­ci­ju. Tie ir jā­lie­to kur­sa vei­dā, ņe­mot vē­rā ra­žo­tā­ja vai ār­sta no­rā­dī­ju­mus par do­zē­ša­nu, kur­sa il­gu­mu u.c. De­vas ne­va­jag pat­va­ļī­gi pa­lie­li­nāt, ce­rot, ka tad efekts ie­stā­sies ātr­āk. Tas, glu­ži ot­rā­di, var nākt par slik­tu. Tā­pat arī nav prā­ta darbs vien­lai­kus lie­tot vai­rā­kus uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­jus, ku­ri sa­tur vie­nas un tās pa­šas vie­las. Ne­va­jag ig­no­rēt ra­žo­tā­ja no­rā­des par to, vai pre­pa­rāts lie­to­jams pirms ēša­nas, pēc tās vai ēša­nas lai­kā, ka tas sa­jau­cams ar no­teik­tu ūdens dau­dzu­mu vai arī ūdens jā­uz­dzer. Tas var lik­ties maz­sva­rī­gi, bet šie ie­tei­ku­mi do­mā­ti, lai va­rē­tu sa­sniegt mak­si­mā­li la­bu re­zul­tā­tu.

Komentāri [2]

 
emigranc
Nožēlojams raksts! Nav ko producēt muļķības, ja nezina, kas notiek pasaulē. Kur tad profilakse, ilgdzīvošana, sports utt. Jaunās tnedences - alerģiju un daudzu citu slimību profilakse un arī ārstēšana. Holesterīna pazrmināšana utt. Vēža profikse! Ir pasaulē gan krūts, gan prostatas vēža profilaksei. Tikai nožēlojami atpalikušā valstī neko tādu nevienam nevajag.
4.aprīlis, 22:41 Atbildēt
Selekts
Erzaca bagātināšana.
4.aprīlis, 20:29 Atbildēt

Māja Vairāk >

Kaut kas traks!