Ak­nas un al­ko­hols

Sanofi
  • Sanofi
1 / 1

No­dzer­tas ak­nas – tā ir dzī­ves re­ali­tā­te. Sais­tī­ba starp pa­tē­rē­to al­ko­ho­la dau­dzu­mu un mir­stī­bu no ak­nu sli­mī­bām ir ne­pār­pro­ta­mi pie­rā­dī­ta.

Kad al­ko­hols no­nāk or­ga­nis­mā

Tā­pat kā viss, ko cil­vēks ap­ēd vai iz­dzer, arī al­ko­hols no­kļūst asins­ri­tē un tiek no­gā­dāts ak­nās. Ak­nās dar­bo­jas fer­men­ti, ku­ri sa­šķeļ al­ko­ho­lu, lai va­rē­tu to iz­va­dīt no or­ga­nis­ma. Uz­ņe­mot vai­rāk al­ko­ho­la, ne­kā ak­nas spēj pār­strā­dāt, or­ga­nis­mā uz­krā­jas tok­sis­ki viel­mai­ņas pro­duk­ti. Re­gu­lā­ri lie­to­jot grā­dī­gos dzē­rie­nus, da­žā­du bio­ķī­mis­ku re­ak­ci­ju re­zul­tā­tā tiek vei­ci­nā­ta tau­ku iz­gul­snē­ša­nās ak­nās. Iz­gul­snē­jo­ties tau­ku pi­lie­niem, ak­nu šū­ni­ņas pa­lie­li­nās, bet, ja cil­vēks tur­pi­na lie­tot al­ko­ho­lu, tad vei­do­jas ie­kai­sums, kas ar lai­ku no­ved pie saist­au­du vei­do­ša­nās ak­nās. Vis­pirms ro­das t.s. fib­ro­tis­kie audi, kas vēl var pār­vei­do­ties at­pa­kaļ par nor­mā­liem ak­nu audiem, bet pēc tam iz­vei­do­jas saist­au­di, un tā jau ir ci­ro­ze – ak­nu šū­ni­ņas ir iz­nī­ci­nā­tas. 

Ag­rāk vai vē­lāk

Al­ko­ho­la pos­to­šā ie­tek­me uz ak­nām ne­iz­pau­žas uz­reiz, vis­bie­žāk ir va­ja­dzī­gi vai­rā­ki ga­di, lai no­dzer­tu ak­nas. Al­ko­ho­la iz­rai­sī­tu ak­nu bo­jā­ju­mu at­tīs­tī­bu pa­pil­dus vei­ci­na ne­pie­tie­kams uz­turs, kā arī B un C he­pa­tī­ta vī­ru­su in­fek­ci­ja. Ie­dar­bo­jo­ties ko­pā, šie fak­to­ri bo­jā ak­nas ātr­āk un spē­cī­gāk, tie vei­ci­na strau­jā­ku sli­mī­bas pro­gre­su un ci­ro­zes vei­do­ša­nos. Pa­stā­vī­ga al­ko­ho­la lie­to­ša­na sa­ma­zi­na ak­nu ma­su – tā pa­kā­pe­nis­ki sa­rūk līdz vie­nai treš­da­ļai no sā­kot­nē­jā sva­ra. Ne­va­jag arī aiz­mirst, ka stip­rie dzē­rie­ni kai­tē dau­dziem ci­tiem or­gā­niem un tie var iz­rai­sīt at­ka­rī­bu, tā­pēc ik­reiz la­bi jā­pa­do­mā, pirms pa­ce­ļam glā­zī­ti.

Kāds dau­dzums ir lik­te­nīgs

Vi­dē­ji no­teik­tā al­ko­ho­la tok­sis­ku­ma ro­be­ža vī­rie­šiem ir 40 g tī­rā al­ko­ho­la (etil­spir­ta) die­nā, bet sie­vie­tēm – 20 g die­nā. Pē­tī­ju­mu da­ti lie­ci­na, ka vī­rie­tim, kurš die­nā lie­to 40–60 g tī­rā al­ko­ho­la, ak­nu ci­ro­zes risks pie­aug se­šas rei­zes, bet, pa­tē­rē­jot 60–80 g tī­rā al­ko­ho­la die­nā, tas ir jau 14 rei­zes lie­lāks ne­kā tiem, ku­ri ap­ro­be­žo­jas ar 20 gra­miem. Ta­ču arī pie­ļau­ja­mā de­va ir no­sa­cī­ta, jo no­dzer­tas ak­nas ir ne ti­kai hro­nis­kiem al­ko­ho­li­ķiem. To, vai kon­krē­ta­jam cil­vē­kam al­ko­hols bo­jās vai ne­bo­jās ak­nas, no­sa­ka ģe­nē­tis­ka no­slie­ce, bet pa­gai­dām zi­nāt­ne nav at­klā­ju­si, kurš gēns to re­gu­lē, tā­pēc nav ie­spē­jams pa­re­dzēt, ku­ra cil­vē­ka ak­nām al­ko­hols ne­ko daudz ne­no­da­rīs, bet ku­ram arī ne­lie­lu al­ko­ho­la de­vu lie­to­ša­na var iz­rā­dī­ties lik­te­nī­ga, jo īpa­ši, ja tā ir re­gu­lā­ra.

Pirm­ie trauk­smes zva­ni­ņi

Ir cil­vē­ki, ku­ri le­po­jas ar sa­vu spē­ju tu­rēt lie­las al­ko­ho­la de­vas, šķie­ta­mi ne­kai­tē­jot ve­se­lī­bai. Grā­dī­go dzē­rie­nu cie­nī­tā­jiem ir daudz te­ori­ju par to, kā dzert pa­rei­zi – kā kat­ru dzē­rie­nu lie­tot, kā tos jaukt, kas, kad un kā jā­uz­kož. Tad ak­nām ne­kas slikts ne­va­rot no­tikt. Un tas, ka ak­nas ne­sāp, šķiet kā pie­rā­dī­jums šiem uz­ska­tiem. Ta­ču tas, ka nav ne­kā­du sū­dzī­bu par ak­nām, vēl ne­lie­ci­na, ka viss ir kār­tī­bā. Ak­nās nav ner­vu ga­lu re­cep­to­ru, tā­pēc tās ne­var sig­na­li­zēt par pro­blē­mām kā, pie­mē­ram, sa­stru­to­jis zobs, ie­kai­su­si lo­cī­ta­va vai no­brāzts ce­lis. Pirm­ie al­ko­ho­la iz­rai­sī­tas ak­nu sli­mī­bas sim­pto­mi nav spe­ci­fis­ki: ie­spē­jams vā­jums, no­gu­rums, ēst­gri­bas trū­kums, ne­la­bums, sma­gu­ma sa­jū­ta la­ba­jā pa­ri­bē, arī mus­ku­ļu vai lo­cī­ta­vu sā­pes un ādas nie­ze. Sa­jū­tot šā­das pa­zī­mes, va­ja­dzē­tu kon­sul­tē­ties ar ār­stu – var­būt tas pa­tie­šām nav ne­kas vai­rāk par pa­va­sa­ra no­gu­ru­mu, bet var­būt ak­nām stei­dza­mi va­ja­dzī­ga pa­lī­dzī­ba. Vei­cot ana­lī­zes ak­nu fer­men­tu lī­me­ņa no­teik­ša­nai asi­nīs, ārsts ie­gūs pir­mo priekš­sta­tu par to, vai pa­cien­tam ir ak­nu pro­blē­mas, un at­tie­cī­gi lems par tā­lā­ko iz­mek­lē­ša­nu un ār­stē­ša­nu.

Ne­dzert un sar­gāt ak­nas

Arī tad, kad ak­nas jau ir ap­tau­ko­ju­šās un sā­cies ie­kai­sums, bie­ži vien vi­su vēl var vērst par la­bu, ja pār­trauc lie­tot al­ko­ho­lu un uz­sāk at­bil­sto­šu te­ra­pi­ju. Pē­tī­ju­mos pie­rā­dīts, ka tad, ja cil­vēks ar al­ko­ho­la iz­rai­sī­tu tau­kai­no he­pa­to­zi lai­kus uz­sāk lie­tot me­di­ka­men­tus ak­nu aiz­sar­dzī­bai – he­pa­top­ro­tek­to­rus, tad stā­vok­lis uz­la­bo­jas jau pēc 4–8 ne­dē­ļu il­ga te­ra­pi­jas kur­sa. 

Pro­mo raksts ta­pis sa­dar­bī­bā ar Sa­no­fi

Reklāmraksti Vairāk >

Kaut kas traks!