PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Iz­rē­ķi­ni pats, kāds ir pir­mais ie­spaids par te­vi
 
©F64/attēlam ir ilustratīva nozīme

Ne vien­mēr ap­kār­tē­jie mūs vēr­tē tā­pat kā mēs pa­ši. Tā kā ik­viens dzī­vo­jam sa­bied­rī­bā un, kā tei­cis kāds kla­si­ķis, ne­va­ram būt brī­vi no sa­bied­rī­bas, tad vēr­tē­jums ir ne­no­vēr­šams. Nu­me­ro­lo­ģi­jā per­so­nī­bas skait­lis pa­rā­da to, kā mūs uz­tver ci­ti. Ār­ējais tēls, iz­skats un ma­nie­res kal­po kā vi­zīt­kar­te, kad tie­ka­mies, sa­ru­nā­ja­mies vai vien­kār­ši esam līdz­ās ci­tiem cil­vē­kiem. Tā­pēc per­so­nī­bas skait­lis pa­līdz vis­pirms jau kat­ram pa­šam sa­prast, ko no mums gai­da ap­kār­tē­jie. Tas ļauj iz­prast, kā­pēc ar da­žiem cil­vē­kiem va­ram uz­sākt ne­pie­spies­tu sa­ru­nu, bet ci­tiem lab­prā­tāk me­tam lī­ku­mu. Vai arī – kā­lab gri­bam iz­lik­ties la­bā­ki ne­kā esam.

In­te­re­ses pēc ie­sa­kām pa­rē­ķi­nāt, kā per­so­nī­bas skait­lis, ie­spē­jams, ir mai­nī­jies (vai mai­nī­sies) pēc uz­vār­da mai­ņas, arī tad, ja pie­vie­nots du­bul­tuz­vārds. Ie­spē­jams, tu­vi­nie­ki jūs vai jūs sa­vus bēr­nus bie­žāk dē­vē­jat mīļ­vār­di­ņā un ie­sau­kā, ne­vis tā, kā ie­rak­stīts dzim­ša­nas ap­lie­cī­bā. Kā­pēc tā? Var­būt at­bil­di ra­dī­siet, iz­rē­ķi­not per­so­nī­bas skait­li.

Jā­ap­zi­nās, ka šis nav vis­ap­tve­rošs vēr­tē­jums par cil­vē­ku. Tā ir ti­kai ne­lie­la da­ļa no mū­su ār­ējā tē­la, pats pir­mais ie­spaids. To­ties ir ļo­ti vien­kār­ši no­skaid­rot at­bil­di, pa­jau­tā­jot drau­giem vai ko­lē­ģiem: klau, vai tu ma­ni re­dzi tā­du?

Per­so­nī­bas skait­lis 1.

Pat ār­ēji cil­vēks tiek uz­tverts kā lī­de­ris, ko­rekts, sta­bils, ar paš­cie­ņu ap­vel­tīts cil­vēks. Kad sa­bied­rī­bā pa­rā­dās šāds cil­vēks, ir skaidrs, ka viņš ir au­to­ri­tā­te, ka ci­ti ir ga­ta­vi vi­ņa vie­dok­lī ie­klau­sī­ties. Ko­lek­tīvs aiz vi­ņa vē­las jus­ties kā aiz sie­nas, pat ja cil­vēks pats ne­maz kā mū­ris ne­jū­tas.

Ie­tei­cams val­kāt kla­sis­ka pie­grie­zu­ma ap­ģēr­bu, la­bāk brī­vā­ku ne­kā cie­šā­ku. Lai ra­dī­tu res­pek­tab­lu ie­spai­du, ap­ģēr­bam nav jā­būt tum­šos, drū­mos to­ņos. Ne­va­ja­dzē­tu ap­augt ar lie­ka­jiem ki­lo­gra­miem.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā