Pašvaldība palīdzēs finansēt ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumus
 
©F64

Rīgas domē tiek izskatīts saistošo noteikumu projekts par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Vairākām iedzīvotāju grupām būs iespējams saņemt līdzfinansējumu pat 100 procentu apmērā.

Lai Eiropas nauda neiet zudumā

Līdzfinansējumu nodrošina Rīgas pašvaldība, bet tā plūsmu organizē SIA Rīgas ūdens kā pakalpojuma sniedzējs. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības (ES) standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni un veiktu notekūdeņu kanalizācijas novadīšanu atbilstoši vides aizsardzības un ES direktīvām, SIA Rīgas ūdens no 2012. līdz 2015. gadam īstenoja ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta, kā rezultātā aptuveni 6000 Mārupes (Rīgas administratīvā teritorijā), Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

SIA Rīgas ūdens izbūvēja centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ar atzariem līdz zemes īpašuma robežai, un darbu izmaksas nav lētas: lai līdz vienai mājsaimniecībai izbūvētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, uzņēmums izlieto vairākus tūkstošus eiro. Līdzšinējā kārtība noteica, ka tālāk īpašniekam par saviem līdzekļiem jāizbūvē pieslēgums līdz ēkai. Diemžēl valstī izstrādātie normatīvi joprojām ir smagnēji un birokrātiski, izmaksas, lai izpildītu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, ir augstas, tāpēc pieslēgumu skaits nav liels. To atzīst arī rīdzinieki, kuri interesējušies uzņēmumā par iespējām pieslēgt īpašumu centralizētajiem tīkliem, bet ekonomiskās situācijas dēļ to nevar. «Tāpēc esam nolēmuši spert soli pretī iedzīvotājiem, palīdzot pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai. Līdzfinansējumu plānojam sniegt vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, līdzekļus ņemot no Rīgas ūdens peļņas. Šis solis noteikti uzlabos daudzu iedzīvotāju labklājību,» saka Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Kam pienākas līdzfinansējums

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām - dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamai mājai, īpašuma tiesībām jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā, kā arī nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļu parādu un parādu par SIA Rīgas ūdens pakalpojumiem.

Pašvaldības līdzfinansējumu ir paredzēts piešķirt arī tām fiziskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma ierīkošanu līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai vai informācijas izsludināšanai par līdzfinansējuma pieejamību.

Cik daudz kompensēs

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansēt pieslēgumu ierīkošanu, kā arī kompensēt pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumus šādā apmērā: 50 procentu no apstiprinātās pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 eiro, un 60 procentu no pieslēguma apstiprinātās ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 eiro.

Atsevišķām iedzīvotāju grupām - 1. vai 2. grupas invalīdiem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, politiski represētajiem un personām, kurām pirmās un otrās pakāpes radinieki, aizbildnībā esošā persona, aizgādnībā esošā persona, kurai deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir ar 1. invaliditātes grupu, līdzfinansējums paredzēts 100 procentu apmērā.

Pieteikšanās līdzfinansējumam

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un pieteikšanās kārtību iedzīvotājus informēs SIA Rīgas ūdens interneta mājaslapā rigasudens.lv un Rīgas domes portālā riga.lv. Pieteikšanās līdzfinansējumam tiks organizēta pakāpeniski. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, klientam norādītajā termiņā būs jāiesniedz SIA Rīgas ūdens pieteikuma veidlapa un tajā norādītie dokumenti. SIA Rīgas ūdens Klientu piesaistes daļas vadītāja Sandra Lipska skaidro, ka iedzīvotājiem pašiem jāpiesakās līdzfinansējumam un jāiesniedz dokumenti izvērtēšanai. «Ir dokumenti, kurus var pārbaudīt sistēmā, bet ir tādi, kurus vajadzēs iesniegt uzņēmumā,» saka speciāliste. Pieteikumus izvērtēs īpaša komisija.

Galīgais lēmums par saistošajiem noteikumiem būs jāpieņem domes sēdē, pēc tam tos izvērtēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. «Pašvaldība ir tiesīga veikt šādas darbības, līdzīgi rīkojas Ogres, Mārupes un citās pašvaldībās,» norāda S. Lipska. Rīdziniekiem jaunie saistošie noteikumi dos iespēju ar mazākiem tēriņiem iegūt labākus pakalpojumus - centralizēti piegādātu tīru ūdeni un drošu, vidi nepiesārņojošu kanalizācijas tīklu.

***

UZZIŅAI

• Lai nodrošinātu saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma lietderīgu izmantošanu, saistošie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu.

• Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta ietvaros centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi nodrošināti ap 6000 iedzīvotāju Mārupē, Bolderājā un Katlakalnā. Šajos pilsētas rajonos izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli kopumā 90 kilometru garumā.