\\Māja
TAUTAS MEDICĪNA: Palīgs pret zobu sāpēm
 
©F64

Zi­nāt­nie­ki mūs­die­nās no­skaid­ro­ju­ši, ka me­dus ir ļo­ti efek­tī­vas zā­les pret dau­dzām sli­mī­bām. Tas var palīdzēt novērst arī zobu sāpes.

Ja sāp zobs...

Iz­vei­do­jiet pas­tu no vie­nas tēj­ka­ro­tes ka­nē­ļa pul­ve­ra un pie­cām tēj­ka­ro­tēm me­dus, uz­lie­ciet uz sā­po­šā zo­ba. To var da­rīt trīs rei­zes die­nā - līdz brī­dim, ka­mēr zobs vairs ne­sāp.