\\Māja
IESKATIES: Kāds ir tavs mājas mīlulis jeb suņu horoskopi
 
©Publicitātes foto

Suņu horoskopi

AUNS (21.03.-20.04.)

Auna zī­mē dzi­mis suns ir īsts sa­vas su­gas pār­stā­vis - vien­mēr gri­bēs būt lī­de­ris dzīv­nie­ku un rei­zēm arī cil­vē­ku sa­bied­rī­bā. Viņš ne­šau­bo­ties me­tī­sies cī­ņā, ja uz­ska­tīs, ka kāds ap­draud vi­ņu vai vi­ņa saim­nie­ku. Vi­ņam ne­kas ne­būs pre­tim arī pa­vil­lo­ties tā­pat vien - prie­ka pēc.

Dzīv­nieks ar ne­iz­sīk­sto­šu ener­ģi­ju, tā­pēc vi­ņam grū­ti il­gi at­ras­ties dzī­vok­ļa četr­ās sie­nās, ir va­ja­dzī­gas il­gas un ak­tī­vas pa­stai­gas. Lai do­tos ta­jās, suns ļo­ti la­bi jā­ap­mā­ca vai arī jā­va­dā pa­va­dā, jo sa­vas aiz­rau­tī­bas dēļ var vieg­li pa­kļūt zem au­to­ma­šī­nas ri­te­ņiem. Aunam pie­mīt arī tiek­sme no­gar­šot uz ie­las at­ras­tus vi­sā­dus draņ­ķus, it kā viņš bū­tu ba­di­nāts pār­is ne­dē­ļu.

Ja esat ie­gā­dā­jies im­pul­sī­vo Aunu, esat ga­tavs kļūt par spor­tis­tu: ļo­ti jau vi­ņam tīk sa­cen­sī­bu gars!

Ša­jā zī­mē dzi­mis suns la­bi sa­dzī­vos ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Auna, Lau­vas vai Strēl­nie­ka zī­mē. Arī ar Dvī­ni vai Ūdens­vī­ru at­ra­dīs ko­pī­gu va­lo­du, ja vi­ņiem pie­tiks pa­cie­tī­bas su­nim ie­au­dzi­nāt la­bas ma­nie­res.

VĒR­SIS (21.04.-21./22.05.)

Vēr­ša zī­mē dzi­mis suns pa­ras­ti ir mier­mī­līgs un lab­sir­dīgs, var būt la­ba bēr­nu auk­le vai draugs ve­cam cil­vē­kam, bet ir jā­rē­ķi­nās ar vi­ņa spī­tī­bu un slin­ku­mu. Ar uz­stā­jī­bu vai spē­ku die­zin vai iz­do­sies pie­spiest vi­ņu da­rīt to, ko viņš ne­grib, bet ar kā­da gar­du­ma pa­lī­dzī­bu gan.

Suns Vēr­sis pa­ras­ti ir pri­vāt­īpa­šnie­cisks, tā­dēļ, lai arī ir drau­dzīgs, var būt labs mā­jas sargs.

Pa­ras­ti ša­jā zī­mē dzi­mu­šie su­ņi ir ve­se­lī­gi un fi­zis­ki spē­cī­gi, ta­ču sa­vas pa­slin­kās da­bas un la­bās ape­tī­tes dēļ pa­stāv risks (īpa­ši uz ve­cum­die­nām) ap­tau­ko­ties.

Suns Vēr­sis la­bi sa­dzī­vos ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Vēr­ša, Jau­na­vas vai Me­žā­ža zī­mē, sa­pra­tī­sies arī ar Vē­zi un Zi­vīm.

DVĪ­ŅI (21./22.05.-21.06.)

Dvī­ņu zī­mē dzi­mis suns ir ļo­ti zi­nāt­kārs, kus­tīgs un ne­mie­rīgs. Ar vi­ņu ne­kad ne­būs gar­lai­cī­gi, jo viņš at­ra­dīs vei­du, kā sev pie­vērst uz­ma­nī­bu. Vieg­li pa­do­das dre­sū­rai, jo ir ap­vel­tīts ar lie­lis­ku in­te­lek­tu un in­te­re­si par jaun­o, ta­ču saim­nie­kam jā­at­ce­ras, ka tre­ni­ņu pro­cess ne­drīkst būt vien­muļš un gar­lai­cīgs, tam jā­būt kā ro­ta­ļai. Ļo­ti ne­pa­tīk pa­likt vie­nat­nē. Ja mā­jās ir vie­ni, var sa­strā­dāt vi­sā­dus ne­dar­bus, bet tas būs gar­lai­cī­bas pēc, ne­vis aiz ļau­na prā­ta. Ša­jā zī­mē dzi­mis suns vieg­li adap­tē­jas jaun­os ap­stāk­ļos, vi­ņam pa­tīk drau­dzē­ties un pa­ro­ta­ļā­ties ar jaun­iem pa­zi­ņām, ta­ču tik­pat vieg­li viņš var aiz­mirst par jums un do­ties līdz­i jaun­am pa­zi­ņam pat prom no mā­jām. Su­nim ir va­ja­dzīgs dzī­ves­veids, kas ļau­tu vi­ņam iz­man­tot sa­vu ener­ģi­ju un iz­do­mu.

Suns Dvī­nis la­bi ju­tī­sies ko­pā ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Dvī­ņu, Sva­ru vai Ūdens­vī­ra zī­mē. Arī ar Auniem un Lau­vām la­bi sa­pa­sēs, ja vi­ņi su­ni uz­tvers kā drau­gu, ne­vis pa­do­to.

VĒ­ZIS (22.06.-22.07.)

Vē­ža zī­mē dzi­mu­šais suns ir vis­ju­tī­gā­kais starp 12 Zo­di­aka zī­mēs dzi­mu­ša­jiem. Uz vi­ņu ne­kad ne­klie­dziet un ne­dus­mo­jie­ties bez ie­mes­la, jo tad suns uz jums no­teik­ti ap­vai­no­sies, kļūs grūt­sir­dīgs vai pat at­teik­sies ēst. Kāds at­rie­bī­gāks Vē­zis var arī no­kār­to­ties uz jū­su mī­ļā­ka­jām kur­pēm.

Šis suns ļo­ti pie­ķe­ras saim­nie­ka ģi­me­nei un sma­gi pār­dzī­vo šķir­ša­nos no tās. Tā kā ir ļo­ti ģi­me­nis­ki, var būt lie­lis­kas bēr­nu auk­les.

Vē­zim ir ļo­ti la­ba at­mi­ņa un vēl­me iz­pa­tikt saim­nie­kam, tā­dēļ la­bi pa­do­das dre­sū­rai, tie­sa, ja vi­ņu īpa­ši ne­stei­dzi­na un ļauj ko­man­das iz­pil­dīt ne­daudz lais­kāk, ne­kā vē­lē­tos saim­nieks.

Vē­ža zī­mē dzi­mis suns la­bi ju­tī­sies pie saim­nie­ka, kas dzi­mis Vē­ža, Skor­pi­ona un Ziv­ju zī­mēs, kā arī būs pie­ņe­mams saim­nieks Vēr­sis vai Jau­na­va.

LAU­VA (23.07.-23.08.)

Suns, kas dzi­mis Lau­vas zī­mē, bie­ži vien ir lepns, paš­pār­lie­ci­nāts un bez­bai­līgs. No vi­ņa dveš pa­vēl­nie­cis­kums un paš­cie­ņa, kad, at­sau­co­ties uz saim­nie­ka sau­cie­nu, lais­ki pa­ceļ pur­nu un vē­lī­gi pa­ska­tās uz vi­ņu. Ma­za augu­ma Lau­va var dros­mī­gi uz­rūkt par se­vi daudz lie­lā­kam su­nim.

Ap­mā­cī­bas pro­ce­sā ša­jā zī­mē dzi­mu­ša­jam rē­jē­jam ir ļo­ti sva­rī­gi, lai vi­ņa pa­nā­ku­mi tik­tu at­tie­cī­gi ie­vē­ro­ti un no­vēr­tē­ti - ar uz­sla­vām un sa­jūs­mas iz­rā­dī­ša­nu par vi­ņa spē­jām sko­po­ties ne­drīkst. Ja lau­vi­ņam tiks iz­rā­dīts pie­tie­ka­mi daudz mī­les­tī­bas, viņš būs ga­tavs saim­nie­ka dēļ zie­dot dzī­vī­bu, bet bez uz­ma­nī­bas un mī­les­tī­bas var kļūt tik ne­aiz­sar­gāts kā ku­cēns.

Suns, kas dzi­mis Lau­vas zī­mē, vis­la­bāk sa­dzī­vos ar saim­nie­kiem Lau­vām, Strēl­nie­kiem un Auniem.

JAU­NA­VA (24.08.-23.09.)

Ša­jā zī­mē dzi­mis suns pa­ras­ti ir ļo­ti tī­rīgs un dis­cip­li­nēts, la­bi pie­rod pie die­nas re­žī­ma, tā­pēc vi­ņu ir vieg­li tu­rēt dzī­vok­lī. Ta­ču arī no saim­nie­ka viņš gai­dīs tā­du pa­šu pun­ktu­ali­tā­ti gan at­tie­cī­bā uz ik­die­nas pa­stai­gām, gan ēdien­rei­zēm. Šis suns ir pra­sīgs pret pār­ti­ku - tai jā­būt svai­gai un kva­li­ta­tī­vai, ne­va­ja­dzē­tu dot, kas pa­ga­dās. Tā kā Jau­na­vas ir dis­cip­li­nē­tas, gud­ras un ar aug­stām darb­spē­jām, tad vieg­li pa­do­das dre­sū­rai. Ja ir va­ja­dzīgs pa­līgs gov­ju ga­nī­ša­nā, suns Jau­na­va būs īs­ti pie­mē­rots šim dar­bam. Jau­na­vas zī­mē dzi­mis suns la­bi sa­dzī­vos ar saim­nie­kiem, kas pie­der Jau­na­vas, Me­žā­ža vai Vēr­ša zī­mei, kā arī ar Vē­žiem un Skor­pi­oniem.

SVA­RI (24.09.-23.10.)

Laip­nī­ba, pie­vil­cī­ba, drau­dzī­ga un sa­ti­cī­ga da­ba - tās ir gal­ve­nās rak­stu­ra ie­zī­mes su­nim, kas dzi­mis Sva­ru zī­mē. Viņš prot ra­dīt har­mo­nis­ku gai­sot­ni ģi­me­nē, ku­rā dzī­vo, pat bēr­ni vi­ņus diez­gan re­ti raus­ta aiz ausīm. Sva­ru suns ne­cieš, ja ģi­me­nē no­tiek strī­di, tā­pēc mē­ģi­na iz­šķirt ne­mie­ra cē­lā­jus. Ja ša­jā zī­mē dzi­mu­šam rē­jē­jam pie­trūkst mī­les­tī­bas un mai­gu­ma, viņš var kļūt ni­ķīgs un kap­rīzs, bet, ja ģi­me­nē val­dīs ne­miers un bie­ži strī­di, suns vis­drī­zāk sli­mos. Sva­ru zī­mē dzi­mis suns vis­la­bāk ju­tī­sies ko­pā ar saim­nie­ku, kas pār­stāv Sva­ru, Ūdens­vī­ra vai Dvī­ņu zī­mi.

SKOR­PI­ONS (24.10.-22.11.)

Skor­pi­ona zī­mē dzi­mis suns ir do­māts no­piet­nam saim­nie­kam. Šī ir vis­ener­ģē­tis­kā­kā zī­me, tā­dēļ ta­jā dzi­mu­šam su­nim ir ne­pie­cie­ša­ma lie­la fi­zis­ka slo­dze. Ja pa­stai­gu un tre­ni­ņu pie­trūkst, ie­spē­jams, ka sāks mai­tā­ties rak­sturs, un tad var ciest ne vien mē­be­les un saim­nie­ka kur­pes, bet arī kai­mi­ņi un - slik­tā­ka­jā ga­dī­ju­mā - arī pats saim­nieks. Skor­pi­ona zī­mē dzi­mis suns ir vai nu bez­ga­lī­gi uz­ti­cams draugs, vai arī ie­naid­nieks, tā­dēļ jā­iz­vai­rās vi­ņam da­rīt pār­i - viņš to at­ce­rē­sies vi­su mū­žu un pie iz­de­vī­bas at­rieb­sies. Pie­mīt lie­lis­ka oža, pa­tīk pa­rak­ties zem sē­tas, kā arī ie­rī­kot da­žā­das slēp­tu­ves, kur kaut ko no­gla­bāt ne­bal­tām die­nām. Šīs zī­mes pār­stāv­ji ir la­bi med­nie­ki, tā­pēc, iz­vē­lo­ties put­nu su­ņus, no­teik­ti pa­in­te­re­sē­jie­ties, vai nav Skor­pi­ona zī­mē dzi­mu­šo. La­bi sa­dzī­vos ar saim­nie­ku, kas pie­der Skor­pi­onu, Ziv­ju, Me­žā­ža vai Lau­vas zī­mei.

STRĒL­NIEKS (23.11.-21.12.)

Suns Strēl­nieks ir ak­tīvs, dzī­ves­prie­cīgs un kus­tīgs, ar la­bi at­tīs­tī­tu paš­cie­ņu un tais­nī­gu­ma iz­jū­tu, tā­dēļ saim­nie­kam, slik­tā ga­ra­stā­vok­lī at­grie­žo­ties no dar­ba, to ne­va­ja­dzē­tu iz­gāzt uz su­ni. Rē­jējs to no­teik­ti ne­sa­pra­tīs, lai gan sa­va op­ti­mis­tis­kā rak­stu­ra dēļ grei­zu prā­tu uz saim­nie­ku il­gi ne­tu­rēs. Strēl­nie­kam ļo­ti pa­tīk pla­šums, tā­pēc dzī­vot dzī­vok­lī ir grū­ti, bet ķē­des su­ņa lo­mai arī ga­lī­gi ne­pie­mē­rots, tā­pat ne­pa­tīk iet pa­va­dā. To­ties pa­tīk un pa­do­das ap­mā­cī­ba, lab­prāt ie­sais­tās da­žā­dās azar­tis­kās ro­ta­ļās un sa­cen­sī­bās, die­vi­na ce­ļo­ju­mus un pār­brau­cie­nus, vieg­li pie­lā­go­jas jaun­iem ap­stāk­ļiem. Strēl­nie­ka zī­mē dzi­mis suns vieg­li at­ra­dīs ko­pī­gu va­lo­du ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Strēl­nie­ka, Auna, Lau­vas, Ūdens­vī­ra un Sva­ru zī­mē.

ME­ŽĀ­ZIS (22.12.-20.01.)

Me­žā­ža zī­mē dzi­mis suns ir līdz­sva­rots, mie­rīgs, tā­pēc ģi­me­nē ie­di­bi­nā­to kār­tī­bu pie­ņem bez ie­ru­nām un to rū­pī­gi ie­vē­ro. Vis­la­bāk jū­tas vi­dē, kur pa­stāv stin­gra kār­tī­ba, no­teikts die­nas re­žīms. Ģi­me­nē, ku­rā nav ne­kā­das dis­cip­lī­nas un val­da ju­cek­lis, cen­tī­sies ie­di­bi­nāt sa­vu kār­tī­bu un no­tei­ku­mus. Suns Me­žā­zis no saim­nie­ka pie­pra­sīs, lai vi­ņu ba­ro un ved pa­stai­gās strik­ti no­teik­tās stun­dās, ne­rau­go­ties uz to, kāds ār­ā laiks. Ta­ču ga­ras pa­stai­gas ar vi­ņu sa­gā­dās pa­tie­su bau­du, jo suns ner­vo­zi ne­raus­tīs pa­va­du, bet cē­li so­ļos ar saim­nie­ku vie­nā so­lī. Daž­kārt mēdz būt spī­tīgs un ne­pa­do­das dre­sū­rai, kā arī ne­iz­pil­da pa­vē­les iz­teik­smē iz­ska­nē­ju­šas ko­man­das. Me­žā­ža zī­mē dzi­mis suns la­bi ju­tī­sies ko­pā ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Me­žā­ža, Vēr­ša, Jau­na­vas, Skor­pi­ona vai Ziv­ju zī­mē.

ŪDENS­VĪRS (21.01.-18.02.)

Ša­jā zī­mē dzi­mis suns ne­de­rēs par mā­jas sar­gu, drī­zāk būs draugs un pa­stai­gu biedrs. Viņš jeb­ku­ru sve­ši­nie­ku sa­gai­dīs ar prie­ku un pie­ņems kā drau­gu, tā­pat ļo­ti pa­tīk da­žā­di tu­si­ņi. Vis­la­bāk jū­tas brī­vā vi­dē, bez jeb­kā­das kār­tī­bas un dis­cip­lī­nas. Kak­la sik­snu uz­tvers kā lie­lu ap­grū­ti­nā­ju­mu, ne­maz ne­ru­nā­jot par ķē­di. Ūdens­vīrs suns ir gudrs un ap­ķē­rīgs, ātr­i ie­mā­cās da­žā­dus tri­kus, lai saim­nie­kam sa­gā­dā­tu prie­ku un par to da­bū­tu kā­du kā­ru­mu. Ir smal­ka un ju­tī­ga ner­vu sis­tē­ma, tā­dēļ slik­ti pa­nes stre­su - klie­dzie­ni vai si­tie­ni vi­ņu pa­da­ra ner­vo­zu un bai­lī­gu. Ūdens­vī­ra zī­mē dzi­mu­šam su­nim vis­la­bāk klā­sies pie Ūdens­vī­ra, Dvī­ņu, Sva­ru vai Strēl­nie­ku zī­mē dzi­mu­ša saim­nie­ka.

ZI­VIS (19.02.-20.03.)

At­ve­dot mā­jās Ziv­ju zī­mē dzi­mu­šu su­ni, saim­nieks ie­gūs ne vien mā­jas sar­gu, bet īs­tu drau­gu, kas sa­ju­tīs smal­kā­kās cil­vē­ka ga­ra­stā­vok­ļa ni­an­ses un būs ga­tavs pa­lī­dzēt un pa­kal­pot. Ša­jā zī­mē dzi­mu­šie rē­jē­ji ir dzied­nie­ki - vi­ņi, pa­šķie­bu­ši gal­vu un ap­sē­du­šies cie­ši bla­kus saim­nie­kam, uz­klau­sīs vis­as vi­ņa bē­das un lik­stas un pa­ņems tās sev, lai saim­nieks va­rē­tu jus­ties la­bāk. Zi­vis ir ap­vel­tī­tas ar īpa­šu prā­tu un in­tu­īci­ju, ar iek­šē­ju in­te­li­ģen­ci. Ir pa­kļā­vī­gi un gud­ri, tā­dēļ vieg­li pa­do­das ap­mā­cī­bai, lai gan daž­kārt var trau­cēt iz­klai­dī­ba un ga­ra­stā­vok­ļa mai­ņas. Su­ņiem Zi­vīm ļo­ti pa­tīk ūdens, tā­pēc būs ide­āls pa­stai­gu biedrs cil­vē­kam, kad do­das pa­stai­gā gar jū­ru vai ci­tiem ūde­ņiem. Vis­la­bāk sa­dzī­vos ar saim­nie­ku, kas dzi­mis Ziv­ju, Vē­ža, Skor­pi­ona vai Vēr­ša zī­mē.