\\Māja
DIĒTA ātrai notievēšanai: Mēnesī -2 līdz -7 kilogrami
©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Im­pulss – di­ē­ta ir jau­na ēša­nas sis­tē­ma tiem, ku­ri vē­las āt­ri no­mest lie­kos ki­lo­gra­mus. Šā­du di­ē­tu ne­sen iz­strā­dā­ju­ši ame­ri­kā­ņu die­to­lo­gi, ko vi­ņi ie­sa­ka iz­mē­ģi­nāt. Im­pul­sī­va ba­ro­ša­nās – tas ir elek­tro­teh­ni­kas, ne­vis die­to­lo­ģi­jas ter­mins. Ve­se­lī­ga uz­tu­ra spe­ci­ā­lis­ti pie­rā­dī­ju­ši, ka im­pul­sa teh­ni­ka ir efek­tī­va arī tie­vē­ša­nas pro­ce­sā. Ār­sti ap­gal­vo, ka, pa­tei­co­ties šai di­ē­tai, mē­ne­sī var at­brī­vo­ties no 2 līdz 7 ki­lo­gra­miem un no 5 līdz 17 ki­lo­gra­miem 3 mē­ne­šos, ja tiek ie­vē­ro­tas spe­ci­ā­lis­tu re­ko­men­dā­ci­jas. Jau­nās sis­tē­mas gal­ve­nie prin­ci­pi ir vien­kār­ši, un tos nav grū­ti at­ce­rē­ties.

Nav ie­tei­cams vien­lai­kus uz­ņemt sa­lik­tos un vien­kār­šos ogļ­hid­rā­tus.

Spa­ge­ti vai frī kar­tu­pe­ļus ne­va­jag ēst ko­pā ar mai­zi, jo tad ne­va­rēs no­mest lie­kos ki­lo­gra­mus. Liels dau­dzums ka­lo­ri­ju ro­das no vien­kār­šo un sa­lik­to ogļ­hid­rā­tu sa­jau­ku­ma, kas pār­vēr­šas tau­ku no­gul­snēs.

De­ta­li­zē­ta ēša­na stin­gri pēc gra­fi­ka.

Ie­tei­cams ēst ik pēc 2 stun­dām ar pār­trau­ku­mu nak­tī (10 stun­das). Sis­tē­ma dar­bo­jas vien­kār­ši:

tiek ap­ēs­ta ne­lie­la por­ci­ja pār­ti­kas, ko or­ga­nisms drīz sāk asi­mi­lēt. Pēc 2 stun­dām no­tiek nā­ka­mā pār­ti­kas uz­ņem­ša­na. Pus­stun­das lai­kā pa­ra­lē­li no­tiek pir­mās por­ci­jas pār­pa­li­ku­mu asi­mi­lā­ci­ja un sā­kas ot­rās por­ci­jas sa­gre­mo­ša­na. Šā­dā vei­dā ba­rī­bas sa­gre­mo­ša­nas pro­cess ir ne­pār­traukts un or­ga­nisms vi­su lai­ku uz­ņem ne­pie­cie­ša­mo ener­ģi­ju, arī ēsts tiek ma­zāk ne­kā pa­ras­ti.

Tē­jas vai ka­fi­jas krū­zī­te ir at­se­viš­ķa mal­tī­te.

Gan tē­ja, gan ka­fi­ja sa­tur lie­lu dau­dzu­mu ko­fe­ī­na, ko uz­ska­ta par da­bis­kiem ener­ģi­jas avo­tiem.

Ka­fi­ju vai tē­ju ie­tei­cams dzert ne­vis uz­reiz pēc pār­ti­kas uz­ņem­ša­nas, bet pēc lie­lā­ka pār­trau­ku­ma.

  1. Nav ie­tei­cams sa­jaukt au­gu un dzīv­nie­ku tau­kus.

No ēdien­kar­tes iz­slēgt dzīv­nie­ku tau­kus nav vē­lams. Dār­ze­ņi, pro­tams, jā­cep au­gu eļ­ļā. Ēdie­nus vē­lams ga­ta­vot pir­mā jeb auk­stā spie­du­ma olīv­eļ­ļā.

Kat­ru die­nu jā­ēd ol­bal­tum­vie­las un dār­ze­ņi bez cie­tes.

Di­ē­tu cie­nī­tā­jiem ir la­bi zi­nāms, ka ol­bal­tum­vie­las at­šķi­rī­bā no tau­kiem un ogļ­hid­rā­tiem la­bāk pie­sā­ti­nās un uz il­gā­ku lai­ku. Dār­ze­ņi ir šķiedr­vie­lu avots un dar­bo­jas pēc tā­da pa­ša prin­ci­pa, āt­ri no­mā­cot ba­da sa­jū­tu un uz il­gu lai­ku.

Im­pul­sa di­ē­ta dod ne ti­kai vis­pā­rī­gas re­ko­men­dā­ci­jas, kā pa­rei­zi ēst, bet arī no­sa­ka cil­vē­ka va­ja­dzī­bas at­ka­rī­bā no vi­ņa ve­ģe­ta­tī­vās ner­vu sis­tē­mas.

Zi­nāt­nie­ki die­to­lo­gi vi­sus cil­vē­kus no­sa­cī­ti ie­da­la di­vos ti­pos: pir­mie - ener­ģi­jas sa­ņem­ša­nai va­ja­dzī­gi ogļ­hid­rā­ti (ve­ģe­ta­tī­va­jai sis­tē­mai ir ze­mā­kais tips) un ot­rie - ener­ģi­ju ne­pie­cie­šams smel­ties no tau­kiem (aug­sta ti­pa ve­ģe­ta­tī­vā ner­vu sis­tē­ma). Kat­ram pa­šam no­teikt sa­vu ti­pu būs grū­ti, tā­pēc jā­ņem vē­rā šā­das pa­zī­mes. Ze­ma ti­pa cil­vē­kiem ir tī­ra āda. Vi­ņi lie­lis­ki kon­cen­trē­jas dar­bam. Vi­ņi ilg­sto­ši spēj pār­va­rēt lie­lu slo­dzi. Aug­sta ti­pa cil­vē­kiem mē­le ir spilg­ti ro­zā krā­sā, vi­ņi pa­stip­ri­nā­ti svīst, bie­ži ir ādas pro­blē­mas (iz­si­tu­mi), ir āt­ri sa­dus­mo­ja­mi. Vi­ņi grū­tāk pār­var slo­dzi, ir ju­tī­gi.

Ēša­nas prin­ci­pi ze­ma ti­pa ve­ģe­ta­tī­vai ner­vu sis­tē­mai

* No rī­ta ner­vu sis­tē­mu ne­pie­cie­šams ie­dar­bi­nāt un uz­mun­dri­nāt. Šim no­lū­kam ne­pie­cie­ša­mi ogļ­hid­rā­ti, gal­ve­nais - tiem jā­būt ne­daudz un vie­na ti­pa.

* Ka­fi­ja un mel­nā tē­ja ne­lie­lā dau­dzu­mā ir ie­tei­ca­ma, ta­ču tiem, ku­ri vē­las no­vā­jēt, la­bāk dzert zā­ļu tē­jas un mi­ne­rāl­ūde­ni bez gā­zes.

* Dār­ze­ņus un aug­ļus drīkst ēst bez ie­ro­be­žo­ju­ma, priekš­ro­ku do­dot skā­bā­kiem ābo­liem, cit­rus­aug­ļiem un tā­diem, kas ne­sa­tur cie­ti.

* «Zema ti­pa» cil­vē­ki bie­ži iz­jūt ne­pie­cie­ša­mī­bu pēc tau­kai­niem, sal­diem un asiem ēdie­niem. Ne­drīkst zau­dēt mē­ra sa­jū­tu!

Ēdien­kar­te vie­nai die­nai

No rī­ta - ga­ba­liņš cu­ku­ra

Pēc stun­das - mai­zes šķē­le

Pēc 2 stun­dām - 25 g piln­grau­du mai­zes, 5 g svies­ta, 30 g sie­ra un to­mā­ta

Pēc 2 stun­dām - ba­nāns vai ābols

Pēc 2 stun­dām - 80 līdz 100 g ga­ļas vai zivs, vai ola un 2 ēdam­ka­ro­tes rī­su ar so­jas mēr­ci plus dār­ze­ņi (iz­ņe­mot pu­pi­ņas)

Pēc 2 stun­dām - 2 ga­ba­li­ņi šo­ko­lā­des

Pēc 2 stun­dām - glā­ze rja­žen­kas

Pēc 2 stun­dām - ne­daudz skā­bu aug­ļu

* Ko­pē­jais die­nā uz­ņem­to ka­lo­ri­ju dau­dzums - 900 līdz 1000

Ēša­nas prin­ci­pi aug­sta ti­pa ve­ģe­ta­tī­vai ner­vu sis­tē­mai

* Die­na jā­sāk ar por­ci­ju tau­ku. Ide­āls va­ri­ants - tēj­ka­ro­te auk­stā spie­du­ma olīv­eļ­ļas. Pie­mē­ro­ta būs jeb­ku­ra au­gu eļ­ļa. Pēc tās ne­drīkst ne­ko ēst vai dzert.

* Ja ro­das iz­sal­kums, var iz­dzert krū­zī­ti za­ļās tē­jas.

* Šā ti­pa cil­vē­ki ne se­viš­ķi mīl aug­ļus. Vit­amī­nus un mi­ne­rāl­vie­las var uz­ņemt ar dār­ze­ņiem, ku­ri jā­ēd lie­lā dau­dzu­mā.

* Pats pie­mē­ro­tā­kais dār­ze­nis - avo­ka­do. Ie­tei­ca­mi arī ķirb­ji, kā­ļi un re­dī­si.

Ēdien­kar­te vie­nai die­nai

No rī­ta - tēj­ka­ro­te au­gu eļ­ļas

Pēc 1 līdz 2 stun­dām - krū­zī­te za­ļās tē­jas

Pēc 2 stun­dām - ba­nāns

Pēc 2 stun­dām - 80 līdz 100 g vā­rī­tas ga­ļas, zivs vai put­na, vai arī ola un 1 līdz 2 ēdam­ka­ro­tes rī­su, jeb­ku­ri dār­ze­ņi

Pēc 2 stun­dām - krū­zī­te za­ļās tē­jas

Pēc 2 stun­dām - lie­la por­ci­ja sa­lā­tu no jeb­ku­riem dār­ze­ņiem

* Ko­pē­jais die­nā uz­ņem­to ka­lo­ri­ju dau­dzums - 600 līdz 700

 
Komentāri 4 Skatīt [4]
Skatīt komentārus [4]