\\Māja
Uzzini, kādām kaitēm palīdz cigoriņi
 
©F64

Ci­go­ri­ņus lie­lā­ko­ties kal­tē ka­fi­jai, bet, ja ne­sa­grauz­dē, bet ti­kai iz­žā­vē, tad lie­to ārst­nie­cis­ka­jām tē­jām.

Ci­go­ri­ņu gar­ša at­gā­di­na da­bis­kas ka­fi­jas gar­šu, pie­de­vām ir ne­kai­tī­ga un arī ārst­nie­cis­ka. Tie, ku­ri ie­cie­nī­ju­ši da­bis­ku ka­fi­ju, var pie­vie­not tai ci­go­ri­ņus, un tās kai­tī­gā ie­dar­bī­ba zi­nā­mā mē­rā būs ma­zi­nā­ju­sies. Ci­go­ri­ņu sak­ne kal­po kā vēr­tīgs pro­dukts uz­tu­ram, pla­ši to iz­man­to kon­fek­šu un tor­tu, ka­fi­jas un tē­jas dzē­rie­nu pa­ga­ta­vo­ša­nā, pie­šķi­rot spe­ci­fis­ku gar­šu, aro­mā­tu un no­krā­su. Ārst­nie­cis­kā no­lū­kā iz­man­to vi­su au­gu.

Ci­go­ri­ņu sak­nēs ir rūg­ta eks­trakt­vie­la, tauk­vie­las, miec­vie­las, ol­bal­tum­vie­las, pek­tīns, C, B1, E vit­amīns, ēte­ris­kās eļ­ļas, mi­ne­rāl­sā­ļi un liels dau­dzums mik­ro­ele­men­tu. Ārst­nie­cis­kiem ci­go­ri­ņa pre­pa­rā­tiem pie­mīt pret­mik­ro­bu, urīn­dze­no­ša, no­mie­ri­no­ša un ape­tī­ti vei­ci­no­ša ie­dar­bī­ba. Ci­go­ri­ņi lab­vē­lī­gi ie­tek­mē kuņ­ģa un zar­nu trak­ta, arī ak­nu dar­bī­bu, vei­ci­na žults sek­rē­ci­ju, uz­la­bo viel­mai­ņu, ār­stē cu­kur­sli­mī­bu. Ci­go­ri­ņu zie­du uz­lē­jums no­mie­ri­na cen­trā­lo ner­vu sis­tē­mu un pa­stip­ri­na sirds­dar­bī­bu. Ci­go­ri­ņu la­pas ko­pā ar ci­tiem za­ļu­miem spiež su­lā, pie­vie­no jauk­to za­ļu­mu sa­lā­tiem. Svai­gu ci­go­ri­ņu dzi­nu­mu su­lu ie­sa­ka dzert tad, ja ir maz­asi­nī­ba.

CIGORIŅU KAFIJA

Ne­daudz sa­grauz­dē kal­tē­tu ci­go­ri­ņu sak­nes, ka­mēr ie­gūst gai­ši brū­nu no­krā­su, un sa­maļ ka­fi­jas dzir­na­vi­ņās. Ci­go­ri­ņus la­bāk pil­nī­bā ne­sa­grauz­dēt, ne­kā pār­grauz­dēt. Jo dzē­riens ir rūg­tāks, jo vēr­tī­gā­ka ir tā ie­dar­bī­ba. Ka­fi­ju ie­sa­ka dzert ko­pā ar me­du.

No­de­rī­gi!

* Ci­go­ri­ņu ka­fi­ju vis­liet­de­rī­gāk dzert ar mai­sī­ju­mu no pie­ne­ņu, diž­da­dža, vār­pa­tas sak­nes, ar so­ju, mež­ro­zī­tes sēk­lām, pro­tams, vi­sas šīs pie­de­vas vis­pirms ap­grauz­dē un pēc tam sa­maļ ka­fi­jas dzir­na­vi­ņās.

* Lat­vi­jā no ci­go­ri­ņu sak­nes ga­ta­vo auk­stu dzē­rie­nu ar me­du, ābo­lu su­lu un cit­ro­nu, bet Igau­ni­jā - olu ka­fi­ju. Ar ci­go­ri­ņiem aro­ma­ti­zē aug­ļu-ogu tē­ju.

* Ci­go­ri­ņus var iz­man­tot bēr­nu uz­tu­rā kā vēr­tī­gu ka­fi­jas aiz­stā­jē­ju. 1 līdz 2 tēj­ka­ro­tes sau­sā pul­ve­ra iz­šķī­di­na ta­sī­tē kar­sta ūdens, pie­vie­no pie­nu vai krē­ju­mu.

Re­cep­tes

Ci­go­ri­ņu sak­ņu uz­lē­jums

(lie­to pret zo­bu sā­pēm)

Tēj­ka­ro­ti ci­go­ri­ņu sak­ņu no­vā­ra ar 2 glā­zēm ūdens, at­stāj uz 1 līdz 2 stun­dām, no­kāš, pie­vie­no cu­ku­ru. Lie­to pa pus­glā­zei pirms ēša­nas 3 rei­zes die­nā.

Bie­ze­nis no ci­go­ri­ņiem un ābo­liem

Sa­stāv­da­ļas: 300 g ābo­lu, 100 g ci­go­ri­ņu dzi­nu­mu un jau­no la­pu, 10 g tau­ku, cu­kurs un sāls pēc gar­šas.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ci­go­ri­ņu jau­nos dzi­nu­mus no­maz­gā, iz­laiž caur ga­ļas ma­ļa­mo ma­šī­nu, pie­vie­no tau­kus un ne­daudz ap­cep, pie­vie­no sau­tē­tus ābo­lus, la­bi sa­mai­sa un pa­sniedz kā gar­nī­ri pie put­rai­mu ēdie­niem.

Sa­lā­ti no jau­na­jiem ci­go­ri­ņu dzi­nu­miem

Sa­stāv­da­ļas: 200 g ci­go­ri­ņu dzi­nu­mu, 10 g mar­ga­rī­na, sāls.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ci­go­ri­ņu la­pas no­maz­gā, sa­smal­ci­na, pie­vie­no sā­li un sau­tē 20 mi­nū­šu, pēc tam at­dze­sē, pār­kai­sa ar pē­ter­sī­ļiem un liek gal­dā.